...nazywa się POSIX

- IBM proponuje wersję UNIX-a o nazwie AJ/X. Dlaczego nie wybrano UNIX-a AT&T?

- IBM proponuje wersję UNIX-a o nazwie AJ/X. Dlaczego nie wybrano UNIX-a AT&T?

w świecie UNIX-a istnieją punkty odniesienia niezależne od wszystkich producentów, To, co jest ważne, to wybór UNIX'a standardowego Jeśli idzie o len z lat dziewięćdziesiątych, normy są jas ne Specyfikacje systemu podsta wowego zostały zdefiniowane przez tEEE i są prowadzone według standardu Poste 1003.1. Pra-wie zawsze zgadzamy się co do wyboru strategii dostosowanej do tych norm. AI/X jest dostosowany do POSIX-a 10031.

-Jak można zdefiniować "OSIX?

- Posix jest wynikiem pracy grup użytkowników amerykańs kich, którego historia sięga roku 1984. Jego autorzy zbadali funkcje występujące w UNIX-ie AT&T, stworzonym na Uniwersytecie Berkeley (BSD) i równocześnie zdefiniowali nowe Funkcje. Określili oni także zbiór charaktery styk, które powinien mieć przenośny system eksploatacyjny Określono, w jaki sposób program na pisany w języku C powinien od woływać się do systemu eksploa tacyjnego

- AI/X jest więc dostosowany do POSIX-a. Lecz na jakiej podstawie możemy być pewni, że POSIX okaże się tak długo oczekiwanym standardem UNIX-a?

Standard, na którym obecnie wszyscy się opierają, to POSIX 1003.1, określający interfejs syste mowy. Ta norma jest właśnie przejmowana bez zmian przez ISO. Testy zgodności są dodawane właśnie po to ażeby móc oceniać różne wersje UNIX-a. Istnieją inne grupy robocze POSIX-a, które opracowują typy interfejsu komendy i programy usługowe. zabezpieczenia Itp. Tymczasem trzeba przyjąć do wiadomości, że aby coś dało się dostosować do POSIX-a, nie musi już koniecznie być UNIX-em. Na przykład będzie do niego dostosowana jedna z we rsji systemu VMS DEC-u Microsoft przewidział to samo dla jednej z wersji OS/2, My z kolei badamy możliwości uczynienia naszego MVS kompatybilnym z POSIX-em.

- Kto dokona oceny systemów?

Grupa X /Open, niezależne sto warzyszenie, założone w roku 1984, które zrzesza głównych pro-ducentów oprogramowania ta kich jak Oracle albo lnformix. Jego rolą jest określanie wspólnego środowiska programistycznego. X/Open wydało Podręcznik Przenaszalnośd, złożony, z pew nej liczby rozszerzeń i opcji. Ich rola polega na przejęciu standar dom uznanych, jeśli takie istnieją, albo też wyselekcjonowaniu ich, jeśli nie istnieją. Obecnie jesteśmy na etapie „Portability Guide 3" (XPG3). Chodzi o zbiór w 7 to mach, którego lektura jest dosyć wyczerpująca . Najniższa warstwa opisu, która dotyczy wywołań systemowych i bibliotek, odpowiada Posixowi 1003.1. X/Open wniósł na początku swój udział w system V.2 AT&T. Lecz samo AT&T ustąpiło wobec faktu oczy wistego: dzisiaj Posix jest standar dem uznanym przez wszystkich producentów oprogramowania,- Jakie inne punkty są uwzględnione wXPG3?

- Część "Komendy i programy usługowe" jest bardzo podobna do prac komitetu POSIX 10032, a intencją X/Open jest przejąć je bez zmian, kiedy zostaną zakoń czone. Język C powinien ze swej strony być dostosowany do normy ANSI X3J11. Wszystkie wymie nione wyżej fakty dotyczą pod stawy UNIX a. Nieco wyżej w XPG3 znajdują się zalecenia na temat umiędzynarodowienia: w Jaki sposób osiągnąć to, że oprogramowanie można było przenosić na różne języki . Powyżej znaj-dują się „rozszerzenia" Dotyczą one w pierwszej kolejności standardów w dziedzinie lęzyków programowania innych niż CP, Cobol 88, FORTRAN 77...Jeszcze wyżej mamy takie punkty, jak me toda sekwencyjnego dostępu in-deksowanego (C-ISAM), dostęp do relacyjnych baz danych (SQL), zarządzanie okienkami X/Win dows. W końcu XPG3 określa opc je, np. dla lęzyka ADA

-Jaki jest stopień dostosowania AIX do XPG3?Jest on dostosowany do spe cyfikacjl zdefiniowanych w pod tawie, ale nie obejmujących rozszerzeń. Powód jest prosty: niektóre cechy charakterystyczne na szego systemu zostały zdefiniowane w przeszłości Powinniśmy

działać w taki sposób, aby uczynić \l X kompatybilnym bez utraty przezeń wydajności Zawsze otrzymujemy świadectwo zgodności podstaw dla AIX wersji 3.

tzn. wersji UNIX-a, która działa n. naszych stacjach RISC 6000. Na ra zie ok. 10 producentów zgłosiło oferty dostosowane do XPG3.

-Jaki jest interface graficzny wybrany przez X/Open?

-Jest to priorytetowe żądanie użytkowników: chcą oni jednego standardu Na razie jednak dwa standardy konkurują ze sobą: OSF Motif i Open Look UNIX'a Interna tional. Na razie grupa X/Open nie dokonała wyboru i niewiemy, jak to się skończy. Mogłoby się jednak zdarzyć, że wypowie się ona za produktem pośrednim, który po zwoliłby równie dobrze konwertować to samo oprogramowanie na program Motif, jak na Open look- Dochodzimy do sedna rozmowy: istnienie dwóch aktualnych UNIX-ów, tj. Systemu V.4 AT&T, utrzymywanego przez UNIX International, i OSF/1. Czy można naprawdę mówić o jedynym standardzie w tych warunkach?

-W istocie, tak Ponieważ zarówno OSF/1, jak i System V.4 są do-stosowne do POSIX-a 1003.1 i do JCPG3 Użytkownik nie zauważy różnicy. Pod względem osiągnięć oba te produkty mogą być oce nione jednakowo -Zasadnicza różnica występuje jednak na poziomie interfejsu graficznego?

- To kłoda rzucona pod nogi. w lej chwili cierpią na tym produ cenci oprogramowania, którzy chcą aby ich produkty były przy-jęte przez oba Środowiska, Inter fejsy programowania nie są iden tyczne, nawet jeżeli oba te pro-dukty opierają się na normie okienkowania X/Windows.

-Jak się to stało, że OSF wybrał AI/X IBM u jako podstawę swojej wersji UNIX-a?

Statuty OSF stanowią, że sprawdza ono produkty istniejące na rynku i czyni to według swego wyboru. Tak na przykład się stało z Motifem OSF wystosował apel o oferty i otrzymał 40 odpowiedzi. Zachował 23, które szczegółowo zanalizował, aby ostatecznie za trzymać dwa produkty: pocho dzące od DEC-a i Hewletta Packar da Zostały one połączone w jeden produkt, ochrzczony OSF/Motif To jest sposób, który pozwolił im rzucić na rynek odpowiednik Pre-sentation Manager w ciągu 6 miesięcy. Aby wrócić do waszego pytania, oprócz utworzenia OSF IBM zaproponował AJ/ X/3.0 wersję wstępną jako podstawę pracy.

Lecz zasięgnął także opinii swoich różnych członków, aby poznać ich dezyderaty. Prawie wszyscy producenci żądali „multiprocesora symetrycznego" (w którym wiele egzemplarzy tego samego procesora jest włączonych do jednej maszyny). Stwierdziwszy, że AI/X 3.0 nie miał tych możliwości, ludzie z OSF zbadali to, co istniało na rynku. Znaleźli także sieć Mach Uniwersytetu-Carnegie Mellon i włączyli ją do OSF/1. W jednym punkcie OSF/ 1 różni się od Systemu V.4: ten drugi nie jest dostosowany do multiprocesora.

- Czy są inne istotne różnice między OSF/1 a Systemem V.4?

- OSF/1 inspiruje się AI/X, w który IBM dokonał znacznych inwestycji. Jedną z funkcji przejętych przez OSF/1 jest tworzenie plików składających się z kilku tomów. Takie możliwości nie istnieją w Systemie V.4.

- OSF było początkowo finansowane przez takich wytwórców, jak IBM. Skąd będzie ono czerpać fundusze w przyszłości?

- Sprzedając wytwórcom system UNK, który będzie zawierał wiele produktów: funkcje opracowane w Uniwersytecie Berkeley, kawałki AI/X, część Macha... Zauważmy, że nie trzeba być koniecznie członkiem Open Software Foundation, aby otrzymać OSF/1.

- Czy IBM nabędzie OSF/1? -Naturalnie. Pierwszą platformą

braną pod uwagę jest tu PS/2. -A nie stacje RISC 6000?

- Nie zdecydowaliśmy się jesz-

cze. W naszym interesie leży to, by wziąć jak najwięcej od OSF. Lec w chwili obecnej AI/X jest bardziej zaawansowane niż OSF/1. Ni wiemy jeszcze, jak rozwiążemy te problem. Lecz my wzięliśmy Motil -Jak to się stało, że IBM wy brał również NextStep jak potencjalny interface graficzny tych samych stacji RISC 6000? NextStep nie jest prc duktem rozprowadzany* przez OSF...

- Włożyliśmy NextStep do kat; logu dlatego, że... to jest ładne. Lec także dlatego, że pozwala on wykc rzystywać to samo oprogramowa nie, co maszyna Next, która je; właśnie poddawana zasadniczej modernizacji.

- Wracając do OSF/1, jeżeli wielu wytwórców oferuje ten system, według jakich kry teriów użytkownik będzie mógł wybrać daną platform mę?

- Wychodząc od elementów takich, jak serwis posprzedażny; Trzeba również wiedzieć, że jeśli istnieje zbieżność na poziomie samego systemu, nie jest ona zdefiniowana na wielu poziomach, takich jak zarządzanie systemem Każdy wytwórca wybiera swoje A zatem jest jeden aspekt AI/X-a, n który wywarliśmy ogromny wpływ Tam, gdzie przy UNIX-ie tradycyjnym trzeba uaktualnić pięć plików z ryzykiem niespójności, pod kontrolą AI/X-a wystarczy zrobić to z je dnym. I to są te elementy, który wpływają na różnice między różnymi ofertami.


TOP 200