Rozporządzenia do podpisania

Do czerwca br. mają powstać rozporządzenia do ustawy o podpisie elektronicznym, która wchodzi w życie 16 sierpnia. Prace nad nimi, które koordynują przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, są jednak opóźnione.

Do czerwca br. mają powstać rozporządzenia do ustawy o podpisie elektronicznym, która wchodzi w życie 16 sierpnia. Prace nad nimi, które koordynują przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, są jednak opóźnione.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie niezbędnego do zaistnienia ustawy o e-podpisie otoczenia legislacyjnego i organizacyjnego została Małgorzata Okońska-Zaremba, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Ministerstwo to bowiem wskazano w ustawie jako właściwe do nadzorowania w Polsce systemu podpisu elektronicznego.

Powstać ma zespół specjalistów, który zajmie się opracowaniem delegacji do ustawy o podpisie elektronicznym. Rozporządzenia powinny być gotowe do czerwca br. Niestety, do tej pory prace zbytnio się nie posunęły.

Nie podjęto jeszcze m.in. podstawowej decyzji, dotyczącej wyboru wariantu działalności jednostki, mającej zajmować się uwierzytelnianiem wystawców certyfikatów. W praktyce pod uwagę brane są dwa warianty: ogłoszenie przetargu na wybór firmy zainteresowanej świadczeniem takich usług albo zlecenie tego zadania Narodowemu Bankowi Polskiemu (lub podmiotowi od niego zależnemu, jakim jest centrum certyfikacji Centrast).

Przygotowywane rozporządzenia mają okreś-lić wszelkie kwestie techniczne, których starano się unikać w ustawie. Dotyczą one głównie polityki certyfikacji, a więc wymogów techniczno-organizacyjnych, jakie muszą spełniać wystawcy certyfikatów kwalifikowanych. Firmy zainteresowane wystawianiem certyfikatów obawiają się zbytniej restrykcyjności delegacji do ustawy oraz stworzenia rozwiązań, które jako podstawę podejmowania decyzji o wpisie do rejestru podmiotów kwalifikowanych i akredytowanych przyjmą kryteria niewymierne i uznaniowe. W efekcie zaistniałaby sytuacja, w której - mimo wprowadzenia w ustawie swobody działalności firm wystawiających certyfikaty - rynek byłby reglamentowany (co najmniej w odniesieniu do tych certyfikatów, które dają pełną uniwersalność, tj. są potrzebne do poświadczania ważności podpisów w kontaktach z administracją państwową).

Wystawcy obawiają się również, że mało precyzyjne kryteria zawarte w ustawie (np. określenie "bezpieczny") mogą prowadzić do tworzenia przez administrację nieformalnych standardów, promujących rozwiązania konkretnych producentów.

Delegacje ustawowe, które powinny być wydane do chwili wejścia w życie ustawy o podpisie elektronicz

Szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne, jakie muszą spełniać kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne, w tym wymagania z zakresu ochrony fizycznej pomieszczeń - w kompetencji Rady Ministrów.

Szczegółowe warunki spełnienia obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności, jaką ponoszą wskutek swojej działalności wystawcy certyfikatów - w kompetencji Ministerstwa Finansów po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Tryb uiszczania i wysokość opłat, uwzględniając liczbę oraz planowane koszty przechowywania dokumentów i danych dotyczących usług certyfikacyjnych (nie więcej niż 1 euro za certyfikat) - w kompetencji Ministerstwa Gospodarki.

Podstawowe wymagania organizacyjne i techniczne dotyczące polityk certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych, uwzględniając zakres stosowania tych certyfikatów oraz okresy ich ważności, konieczność zapewnienia współdziałania różnych urządzeń do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego - w kompetencji Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Szczegółowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bezpieczne urządzenia do składania podpisów elektronicznych oraz bezpieczne urządzenia do weryfikacji podpisów elektronicznych - w kompetencji Rady Ministrów.

Sposób prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, wzór tego rejestru oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach o wpis do rejestru, uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do rejestru osobom trzecim oraz możliwość wpisywania wszystkich danych uzyskanych w toku postępowania w sprawie o udzielenie akredytacji lub dokonania wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, w tym informacji o likwidacji lub upadłości - w kompetencji Ministerstwa Gospodarki.

Zasady wynagradzania jednostek certyfikujących za przeprowadzenie kontroli, na podstawie upoważnienia ministra do kontroli, uwzględniając zakres i rodzaj kontroli oraz uzasadnione koszty jej prowadzenia - w kompetencji Ministerstwa Gospodarki.


TOP 200