Temat: open source

Meta Llama 3.1 - nowy model językowy LLM open-source dostępny
Meta Llama 3.1 - nowy model językowy LLM open-source dostępny
Ten europejski kraj docenił zalety oprogramowania open source
Ten europejski kraj docenił zalety oprogramowania open source