vademecum teleinformatyka cz.III, 1 października 1998

Szanowni Państwo, Na tematykę trzeciej części Vademecum teleinformatyka składają się 3 rozdziały poświęcone: Instalacjom elektrycznym zasilającym sprzęt komputerowy zainstalowany w sieciach LAN/WAN, Instalatorstwu sieciowemu oraz Składowaniu, archiwizacji i ochronie danych. Niezawodność pracy sieci komputerowej w dużym stopniu zależy od poprawnie zaprojektowanej i zbudowanej dedykowanej instalacji elektrycznej, zasilającej sprzęt komputerowy funkcjonujący w tej sieci. Zarówno elektrycy, jak i teleinformatycy powinni zdawać sobie z tego sprawę. Zwracamy Państwa uwagę na to, że przy projektowaniu i budowie dedykowanej instalacji elektrycznej oraz instalacjach teleinformatycznych należy przestrzegać zasad określonych w polskich przepisach: Prawo budowlane (Ustawa z 7 lipca 1994 r.) i Rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z 1995 r.). Podkreślamy także, że w ostatnich latach wprowadzono nowe polskie normy dotyczące instalacji elektrycznych, na podstawie których podano definicje podstawowych pojęć oraz ogólne charakterystyki instalacji elektrycznych. Opisujemy najważniejsze urządzenia elektryczne, w szczególności zasilacze UPS i wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki nadmiarowe i urządzenia SZR (samoczynne załączanie rezerwy), pokazujemy klasy dedykowanych instalacji elektrycznych do zasilania sprzętu informatycznego w sieciach LAN/WAN. Przedstawiamy zasady projektowania instalacji elektrycznych zasilających sprzęt informatyczny w sieciach LAN/WAN. Szczególnie wiele miejsca poświęcamy bardzo ważnej problematyce doboru urządzeń zabezpieczających w instalacjach elektrycznych. Instalatorstwo sieciowe jako nowa dyscyplina zawodowa budzi duże zainteresowanie wśród polskich specjalistów i menedżerów. W części poświęconej tej tematyce koncentrujemy się na standardach i systemach instalacyjnych, metodyce projektowania i testowania infrastruktury kablowej oraz sposobach sporządzania dokumentacji projektowej i powykonawczej infrastruktury teleinformatycznej, budowie centralnych i lokalnych punktów dystrybucyjnych sieci komputerowej, ale nade wszystko prezentujemy (posiłkując się licznymi rysunkami) niektóre procedury instalacyjne - zarówno dla technologii miedzianej, jak i światłowodowej. Wskazujemy przy tym na potrzebę instalowania sieci przez doświadczonych specjalistów pracujących w firmach cieszących się renomą na polskim rynku. Podkreślamy szczególną wagę technologii światłowodowej, a także znaczenie testerów i analizatorów protokołów. W części Składowanie, archiwizacja i ochrona danych omawiamy technologie pamięci masowych na taśmach i dyskach magnetycznych, w szczególności technologie zapisu cyfrowego DVD oraz biblioteki sieciowe. Wiele uwagi poświęcamy ochronie danych. Przypominając tradycyjne środki ochrony akcentujemy zastosowania i standardy macierzy dyskowych RAID. Zwracamy uwagę na składowanie i archiwizacje danych, w szczególności podkreślamy znaczenie systemów archiwizacji sieciowej. Przy opracowywaniu Vademecum teleinformatyka cz. III w zakresie instalacji elektrycznych korzystaliśmy z polskich norm, Prawa budowlanego i Rozporządzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, materiałów firmowych, a także wiedzy autorów. W odniesieniu do instalatorstwa sieciowego, oprócz doświadczeń autorów, bardzo pomocne okazały się materiały firmowe, przede wszystkim firm: Alcatel, Lucent Technologies, Mod-Tap i Legrand. Firmom tym redakcja NetWorld składa podziękowanie za współpracę. O wypowiedzi na temat znaczenia zagadnień przedstawionych w Vademecum teleinformatyka cz. III poprosiliśmy panów: Sławomira Dudzińskiego - dyrektora działu transmisji danych Alcatel Polska BSD, Tomasza STARCA - District Managera w American Power Conversion Polska, Romualda Roweckiego - właściciela firmy Elektronic Instrument Service, Jerzego KOTOWSKIEGO - dyrektora firmy Elektroprojekt, Piotra SKOLASIŃSKIEGO - dyrektora Lucent Technologies Poland GCM oraz Artura CZERESZKĘ - prezesa Mod-Tap Polska. Bronisław Piwowar