Enface: Barbara Szymańska

…dyrektor Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku

O NOWOCZESNEJ ADMINISTRACJI

Zadaniem każdego organu administracji publicznej jest dostarczanie usług o wysokiej jakości. Dzisiaj możemy to robić jedynie za pomocą najnowszych technologii informatycznych. Tylko dzięki IT jesteśmy w stanie świadczyć usługi w sposób kompleksowy i naprawdę ogólnodostępne. Narzędzia teleinformatyczne dają współczesnej administracji olbrzymią szansę usprawnienia swojej działalności. Przede wszystkim przez szybki dostęp do dobrych, poprawnych danych, zapewnienie transparentności i jawności działań, pełną informację o potrzebach mieszkańców i możliwościach ich zaspokojenia, możliwość wyboru dogodnej formy komunikacji.

O ZARZĄDZANIU MIASTEM

Na miasto, nawet z punktu widzenia szefa IT w urzędzie, należy patrzeć w perspektywie przestrzeni. ma służyć usprawnianiu pracy urzędu, ale przede wszystkim dawać narzędzia do tego, by ułatwiać życie mieszkańcom. A mieszkańcy funkcjonują w przestrzeni - nie ma niczego w naszym miejskim życiu, co byłoby oderwane od przestrzeni. Na potrzeby społeczności lokalnej trzeba więc też patrzeć w sposób przestrzenny. W takim ujęciu należy analizować wszystkie zjawiska i zdarzenia w mieście - począwszy od podatków, przez rynek pracy, na edukacji kończąc.

O ARCHITEKTURZE KORPORACYJNEJ W URZĘDZIE

Zastosowanie technologii informacyjnych w codziennych działaniach urzędu niesie konieczność uporządkowania i odpowiedniego zorganizowania procesów pracy. Moim celem jest zbudowanie jednolitej w całym urzędzie. Zaczęliśmy od wprowadzenia kanonicznego modelu danych i umiejscowienia informatyki w kontekście potrzeb biznesowych gdańskiego samorządu lokalnego, uporządkowania relacji między IT i jednostkami miejskimi. Zdefiniowaliśmy obszary, które wymagały specjalnego potraktowania, poddaliśmy je analizie i korzystając z nowoczesnych narzędzi informatycznych, wypracowaliśmy wspólnie nowe zasady współdziałania, ustalając jednocześnie wiodące dla urzędu priorytety. Dzięki temu znacząco podnieśliśmy efektywność i wydajność naszej pracy, m.in. poprzez optymalizację procesów w zakresie finansów, księgowości i kadr.

O GDAŃSKIEJ PLATFORMIE EDUKACYJNEJ

Realizując projekt wdrażania architektury korporacyjnej, potrzebowaliśmy narzędzia do skutecznej weryfikacji powziętych przez nas celów i założeń. Musieliśmy sprawdzić, czy zasady, które opracowaliśmy i będziemy stosować w urzędzie, są na pewno prawidłowo przez nas określone i dostosowane do potrzeb środowiska. Postanowiliśmy zacząć od edukacji, która stanowi ważną część aktywności każdego samorządu lokalnego. Powstała zintegrowana platforma informatyczna, na której bazie tworzyliśmy zalążki miejskiego systemu wspomagania zarządzania. Co prawda, sam pomysł stworzenia platformy wyszedł ze strony Wydziału Edukacji, jednak udało nam się porozumieć co do możliwości realizacji przy tej okazji szerszego programu usprawniania zarządzania miastem. Gdańska Platforma Edukacyjna będzie rozwiązaniem elastycznym, oferującym cały wachlarz narzędzi do wspomagania zarządzania, jak również usprawnienia procesu dydaktycznego, np. e-dziennik, indywidualne portfolio osiągnięć ucznia, komunikacja między nauczycielami a rodzicami. Będą też udostępniane materiały do nauki oraz pracy zespołowej i indywidualnej uczniów. Docelowo ma ona objąć wszystkie szkoły na terenie miasta Gdańska.

O POTENCJALE E-EDUKACJI

Wyzwaniem dla współczesnego systemu szkolnictwa jest dostarczenie szkołom możliwie najatrakcyjniejszych instrumentów do nauczania. Młodzież oczekuje coraz to nowszych narzędzi i rozwiązań, by mogła się lepiej i efektywniej uczyć. Dlatego w coraz większym zakresie będą wykorzystywane rozwiązania w postaci usług elektronicznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców - e-dzienniki, interaktywne plany nauczania i systemy zarządzania informacjami o postępach ucznia w procesie kształcenia. Kolejnym krokiem będzie wzrost wykorzystania technik multimedialnych i edukacyjnych, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli - gotowe lekcje, prezentacje, mapy, zdjęcia, własne blogi i strony internetowe.

Dostosowanie narzędzi do potrzeb edukacyjnych współczesnej szkoły i oczekiwań młodzieży będzie procesem długofalowym. O jego sukcesie będzie decydowało nastawienie na rzeczywiste potrzeby ucznia. Należy przekonać młodzież, że nauka może być przyjemna i naprawdę ciekawa. Zadaniem e-edukacji jest, poprzez zindywidualizowane podejście do każdego dziecka, nauczyć młodego człowieka myślenia o sobie w kategorii indywidualności. Takie podejście przyniesie owoce w przyszłości.


TOP 200