Dystrybucja detaliczna

Rozpowszechnienie Internetu stworzyło nowe możliwości rozwoju małych sklepów - współpracy z dużymi sieciami, a nawet konkurowania z nimi.

Rozpowszechnienie Internetu stworzyło nowe możliwości rozwoju małych sklepów - współpracy z dużymi sieciami, a nawet konkurowania z nimi.

Handel detaliczny, dystrybucja oraz związane z nimi usługi już od kilku lat są zwykle powiązane z ERP - zarządzaniem zasobami przedsiębiorstwa. Podobnie obsługiwana jest sprzedaż towarów w pośrednictwie, sieci sprzedaży wysyłkowej i sieci sprzedaży bezpośredniej. W handlu stosowane są dwa typy systemów informatycznych: RMM (Retail Merchandise Management System) - zarządzanie sprzedażą detaliczną oraz MMS (Marchandise Management System) - zarządzanie towarami w magazynach. Wspierają one codzienną działalność różnych typów przedsiębiorstw sprzedaży detalicznej.

Tabela 1. Porównanie funkcji obsługiwanych przez oprogramowanie dla małych i dużych przedsiębiorstw handlowych.

Tabela 1. Porównanie funkcji obsługiwanych przez oprogramowanie dla małych i dużych przedsiębiorstw handlowych.

System RMM pozwala na zarządzanie zapasami, w tym planowanie asortymentowe, obsługę zakupów, dystrybucji, obsługę polityki cenowej oraz prezentację istotnych informacji. System RMM może gromadzić informacje o efektach sprzedaży poszczególnych produktów i ich grup. Zastosowanie tego systemu pozwala sprzedawcy na zakup towaru u dostawców zgodnie z aktualnymi informacjami o sytuacji rynkowej i popycie, a w konsekwencji na podejmowanie przemyślanych decyzji o uzupełnianiu zapasów. Aby to umożliwić, niezbędna jest skuteczna komunikacja systemu RMM z innymi systemami przedsiębiorstwa, a zwłaszcza SCM (Supply Chain Management) - zarządzaniem łańcuchem dostaw i ERP.

Zasady funkcjonowania

Zależnie od segmentu sprzedaży detalicznej i strategii działania przedsiębiorstwa na rynku wymagania wobec zakresu obsługi systemu informatycznego dla każdego typu przedsiębiorstwa są odmienne. Działalność dystrybutora urządzeń technicznych, np. wyposażenia medycznego, jest zorientowana na produkt, a system informatyczny musi ją wspierać, obejmując poza obsługą sprzedaży prezentację wyrobów, a następnie serwis. Dostawca samochodów jest zorientowany na klienta, a system informatyczny powinien wspomagać szybkość i solidność obsługi. Oczywiście największą grupę dystrybutorów - sprzedawców towarów masowych należy wspierać w zakresie obsługi sprzedaży i łańcucha dostaw. System informatyczny dla konkretnego odbiorcy jest zwykle adaptowany do jego potrzeb. Generalnie jednak można stwierdzić, że w każdym systemie obsługi sprzedaży detalicznej występuje:

 • Zarządzanie sprzedażą

  Z definicji sprzedaż jest wymianą dóbr materialnych lub niematerialnych na pieniądze lub ich ekwiwalent. Transakcje sprzedaży są najważniejsze dla handlowca. System obsługuje wprowadzanie danych o sprzedaży, weryfikację danych, transakcje towarami w komisie i prowadzenie dzienników sprzedaży. Handlowcy posługują się systemem obsługi sprzedaży do zamykania miesiąca i zamykania okresu, naliczając całkowity dochód w rozpatrywanym okresie.

  Pojedynczy punkt sprzedaży jest także obszarem zarządzania sprzedażą, będąc częścią systemu bezpośredniej obsługi klientów. Jest to system używany podczas obsługi kasowej, gdy wprowadzane są dane transakcji do MMS. Dane te sprzedawca może zweryfikować przed zamknięciem dnia. Detaliści dysponujący jednym lub dwoma sklepami mogą posługiwać się systemem obsługi punktów sprzedaży POS tańszym niż MMS, a równocześnie pozwalającym na nadzorowanie poziomu zapasów i obrotów.

 • Optymalizacja zapasów

  Zawiera narzędzia używane przez handlowców wspomagające podejmowanie istotnych decyzji dotyczących zapasów. Zwykle są to: planowanie, prognozowanie, obsługa różnych technik uzupełniania zapasów i optymalizacja poziomu zapasów. Funkcje te pomagają ustalić, gdzie dane pozycje najlepiej się sprzedają i określić trendy sprzedaży. Dzięki temu system pomaga w wyborze właściwego sposobu uzupełniania zapasów. Optymalizacja zapasów obejmuje takie funkcje, jak:

  Zarządzanie dochodem - ceny muszą być umiarkowane, nie większe niż u konkurentów, jednak nie niższe od kosztów uzyskania produktów. Zarządzanie dochodem polega zasadniczo na tym, aby zapewnić sprzedaż po właściwej cenie. Osiąga się to podejmując decyzje po przeglądzie danych historycznych i trendów sprzedaży, czasem wykorzystując statystyczne narzędzia planistyczne i prognostyczne. Zarządzanie dochodem pomaga także w tworzeniu efektów promocyjnych, np. sprzedaż dwóch egzemplarzy za cenę jednego, aby przyciągnąć więcej klientów do sklepu. Dodatkowo pozwala na określenie warunków, w jakich detalista może wyprzedawać końcówki serii lub produkty, które wyszły z mody. Pozwala to na zmniejszenia strat. Zarządzanie dochodem jest także często zwane zarządzaniem zmianami cen, optymalizacją profilu sprzedaży lub zarządzaniem cenami, pozwalając na obsługę tworzenia cen, symulację efektów zmian cenowych, efektów promocji, obsługę rabatów itp. Dodatkowo można obsługiwać takie sytuacje, gdy wielu klientów objętych jest jednym programem lojalnościowym.

 • Planowanie i prognozowanie - dostarcza dystrybutorom detalicznym i ich dostawcom niezbędnych danych do obsługi funkcji planistycznych. Pozwala to uzyskać rozwiązania uwzględniające założenia strategiczne, finansowe, asortymentowe oraz optymalne planowanie zagospodarowania przestrzeni składowania. Dostęp przez Internet do informacji o stanach magazynowych i miejscu składowania zapasów w łańcuchu dostaw pozwala dystrybutorom i producentom na udoskonalenie ich systemu planowania.
 • Alokacja - rezerwacja i uzupełnianie zapasów, czasem zwana obsługą popytu klientów. Umożliwia zarządzanie zapasami i optymalizację ich poziomu począwszy od zapasów wyrobów gotowych u producentów wytwarzających masowo towary powszechnego użytku, takie jak materiały higieniczne czy chemia gospodarcza, aż do klienta końcowego. Obejmuje komputerowe wspieranie obsługi zleceń klientów i zamówień, prognozowanie, obsługę uzupełniania zapasów oraz ich optymalizację i alokacje w całym łańcuchu dostaw.
 • Zarządzanie składowaniem

  System obsługi sprzedaży detalicznej obsługuje typowe funkcje zarządzania zapasem magazynowym, a dodatkowo te funkcje, które są specyficzne dla zarządzania i rozliczania punktów sprzedaży. Zwykle takie funkcje systemu działają w trybie online, co pozwala na obsługę transakcji magazynowych, takich jak przyjęcia, wydania z magazynu i przemieszczenia towarów między magazynami w jednej jednostce organizacyjnej. Oprócz tego obsługiwane są wysyłki, przemieszczenia towarów między miejscami składowania w różnych jednostkach organizacyjnych, zlecenia zakupów oraz zwroty towarów od klientów.

 • Zarządzanie zapasami

  Pozwala na obsługę podstawowych funkcji niezbędnych do utrzymania informacji o stanie zapasów w magazynach i w tranzycie. Nadzorowane są przyjęcia i wydania towarów w podziale na kolory i rozmiary. Wykorzystywane są zlecenia zakupów, odbiorów, rezerwacji, a także procesów dystrybucji, procesów przemieszczania towarów, inwentaryzacji fizycznej wyrywkowej i okresowej. Zarządzanie zapasami powinno obejmować ich obsługę w całym łańcuchu dostaw od producentów, poprzez dystrybutorów hurtowych, a kończąc na sklepach detalicznych.

 • Zarządzanie informacjami o klientach

  Zwykle pochodzi z systemu CRM - zarządzanie relacjami z klientami, jednak w pewnych rozwiązaniach może być zawarte w RMM.

 • Raporty i zapytaniado systemu informatycznego

  Pozwalają na sporządzanie analiz wydajności poszczególnych obszarów sprzedaży na różnych poziomach ogólności (np. atrybuty takie jak kolor, wymiar, rozmiar itp.) dla poszczególnych sprzedawców i dla różnych poziomów zarządzania (przedsiębiorstwo, firma, wydział itp.). Generator raportów może także korzystać z systemów zewnętrznych raportowania i przetwarzania informacji - .


TOP 200