Unia sfinansuje usługi

Unijna perspektywa finansowa na lata 2007-2013 otwiera możliwość uzyskania dofinansowania na inwestycje i przedsięwzięcia rozwojowe, w tym również projekty z zakresu centrów Shared Services i Business Process Outsourcing.

Unijna perspektywa finansowa na lata 2007-2013 otwiera możliwość uzyskania dofinansowania na inwestycje i przedsięwzięcia rozwojowe, w tym również projekty z zakresu centrów Shared Services i Business Process Outsourcing.

O ile w alokacji finansowej dostępnej dla Polski z funduszy strukturalnych w latach 2004-2006 brak było instrumentu przeznaczonego wyłącznie na wsparcie tego typu projektów, a uzyskanie dofinansowania było możliwe w ramach indywidualnie negocjowanych wieloletnich programów rządowych, o tyle w aktualnym okresie programowania jest inaczej. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) na lata 2007–2013 wprowadzone zostało działanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki – wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”, skupiające się w szczególności na dofinansowaniu działalności Shared Services Center (SSC).

Warunki uzyskania

Regułą systemu pomocy publicznej Regułą systemu pomocy publicznej w Unii Europejskiej jest podejście, zgodnie z którym finansowe wspieranie przedsiębiorstw z kasy państwa zaburza wolną konkurencję i powoduje nierówność szans na jednolitym rynku europejskim. Stąd wszelkie unijne przepisy oraz programy dotyczące pomocy publicznej są zbiorami wyjątków od reguły. Pomoc publiczna np. w postaci dotacji może zatem zostać przyznana jedynie po spełnieniu szczególnych warunków, które ograniczą negatywny wpływ dofinansowania danego przedsiębiorstw na zachowanie równej konkurencji na rynku. Dlatego też regionalna pomoc publiczna może zostać przyznana jedynie wówczas, gdy jest zgodna z pewnymi ogólnymi zasadami, z których najważniejsze to:

a) możliwość wsparcia wyłącznie inwestycji początkowej, czyli związanej z:

 1. utworzeniem nowego zakładu,
 2. rozbudową istniejącego zakładu,
 3. dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów/ usług lub
 4. zasadniczą zmianą dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,

b) możliwość wsparcia inwestycji, która jeszcze się nie rozpoczęła, przy czym, za rozpoczęcie inwestycji uznaje się rozpoczęcie prac budowlanych bądź podjęcie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zakupu maszyn lub urządzeń.

Należy zaznaczyć, iż poszczególne programy pomocowe i konkursy mogą dodatkowo zawężać i bardziej szczegółowo definiować powyżej przedstawione zasady.

Dofinansowanie dla Shared Services Center Jak wspomnieliśmy, działanie 4.5.2 PO IG zostało stworzone z myślą o wsparciu inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. Warto jednocześnie wspomnieć, iż w miarę jak pojawiały się kolejne wersje dokumentów programowych, zmieniały się zarówno zakres wspieranych inwestycji, kryteria oceny jak i wysokość pomocy.

80mln euro

przeznaczono w zakończonej rundzie aplikacyjnej do działania 4.5.2PO IG na dofinansowanie centrów SSC.

Ostatecznie ze wsparcia wykluczone zostały inwestycje w formie tzw. Call Contact Centre (CCC). Najprawdopodobniej stało się tak, ponieważ były one postrzegane przez Ministerstwo Gospodarki jako najmniej innowacyjne spośród wspieranych rodzajów SSC. Z drugiej jednak strony, dzięki postępowi technologii m.in. telefonii internetowej, CCC stały się raczej centrami kontaktowymi nie uzależnionymi wyłącznie od telefonów, ale otwartymi na kontakt z klientem przy wykorzystaniu różnych form komunikacji, w tym wynikających bezpośrednio z nowoczesnych technologii. Niemniej jednak, w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, które stanowi program pozwalający na udzielanie pomocy w ramach poddziałania 4.5.2 PO IG, SSC zdefiniowano jako „wewnętrzną lub zewnętrzną jednostkę przejmującą część zadań lub procesów przedsiębiorstwa z zakresu finansów, księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, administracji, logistyki, zaplecza bankowego i ubezpieczeniowego (back-office), badań rynkowych, wsparcia technologii informacyjnych i komunikacyjnych (IT), charakteryzującą się optymalizacją (redukcją) kosztów i poprawą jakości danej usługi danego przedsiębiorstwa”. Oznacza to obecnie definitywne wyłącznie przedsięwzięć w zakresie CCC z dofinansowania w ramach omawianego poddziałania.

Należy również zaznaczyć, że w ramach poddziałania 4.5.2 wspierane będą ponadto inwestycje w centra IT – zajmujące się rozwojem oprogramowania, testowaniem i zarządzaniem aplikacjami, zarządzaniem bazami danych, projektowaniem i wdrażaniem sieci, optymalizacją produktu oraz wspieraniem działań innowacyjnych oraz centra, których głównym działaniem będzie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.

W przypadku Centrów Usług Wspólnych SSC oraz Centrów IT warunkiem koniecznym, aby ubiegać się o dofinansowanie jest utworzenie co najmniej 200 nowych miejsc pracy. Natomiast w przypadku Centrów B+R należy utworzyć co najmniej 10 nowych miejsc pracy dla personelu naukowego. Dodatkowo należy zapewnić, iż w wyniku nowego projektu świadczona będzie nowa lub zasadniczo ulepszona usługa.

Co istotne, jeżeli chodzi o poziom wsparcia, inwestycje w SSC korzystać będą mogły z dofinansowania w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych, bez względu na miejsce lokalizacji inwestycji.

Należy przy tym zaznaczyć, iż podstawą do kalkulacji wartości dotacji mogą być:

 • nakłady inwestycyjne na środki trwałe i wartości niematerialne lub
 • dwuletnie koszty pracy brutto nowozatrudnionych pracownikow, powiększone o obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem.

Z pewnością, ze względu na charakterystyk. działalności centrow usług nowoczesnych, szczegolnie ta druga opcja cieszy. się będzie dużym zainteresowaniem. Jak uzyskać dofinansowanie? Aby ubiegać się o wsparcie, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami w Ministerstwie Gospodarki. Wniosek poddawany jest ocenie formalnej (pod kątem poprawności i kompletności dokumentacji oraz jej zgodności z założeniami działania) oraz merytorycznej (kiedy przyznawane są punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny). Aby zostać uzyskać rekomendację Ministerstwa Gospodarki projekt musi uzyskać, co najmniej 55 punktów na 100 możliwych.

Punkty przyznawane są na podstawie dokumentacji przedstawionej przez przedsiębiorstwo, w oparciu o kryteria opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Do kryteriów, które w największym stopniu mogą przyczynić się do uzyskania dofinansowania należą:

 • rodzaj inwestycji (SSC, Centrum IT, Centrum B+R),
 • liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy,
 • planowany odsetek pracownikow z wyższym wykształceniem,
 • lokalizacja inwestycji,
 • konkurencyjność realizowanej usługi pod kątem jakościowym i cenowym, w porownaniu do obecnych na rynku,
 • zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE,
 • nawiązanie wspołpracy z firmami sektora M.P.

Runda aplikacyjna, w czasie której można składać wnioski o dofinansowanie rozpoczęła się 15 maja br. ale w związku z wyczerpaniem środków na działanie 4.5.2 została zamknięta w 29 sierpnia br. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Gospodarki w czasie rundy złożono 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 341,5 mln złotych. Świadczy to o dużym zainteresowaniu przedsiębiorstw rozwijaniem działalności w zakresie SSC. Kolejna runda naboru wniosków zostanie najprawdopodobniej ogłoszona na początku 2009 r.

Oficjalna definicja Shared Services Center

W rozporządzeniu Ministra Gospodarkiz 2 kwietnia 2008 r.SSC zdefiniowano

jako wewnętrzną lub zewnętrzną jednostkę przejmującą część zadań lub procesów przedsiębiorstwa z zakresu:

 • finansów,
 • księgowości,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • administracji,
 • logistyki,
 • zaplecza bankowego i ubezpieczeniowego,
 • badań rynkowych oraz
 • wsparcia technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • charakteryzującą się optymalizacją (redukcją) kosztów i poprawą jakości danej usługi danego przedsiębiorstwa.


TOP 200