Klauzula informacyjna

Zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usługi pobierania materiałów Whitepaper przez IDG POLAND S.A. w przypadku współadministrowania danymi

Klauzula informacyjna w przypadku współadministrowania danymi


Szanowni Państwo,

Bardzo nam miło, że zdecydowaliście się Państwo zapisać na usługę typu Whitepaper, współorganizowaną  przez Partnerów, którymi są:

1.        International Data Group Poland S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000156196

dalej jako Współadministrator 1

2.        Partner usługi typu Whitepaper:  Google Poland Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater  53, 00-113 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000240611, kapitał zakładowy: 400.000,00 zł, NIP: 5252344078,

dalej jako Współadministrator 2

 

 

1.      Informujemy, że wyżej wskazane podmioty (zwane dalej łącznie „Organizatorami” lub każdy osobno „Organizatorem”), działają w związku z organizacją usługi jako współadministratorzy Państwa danych, jako ich usługobiorców (zwanych dalej „Usługobiorcami”).

2.      Państwa dane osobowe Współadministratorzy będą przetwarzać w celu:

a)        zawarcia i wykonania umowy, udzielania odpowiedzi na Państwa pytania, kontaktowania się z Państwem po pobraniu dokumentu Whitepaper  - przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy z Usługobiorcą;

b)        rozpatrywania Państwa skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

c)        dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Państwa umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń, zaś w razie takich postępowań do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń;

d)        archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

3.      Dane osobowe możemy przekazywać odbiorcom, tj.: podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych; bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń; organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

4.      Podanie danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy, a ich niepodanie skutkowało będzie odmową zawarcia umowy. Rejestrując się na stronie umożliwiającej pobranie przez Usługobiorców materiałów Whitepaper,  zawieracie Państwo z nami umowę, która jest podstawą naszych działań.

5.      Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.      Mimo żądania usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, Organizator nie będzie miał obowiązku usunięcia danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, albo do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, albo do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, albo do celów archiwalnych w interesie publicznym lub do celów statystycznych, o ile usunięcie danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.     W związku z tym, że jako Organizatorzy działamy na zasadzie współadministrowania, zgodnie z art. 26 RODO, zawarliśmy stosowne porozumienie. Każdy z Organizatorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych i do każdego możecie Państwo zwrócić się z wszelkimi pytaniami. Nasze zadania dzielimy między sobą w wyraźny sposób.

8.     Współadministrator 1, tj. IDG Poland S.A., jest odpowiedzialny za zapewnienie osobom, których Dane Osobowe dotyczą, informacji zgodnie z art. 13 RODO.

9.     Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za zbieranie, przechowywanie w swoich systemach informatycznych oraz przekazanie w sposób bezpieczny danych do pozostałych Współadministratorów, tj. Partnerów usługi typu Whitepaper.

10.  Za techniczne umożliwienie pobrania materiałów Whitepaper, obsługę zgłoszeń, zarządzanie zapisami i obsługę osób korzystających z usługi pobierania materiałów Whitepaper odpowiada Współadministrator 1.

11.   Pozostały Współadministrator (2) jest odpowiedzialny za bezpieczny odbiór, przetwarzanie i przechowywanie przekazanych im przez Współadministratora 1 danych osobowych Usługobiorców we własnych zasobach. Ponadto Współadministrator 2 jest odpowiedzialny za wsparcie merytoryczne Usługobiorców po dostarczeniu im materiałów Whitepaper (konsultacje telefoniczne po pobraniu materiałów Whitepaper, o których mowa w Regulaminie Usługi typu Whitepaper), przy czym każdy z nich jest odpowiedzialny za konsultacje telefoniczne zapewnione dla tych Usługobiorców, którzy pobrali materiały Whitepaper dostarczone przez danego Współadministratora 2.

12.   Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw Usługobiorcy w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie ze względu na ustanowienie wspólnego punktu kontaktowego z żądaniami dotyczącymi jego danych Usługobiorca powinien się zwrócić do Współadministratora 1. Jeżeli Usługobiorca zwróci się z żądaniem do jednego z pozostałych Współadministratorów, ten Współadministrator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiego Współadministratora o tym żądaniu.

13.   Strony ustanawiają wspólny punkt kontaktowy, z którym Usługobiorca, może skontaktować się w sprawach ochrony jej Danych Osobowych przez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby IDG Poland S.A. wskazany w § 1 powyżej.

14.   W celu zrealizowania obowiązków pozostałych Współadministratora (2) niezbędne jest przekazanie im  danych osobowych Usługobiorców przez Współadministratora 1.

15.   Szczegółowe treści uzgodnień między Współadministratorami dostępne są w siedzibie Współadministratora 1.