Problemy zarządzania siecią w przedsiębiorstwie

Rozwijający się model utility computing, w którym usługi IT automatycznie dostosowują się do zmiennych potrzeb biznesu, wymaga bardziej efektywnego zarządzania siecią, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Rozwijający się model utility computing, w którym usługi automatycznie dostosowują się do zmiennych potrzeb biznesu, wymaga bardziej efektywnego zarządzania siecią, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Utility computing potrzebuje ściślejszej i bardziej efektywnej wymiany danych między uczestnikami procesów dostarczania usług. Bezpośrednie konsekwencje nieadekwatnych operacji IT mogą być bardziej szkodliwe dla średniego biznesu niż dla wielonarodowych korporacji. Te ostatnie dysponują dostateczną "masą krytyczną" do przezwyciężania na bieżąco niedostatków technologii IT - poprzez szybkie zakupy nowego wyposażenia i oprogramowania. Wdrożenia zarządzania w małym i średnim biznesie muszą być egzekwowane z nie mniejszą finezją niż w dużych korporacjach, z ścisłym uwzględnieniem technologii i szczegółów procesów oraz z gotowością do inwestowania w rozwiązania zintegrowane zamiast w wiele specjalizowanych narzędzi.

Czynniki podstawowe

Typowa architektura zarządzania siecią

Typowa architektura zarządzania siecią

Działy IT w małych i średnich przedsiębiorstwach są pod większą presją niż w dużych korporacjach, bowiem oczekiwania użytkowników i coraz większe zróżnicowanie usług ciągle stawiają wyżej poprzeczkę wydajności infrastruktury IT. Na przykład nie tak wiele lat temu czas ładowania strony WWW wynoszący kilkanaście sekund uważano za wystarczający. Dzisiaj wszystko co przekracza kilka sekund uważane jest za szkodliwe dla efektywności biznesowej. Różnorodność usług oznacza, że zarządzanie VoIP i konwergencja usług IT powoli zaczynają pojawiać się w głównym nurcie wymagań na zarządzanie IT - użytkownicy oczekują zintegrowanych usług głosu i danych.

Problemem jest dostępność odpowiednio doświadczonego personelu, przy jednocześnie zwiększającym się wyborze technologii dotyczących zarówno infrastruktury, jak i aplikacji, co nakłada dodatkowe zadania i wymagania na personel IT.

W ciągu ostatnich pięciu lat problemy bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami wzrosły dramatycznie, dokładając kolejny zestaw zagadnień dla IT w małych i średnich przedsiębiorstwach. Muszą one, tak jak duże firmy, coraz częściej brać pod uwagę konieczność spełniania specyficznych dla przemysłu standardów zgodności i zapewniania bezpieczeństwa usług zarówno dla użytkowników wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

W rezultacie tych i innych trendów, działy IT w małych i średnim przedsiębiorstwie stają przed koniecznością wykonania więcej przy mniejszych niż duże przedsiębiorstwa zasobach.

Problemy techniczne

Problemy, które sprawiają główne kłopoty w takich środowiskach, to m.in. coraz większe nasycenie urządzeniami IT - zarówno urządzenia systemowe, jak i sieciowe stają się coraz bardziej skomplikowane, częściowo z powodu obsługi coraz szerszego zakresu usług. Po stronie systemowej pojawiają się wymagania obsługi wirtualizacji i przetwarzania siatkowego (grid computing).

Inne to rozprzestrzenianie się wycinkowych narzędzi zarządzania IT prowadzące do stymulowania procesów "silosowych" zamiast efektywnego zarządzania infrastrukturą jako całością w obsłudze dostarczania usług.

Ukierunkowane narzędzia zarządzające indywidualnymi typami urządzeń stwarzają kolejną formę nadbudowy, ponieważ każdy typ urządzenia wymaga wiedzy o specyficznych zestawach komend i odmiennych interfejsach użytkownika.

Kolejny problem to nieodpowiednie szkolenia: większość produktów zarządzania jest wykorzystywana w drastycznie małym zakresie ich możliwości, ponieważ na skomplikowanie produktu nakłada się słabe szkolenie - zwłaszcza gdy zadania administracyjne są wykonywane przez mało doświadczony personel.

Tradycyjne struktury rozwiązań od lat określają rynek zarządzania siecią i systemem, ale nie zostały zaprojektowane z myślą o pośredniej warstwie biznesowej. Wymagają więc często dedykowanych, wyszkolonych zasobów ludzkich.

Nowe wymagania

Rosnąca złożoność operacyjna IT i niedobór odpowiednio doświadczonego personelu w małych i średnich przedsiębiorstwach mają swoje odbicie w wymaganiach stawianych narzędziom zarządzania. Wymagania te można streścić w kilku najważniejszych punktach.

HP OpenView jest platformą uważaną za jeden z najlepszych systemów zarządzania siecią na rynku. OpenView, który pracuje na platformie Windows lub Unix, zawiera wiele mechanizmów niezbędnych do zarządzania duża siecią. Zestaw narzędzi dostępnych w ramach OpenView jest prawdopodobnie najbardziej wyczerpujący na rynku. Mechanizm autowykrywania odwzorowuje urządzenia TCP/IP, IPX oraz urządzenia poziomu 2 w LAN i WAN w oparciu o różne kategorie, takie jak segment sieci i status urządzenia. Wykorzystując historię zdarzeń i analizę danych zapewnia proaktywne zarządzanie siecią, pozwalające administratorowi na podejmowanie akcji wyprzedzających pojawienie się problemów.

HP OpenView jest platformą uważaną za jeden z najlepszych systemów zarządzania siecią na rynku. OpenView, który pracuje na platformie Windows lub Unix, zawiera wiele mechanizmów niezbędnych do zarządzania duża siecią. Zestaw narzędzi dostępnych w ramach OpenView jest prawdopodobnie najbardziej wyczerpujący na rynku. Mechanizm autowykrywania odwzorowuje urządzenia TCP/IP, IPX oraz urządzenia poziomu 2 w LAN i WAN w oparciu o różne kategorie, takie jak segment sieci i status urządzenia. Wykorzystując historię zdarzeń i analizę danych zapewnia proaktywne zarządzanie siecią, pozwalające administratorowi na podejmowanie akcji wyprzedzających pojawienie się problemów.

  • Łatwe do wdrożenia, zintegrowane zestawy zarządzania IT. Narzędzia wycinkowe nie mogą obsługiwać efektywnie operacji IT, dopóki informacja dostarczana użytkownikowi nie będzie dostatecznie zintegrowana w celu zapewnienia globalnego obrazu środowiska IT i pozwoli skupić się na akcjach naprawczych. Rozwiązania takie powinny zapewniać szybki zwrot inwestycji.
  • Narzędzia łatwe w użytkowaniu - preferowane z popularnym i intuicyjnym interfejsem użytkownika. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą pozwolić sobie na długie szkolenia swoich specjalistów. Zadania w ramach IT są wykonywane zazwyczaj przez pracowników posiadających wiedzę ogólną, z małym zakresem specjalistycznego szkolenia.

  • Zintegrowana informacja konfiguracyjna. Ponad 60% problemów wydajności i dostępności spowodowane jest przez zmiany konfiguracyjne, większość których jest rezultatem ludzkich pomyłek czy zaniechania. Zintegrowane możliwości przeprowadzania audytu zmian konfiguracyjnych i ich wpływu na wydajność infrastruktury i usług to sprawa kluczowa.

  • Produkty zarządzania IT muszą być łatwe do utrzymania. Operacje w małych i średnich IT mogą obsługiwać jedynie minimalną liczbę rutynowych zadań, takich jak agregacja danych, czyszczenie czy nawet składowanie danych; w przeciwnym razie złożoność produktu szybko może stać się częścią problemu, a nie jego rozwiązaniem. Samo utrzymywanie produktu nie powinno zabierać więcej niż godzinę tygodniowo.

  • Produkt musi być elastycznie konfigurowalny. Produkty zarządzania powinny obsługiwać potrzeby wynikające z unikalnych wymagań funkcjonalnych, bez zmuszania IT do zakupu nieoczekiwanych, dodatkowych narzędzi. Z drugiej strony, zbyteczna funkcjonalność, wykraczająca poza potrzeby, może powodować problemy wdrażania i użytkowania.

  • Zestaw narzędzi musi być funkcjonalnie rozszerzalny. Często, w miarę jak zmienia się środowisko IT lub kiedy zadania operacyjne stają się bardziej wymyślne, potrzebne jest poszerzenie początkowego zestawu narzędzi. Ideałem jest, aby nowe funkcje potrzebne w środowisku IT były modularne z natury, z możliwością dodawania funkcjonalności poprzez włączanie innych możliwości, które integrują się z ustaloną, podstawową bazą funkcjonalności.

  • Struktura cenowa takich narzędzi musi być wystarczająco prosta, zapewniająca możliwość porównania z innymi produktami lub usługami zarówno w fazie początkowych zakupów, jak i przyszłych funkcjonalnych rozszerzeń.


TOP 200