Klauzula informacyjna

Zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usługi pobierania materiałów Whitepaper przez IDG POLAND S.A. w przypadku współadministrowania danymi

 1. Usługa pobrania materiału Whitepaper "Czy chmura chybrydowa to przyszłość?", współorganizowana jest przez Partnerów, którymi są:
  1. International Data Group Poland S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000156196 dalej jako Współadministrator 1
  2. Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 36, NIP: 1132172342, dalej jako Współadministrator 2
 2. Informujemy, że wyżej wskazane podmioty (zwane dalej łącznie „Organizatorami” lub każdy osobno "Organizatorem"), działają w związku z organizacją wydarzenia jako współadministratorzy Państwa danych, jako jego Uczestników.
 3. Państwa dane Współadministratorzy będą przetwarzać w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy, udzielania odpowiedzi na Państwa pytania, kontaktowania się z Państwem po wydarzeniu – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania Umowy z Usługobiorcą i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
  2. rozpatrywania Państwa skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
  3. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Państwa umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
  4. archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
  5. prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. Jeżeli wyrazicie Państwo odrębną, dobrowolną i możliwą do wycofania w każdym czasie zgodę dla Organizatorów lub wybranego Organizatora, Państwa dane w zakresie adresu e-mail będą mogły być przetwarzane także w celu wysyłki ofert danego Organizatora (pod formularzem zgłoszeniowym przygotowaliśmy odpowiednie check box'y).
 4. Dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.: podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych; bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń; organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.
 5. Podanie danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy, a ich niepodanie skutkowało będzie odmową zawarcia umowy. Rejestrując się na nasze wydarzenie i wybierając odpowiednie opcje udziału, zawieracie Państwo z nami umowę, która jest podstawą naszych działań.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mimo żądania usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych Organizator nie będzie miał obowiązku usunięcia danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, albo do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, albo do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, albo do celów archiwalnych w interesie publicznym lub do celów statystycznych, o ile usunięcie danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.
 8. W związku z tym, że jako Organizatorzy działamy na zasadzie współadministrowania, zgodnie z art. 26 rozporządzenia 2016/679 zawarliśmy stosowne porozumienie. Każdy z Organizatorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych i do każdego możecie Państwo zwrócić się z wszelkimi pytaniami. Nasze zadania dzielimy między sobą w wyraźny sposób.
 9. W związku z realizacją Zlecenia, Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za zapewnienie osobom, których Dane Osobowe dotyczą, informacji zgodnie z art. 13 i 14 RODO.
 10. Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za zapewnienie Usługobiorcy możliwość realizacji jego praw, zgodnie z RODO. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Współadministratora 2. W takim przypadku Współadministrator 2 niezwłocznie przekaże takie żądanie Współadministratorowi 1, który zrealizuje żądanie osoby, której Dane Osobowe dotyczą.
 11. Strony ustanawiają punkt kontaktowy, z którym Usługobiorca, może skontaktować się w sprawach ochrony jej Danych Osobowych przez e mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby IDG Poland S.A. wskazany w § 1 powyżej.
 12. Za obsługę zgłoszeń, zarządzanie zapisami i obsługę Uczestników przed wydarzeniem odpowiada IDG Poland S.A.
 13. Natomiast Współorganizator 2 dba o przygotowanie materiałów i wspieranie Państwa po wydarzeniu. Każdy z Organizatorów dostarcza natomiast wiedzę i doświadczenie, by wydarzenie było dla Państwa jak najbardziej interesujące.