Pogoda dla biegaczy

Rynek rozwiązań mobilnych szybko się rozwija. W Polsce są już dostępne rozwiązania zarówno dla dużych korporacji, jak i niewielkich firm. Prezentujemy najciekawsze z nich.

Rynek rozwiązań mobilnych szybko się rozwija. W Polsce są już dostępne rozwiązania zarówno dla dużych korporacji, jak i niewielkich firm. Prezentujemy najciekawsze z nich.

EuroSoft Poznań

Pomimo coraz większej oferty technologii do budowy systemów mobilnych, wiele istniejących rozwiązań biznesowych ma charakter prototypowy. Ciekawym wyjątkiem jest tu system EuroCRM firmy EuroSoft Poznań - rozwiązanie przeznaczone do wspierania pracy przedstawicieli handlowych w firmach z branży FMCG. Oprócz specjalizacji, zaletą tego rozwiązania jest dojrzałość architektury. System, rozwijany od ponad czterech lat, doczekał się kilkunastu wdrożeń, w tym kilku dużych. Jego użytkownikami są m.in. Wrigley Poland, Elite Polska, TUiR Warta SA. Od niedawna używa go także Reemtsma Polska - zastąpił on stosowany od trzech lat system Smart, austriackiej firmy Update.com.

EuroCRM składa się z kilku aplikacji. Centralną częścią systemu jest baza operacyjna. Przechowuje ona nie tylko dane, ale także parametry, algorytmy obliczeniowe i definicje uprawnień.

Za pomocą aplikacji działającej na palmtopie z Windows CE przedstawiciele handlowi mogą wprowadzać zamówienia, sprawdzać status kredytowy i płatniczy klienta, drukować faktury, wypełniać ankiety o charakterze marketingowym czy merchandisingowym, a także rozliczać materiały reklamowe i środki trwałe przekazane klientowi w dzierżawę. Oprócz tego aplikacja pozwala na rejestrację własnych danych finansowych handlowca. Wszystkie informacje wprowadzane do systemu mają znacznik czasu, co ułatwia późniejszą weryfikację poprawności danych. EuroSoft preferuje urządzenia palmtop z wbudowaną pamięcią nieulotną, np. kartami pamięci typu Flash.

Z oddzielnej aplikacji, zwykle działającej na komputerze typu laptop, korzystają regionalni dyrektorzy sprzedaży. Wspiera ona czynności typowe dla tej grupy, a więc m.in. weryfikację i akceptację harmonogramu odwiedzin dla poszczególnych pracowników zespołu sprzedaży, wizyt u ważniejszych klientów, kontrolę płatności, zarządzanie akcjami promocyjnymi itp.

Wybrane, dostępne w Polsce korporacyjne rozwiązania mobilne

Wybrane, dostępne w Polsce korporacyjne rozwiązania mobilne

System EuroCRM wyposażono w aplikacje administracyjne, działające na stacjach roboczych Windows. Pierwsza z nich jest przeznaczona dla tzw. administratorów biznesowych, pracujących w centrali. Ich rolą jest m.in. przygotowywanie i dystrybuowanie elektronicznych ankiet dla handlowców - z uwzględnieniem czasu, miejsca, grup docelowych i innych definiowalnych kryteriów, opracowywanie i zmiany schematów przebiegów wizyt klientów, a także modyfikacja danych referencyjnych - cenników, algorytmów upustów, wzorów umów itp. Druga aplikacja administracyjna zawiera funkcje przydatne administratorom technicznym. Wśród nich znajdują się narzędzia do nadawania uprawnień, monitorowania wydajności.

EuroCRM jest przeznaczony do pracy w trybie offline z założeniem okresowej synchronizacji danych z bazą centralną. Każda aplikacja korzysta z lokalnej bazy danych Sybase Adaptive Server Anywhere, która zapewnia systemowi niezawodne mechanizmy replikacji. Synchronizacja jest wykonywana różnicowo, co oznacza, że w obie strony są wysyłane jedynie informacje o zmianach, jakie zaszły od momentu ostatniej synchronizacji. Przed replikacją dane są kompresowane i szyfrowane. Dane mogą być wymieniane za pośrednictwem następujących protokołów: SMTP/ POP3, MAPI, VIM, FTP, a na życzenie - także innych.

Po replikacji dane trafiają do bazy operacyjnej, która jest bazą źródłową dla bazy analitycznej. Według informacji producenta, EuroCRM współpracuje ze wszystkimi ważniejszymi motorami baz danych i hurtowniami: Server, Oracle, DB2, Sybase IQ, SAP BW oraz narzędziami analitycznymi: Business Objects, Microsoft Analysis Services, Cognos, Oracle Express, Microstrategy itp. Wyniki analiz są udostępniane uprawnionym osobom w postaci raportów. Ponadto system pozwala na dwukierunkową wymianę danych z systemami zewnętrznymi. Bezpośrednia komunikacja za pomocą wywołań funkcji jest możliwa jedynie w przypadku systemu SAP R/3 oraz MFG/PRO firmy QAD. W pozostałych przypadkach konieczny jest import/eksport danych między bazami lub wymiana plików.

Damovo

Damovo to firma powstała w wyniku wydzielenia z Ericssona działu rozwiązań korporacyjnych. Dwa z oferowanych przez nią rozwiązań mobilnych zasługują na szczególną uwagę: Ericsson Mobile Organizer (EMO) oraz Ericsson Virtual Office (EVO).

EMO to system umożliwiający korzystanie ze wszystkich ważniejszych funkcji serwera Microsoft Exchange za pośrednictwem telefonu lub palmtopa wyposażonego w przeglądarkę WAP. Rozwiązanie pozwala m.in. na przeglądanie poczty, folderów publicznych, kalendarza i listy zadań. Co więcej, umożliwia także wykonanie wydruku listu bądź załącznika na wskazanej drukarce w sieci korporacyjnej lub wysłanie go pod wskazany przez użytkownika numer faksu.

Ericsson Mobile Organizer składa się z czterech modułów. Pierwszy - Exchange XML Provider - to komponent odpowiedzialny za odczyt i zapis informacji do bazy serwera Exchange (co najmniej wersja 5.5 z Service Pack 3). Moduł ten przekształca informacje do formatu XML i w tej formie udostępnia je innym komponentom. Kolejny moduł to EMO Directory - repozytorium danych na temat profili użytkowników: identyfikatorów, haseł, uprawnień, preferencji językowych itp. W tym miejscu są przechowywane także szab-lony, pozwalające formatować in- formacje zgodnie z możliwościami (i ograniczeniami) urządzeń WAP, będących w posiadaniu poszczegól- nych użytkowników. Repozytorium jest tworzone w bazie Microsoft SQL Server (co najmniej wersja 7) lub MSDE. Trzeci moduł - Composer - odpowiada za rzeczywiste wykonywanie operacji: pobieranie danych (poczty, terminów itp.) w formacie XML, ich konwersję do WML, a następnie formatowanie za pomocą właściwego, pobranego z EMO Directory szablonu XSL. Urządzenia WAP zazwyczaj mają bardzo małe zasoby lokalne i z tego powodu nie mogą jednorazowo przyjąć zbyt wiele informacji - dlatego te muszą być dzielone na mniejsze porcje. Tym właśnie zajmuje się ostatni, czwarty element składowy EMO - WML Cache. Dane te mają charakter tymczasowy i są przechowywane w bazie SQL Server.

Ericsson Virtual Office to rozwiązanie, umożliwiające dostęp do danych sieci korporacyjnej za pośrednictwem łączy o małej przepustowości, np. standardowej transmisji danych w GSM (9,6 Kb/s). EVO pozwala na dostęp do wszelkiego typu zasobów: poczty, systemu plików, usług WWW itp. Podobnie jak w technologii terminalowej, zadaniem systemu jest jak najlepsze wykorzystanie "wąskiego" pasma. EVO jest systemem typu klient/serwer, wyposażonym w wysoko konfigurowalną logikę.

Przykładowo, opis drzewa katalogów na serwerze jest przesyłany do zdalnej stacji klienckiej, co umożliwia przeglądanie ich quasi-offline. Ewentualne zmiany są przekazywane różnicowo. Przeglądanie poczty można skonfigurować, tak aby na początku były wyświetlane tylko nagłówki. Przed rozpoczęciem przeglądania załączników można dokonać konwersji ich formatu na bardziej oszczę- dny (np. z DOC na RTF lub TXT), a w przypadku zdjęć - dokonać przeskalowania lub zamienić paletę kolorową na czarno-białą. Oszczędności są możliwe także przy przeglądaniu stron WWW, np. przed wysłaniem do przeglądarki system po stronie serwera może "oczyszczać" dokumenty HTML ze zdjęć, animacji czy skryptów, pozostawiając jedynie tekst.

Oczywiście, zarówno na serwerze, jak i na komputerze przenośnym znajdują się komponenty odpowiedzialne za kompresję transmisji. Po stronie klienta, system integruje się z usłu- gami dial-up systemu Windows, umożliwiając nawiązanie połączenia szyfrowanego za pomocą hasła jednorazowego odczytanego z tokena.

DCS Computer Consultants Group

Warszawski DCS Computer Consultants Group specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań mobilnych dla usługodawców, firm medialnych i dużych korporacji. Jego klientami są operatorzy GSM, a także m.in. RMF FM, Radio Zet, Polsat, Siemens Polska oraz kilka instytucji finansowych. Rozwiązania DCS obejmują tworzone na życzenie aplikacje i usługi łączące wszystkie liczące się kanały komunikacji: e-mail, FTP, WWW, WAP, SMS, faks i IVR. Wśród nich jest np. wysyłanie wiadomości e-mail jako SMS i odwrotnie, potwierdzanie dokonania operacji za pomocą wiadomości e-mail, SMS lub faksu, obsługa konkursów i głosowań SMS lub audiotele. Firma może również utrzymywać budowane rozwiązania na własnych serwerach WWW w modelu pełnego outsourcingu.

Podstawą tworzonych przez firmę rozwiązań jest platforma komunikacyjna Applan, składająca się z kilku współpracujących ze sobą komponentów. Jej głównym elementem jest baza danych Microsoft SQL Server 2000. Tu są gromadzone wszystkie przesyłane dane i dotyczące ich metadane. Ze względu na zachowanie wydajności część metadanych jest zapisywana w zewnętrznych plikach log.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych aplikacje zewnętrzne nie mają bezpośredniego dostępu do bazy danych. Podstawowe funkcje, takie jak odczyt/zapis, zadawanie pytań, tworzenie nowych obiektów, są realizowane przez działające "na zewnątrz" komponenty pośrednie zwane Grapevine. Ich rola polega m.in. na walidacji określonych warunków, np. sprawdzają poprawność formatu informacji, spójność znaczników czasu i ich zgodność z szablonem, zgodność parametrów z dopuszczalnymi wartościami, prawa dostępu, wielkość załączników itp. Komponenty Grapevine odpowiadają też za tworzenie niezależnych od bazy danych i systemu operacyjnego plików log, a także buforowanie i kolejkowanie informacji.

DCS wykorzystuje w szerokim zakresie narzędzia i rozwiązania innych producentów. Dodatkową warstwę kontroli dostępu do danych - tym razem na poziomie użytkowników i aplikacji - pełni system firewall (w przypadku zasobów utrzymywanych w DCS jest to oprogramowanie firmy Checkpoint). Oprócz funkcji filtrowania firewall dostarcza także ciekawych danych na temat parametrów ruchu. Fakt, że wykorzystywane jest rozwiązanie firmy Checkpoint, powoduje, iż z systemem Applan można łatwo połączyć się w trybie VPN.

Za zbiorczą analizę zdarzeń i plików log generowanych przez system Applan odpowiedzialne są narzędzia firmy NetIQ. Monitorują one również komunikację systemu Applan z zewnętrznymi aplikacjami.

W najbliższym czasie DCS zamierza udostępnić klientom narzędzie do samodzielnego, zdalnego konfigurowania usług systemu Applan zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Logotec Engineering

Wśród rozwiązań mobilnych na szczególną uwagę zasługuje najnowszy produkt Logotec Engineering z Mysłowic - Mobile@Connector. Jest to generator aplikacji serwerowych, umożliwiających odczyt i zapis danych do firmowych baz danych za pośrednictwem urządzeń mobilnych, działających pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Pocket PC. Do tworzenia aplikacji wystarczy podstawowa znajomość zagadnień bazodanowych.

Wybrane, dostępne w Polsce korporacyjne rozwiązania mobilne cd.

Wybrane, dostępne w Polsce korporacyjne rozwiązania mobilne cd.

Mobile@Connector jest dostępny w 2 wersjach: Standard i Professional. Pierwsza z nich, zawierająca tylko graficzne narzędzia do budowy aplikacji, jest przeznaczona dla małych i średnich firm. Druga ma zarówno środowisko graficzne, jak i pełne tekstowe środowisko programistyczne. Jest przeznaczona do budowy dużych, rozproszonych rozwiązań dla korporacji. Tworzeniem rozwiązań wy- korzystujących Mobile@Connector zainteresowali się już m.in. zachodnioeuropejscy operatorzy GSM, Compaq oraz firmy działające w USA.

Większość rozwiązań przeznaczonych dla palmtopów zaprojektowano do pracy w trybie offline i sporadycznej wymiany danych z systemem działającym na serwerze. Logotec przyjął odmienną filozofię. Aplikacje zaprojektowane za pomocą systemu Mobile@Connector działają w trybie online, a tylko niektóre ich funkcje są dostępne offline. Dostęp do danych odbywa się za pomocą wbudowanej w system przeglądarki internetowej. W związku z tym, że nie obsługuje ona technologii DHTML, interaktywność w ramach tej samej strony WWW zapewniają skrypty dynamicznie modyfikujące strukturę XML, opisującą jej wygląd. Aby skrócić czas reakcji systemu, raz pobrane struktury XML zostają zapisane w chronionym obszarze pamięci, dzięki czemu są odporne na znane użytkownikom Pocket PC tzw. resetowanie.

Projektowanie aplikacji odbywa się w przeglądarce na stacji PC. Projektant aplikacji ma do dyspozycji działające w ramach strony WWW wizualne "narzędzia RAD". Wszystkie operacje są wykonywane w symulatorze wybranego modelu palmtopa. Zmiana parametrów w ramce z atrybutami obiektów powoduje natychmiastową zmianę wyglądu lub zachowania pola na ekranie wirtualnego urządzenia. Możliwe jest także przemieszczanie obiektów, np. formatek za pomocą metody "przeciągnij i upuść". Zaskakujące jest to, że Logotec nie zastosował tu ani Javy, ani modułu plug-in do przeglądarki, lecz "czysty" DHTML i JavaScript.

Proces projektowania rozpoczyna się od wskazania źródła danych dla tworzonej aplikacji. System wyświetla wszystkie źródła dostępne przez ODBC wraz z nazwami wszystkich tabel i ich kolumn. Na podstawie wskazanych tabel i kolumn system tworzy własne struktury danych. Relacje między tymi tabelami można zdefiniować inaczej niż w bazach źródłowych. Na podstawie wskazanych pól tabel system automatycznie tworzy domyślne formularze: wygląd (kolor, czcionka, grafika itd.), a sposób działania (np. rodzaj formatki, reakcja na kliknięcie myszą itp.) każdego pola można modyfikować.

Projektowaną zdalnie aplikację można w każdej chwili zapisać, zainstalować lub odinstalować z serwera. Można ją także przetestować za pomocą symulatora w oddzielnym okienku przeglądarki lub palmtopa podłączonego do Internetu.

Microsoft

Ambicję posiadania własnych rozwiązań mobilnych od dawna ma także Microsoft. W lipcu 1999 r. firma ta przejęła Sendit, szwedzkiego producenta oprogramowania do tworzenia rozwiązań mobilnych. Korzystając z dorobku Sendit, opracowano Mobile Information Server (MIS).

MIS jest dostępny w dwóch wersjach: MIS Enterprise Edition, przeznaczonej dla korporacji, oraz MIS Carrier Edition, stworzonej z myślą o operatorach telefonii komórkowej oraz współpracujących z nimi firmach usługowych (wbudowane narzędzia do pomiaru ruchu, obciążenia i naliczania opłat). Microsoft przygotował także bezpłatną, jednostanowiskową wersję systemu dla użytkowników indywidualnych - Outlook Mobile Manager. Działa ona jednak wyłącznie wtedy gdy na komputerze PC jest uruchomiona aplikacja Microsoft Out- look (wersja 97 i nowsze).

Mobile Information Server to platforma komunikacyjna, przeznaczona do udostępniania danych korporacyjnych w zewnętrznych sieciach bezprzewodowych za pośrednictwem protokołu WAP. Integruje się ona z komponentami serwera WWW Internet Information Server, usługami katalogowymi Active Directory oraz serwerem komunikacyjnym Exchange (wersja 5.5 lub 2000). Dzięki temu umożliwia zdalnym użytkownikom dostęp do informacji osobistych, przechowywanych w różnych systemach firmy. Wraz z Mobile Information Ser-ver Microsoft dostarcza aplikację do zdalnej komunikacji z serwerem Exchange - Outlook Mobile Access. Tworzenie interfejsów WAP do innych systemów korporacyjnych Microsoft pozostawił partnerskim firmom programistycznym: wraz z MIS dostarczany jest pakiet SDK. W roku 2002 na rynku ukaże się wersja 2002MIS. Będzie ona zawierać funkcje bezpośredniej synchronizacji danych (poczty, kontaktów, terminów itd.) między urządzeniem wyposażonym w system Pocket PC a serwerem Exchange.

Za pośrednictwem Outlook Mobile Access użytkownicy wyposażeni w telefony komórkowe lub palmtopy z przeglądarką WAP mogą nie tylko przeglądać, ale i w pełni korzystać z usług serwera, np. odpowiadać lub przesyłać dalej wiadomości e-mail, tworzyć i usuwać kontakty oraz akceptować terminy spotkań i zadania. W przypadku załączników, których formaty często nie pozwalają na wyświetlanie w mikroprzeglądarce, istnieje możliwość przekazania ich na aktualnie najbliższy mobilnemu użytkownikowi faks.

MIS odpowiada także za powiadamianie użytkownika o nowych zdarzeniach w jego skrzynce lub folderach publicznych. MIS, podobnie jak Outlook, pozwala użytkownikowi ustalać reguły dotyczące obsługi komunikatów.

Indywidualnej konfiguracji podlega także sposób przedstawiania informacji na ekranie telefonu czy palmtopa. Microsoft przygotował w tym celu proste i ergonomiczne narzędzie w postaci "suwaka". Skracanie oryginalnej wiadomości odbywa się stopniowo, a wprowadzane zmiany są widoczne w przykładowym panelu. W "najlżejszym" wariancie usuwane są zbędne spacje, w kolejnym długie słowa są zastępowane krótszymi zamiennikami (obecna wersja nie wspiera j. polskiego - funkcja ta będzie prawdopodobnie dostępna w 2002 r. w Service Pack 1 dla MIS). Jeżeli i to nie wystarczy, ze spacji można zrezygnować w ogóle, odróżniając początki wyrazów za pomocą wielkich liter. Ostatecznym zabiegiem jest usuwanie samogłosek. Wszystkie spersonalizowane ustawienia są przechowywane w usługach katalogowych Active Directory.

W Polsce MIS jest dostępny od kilku miesięcy. Microsoft prowadzi obecnie rozmowy na temat wdrożeń i projekty pilotażowe z kilkoma fir-mami usługowymi (DCS Computer Consultants Group, Creative Team) z sektora finansowego, a także ze wszystkimi operatorami GSM. Efekty tych starań będą prawdopodobnie znane na początku 2002 r.

IBM

Także ma w ofercie rozwiązanie przeznaczone do zastosowań mobilnych. Do tej pory firma nie wdrożyła go w Polsce. Być może dlatego że, jak na IBM przystało, system WebSphere Everyplace Server jest "skrojony" na najpoważniejsze zastosowania i największe obciążenia.

Na architekturę rozwiązania WebSphere Everyplace składa się serwer aplikacji współpracujący z komponentami zewnętrznymi, które wykonują na jego rzecz specjalistyczne usługi. Warto zauważyć, że WebSphere Everyplace nie jest platformą do budowy aplikacji biznesowych, a jedynie rozbudowaną warstwą komunikacyjną, umożliwiającą spójne i bezpieczne udostępnianie zasobów mobilnym użytkownikom.

Komunikację WebSphere Everyplace z systemami zewnętrznymi i wewnętrznymi zapewnia komponent Wireless Gateway, porozumiewający się z nimi za pośrednictwem praktycznie dowolnego protokołu sieciowego lub aplikacyjnego. Oprócz zapewniania łączności do jego zadań należą m.in. kompresja i optymalizacja transmisji oraz szyfrowanie przesyłanych danych. Wireless Gateway działa na platformie AIX lub Sun Solaris i instaluje się domyślnie z oprogramowaniem do budowy i zarządzania klastrami.

WebSphere Everyplace ma rozbudowane mechanizmy bezpieczeństwa i kontroli dostępu. Wstępna autentykacja może odbywać się już na bramce zewnętrznej. Bardziej wyrafinowanym narzędziem jest moduł Edge Server, w ramach którego jest uruchamiany komponent autentykacyjny Tivoli WebSEAL-Lite. Edge Server spełnia także dwie inne funkcje: buforuje pliki (HTTP, FTP) oraz równoważy obciążenie między serwerami. Własne mechanizmy kontroli mają jednak zwykle serwery WWW oraz inne aplikacje, utrzymywanie rozproszonej architektury bezpieczeństwa może więc przysporzyć problemów administracyjnych. Stąd, z myślą o bardziej skomplikowanych instalacjach, rozwiązanie IBM wyposażono w centralne, kompleksowe narzędzie do zarządzania polityką bezpieczeństwa dostępu do danych - Tivoli Policy Manager.

Kolejną ważną częścią systemu IBM jest Transcoding Publisher - komponent, którego rolą jest przekształcanie publikowanych treści do formatów akceptowanych przez poszczególne rodzaje urządzeń mobilnych. Reguły zmiany formatu są przechowywane w tzw. transkoderach, które w zależności od potrzeby można uruchamiać w środowisku Publishera bądź na serwerze aplikacji w formie komponentów JavaBean.

IBM wprowadził w tym rozwiązaniu komponenty służące do budowy systemów powiadamiania tzw. Intelligent Notification Services. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, na obecnym etapie jest to jedynie próbka możliwości technologii - rozwiązania inne niż proste powiadamiamie trzeba wykonać samodzielnie pisząc kod.

Prawie każdy komponent wchodzący w skład systemu WebSphere Everyplace ma własną, lokalną, relacyjną bazę danych, synchronizacja danych pomiędzy nimi jest więc ważnym zagadnieniem. Replikacja danych jest dokonywana za pośrednictwem komponentu Synchronization Manager, który przechwytuje polecenia synchronizacji napływające od urządzeń mobilnych, dokonuje ich autentykacji oraz odpowiada za transfer plików. Wraz z Synchronization Managerem IBM udostępnia interfejsy - zarówno do wszystkich popularnych urządzeń naręcznych (m.in. Palm OS, Pocket PC), jak i serwerów (Lotus Notes, Microsoft Exchange itp.).


TOP 200