e-podpis do poprawki

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji postuluje konieczność nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym. Izba domaga się m.in. „wyeliminowania oczywistych błędów legislacyjnych” i przekazania przez ministra gospodarki możliwości wydawania zaświadczeń elektronicznych podmiotom kwalifikowanym.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji postuluje konieczność nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym. W opinii PIIT ustawa w obecnym kształcie niesie wiele zagrożeń. Większość wad ustawy wynika, jak uważa Izba, z poprawek senackich wprowadzonych tuż przed końcem poprzedniej kadencji. Błędy te ujawniły się podczas prowadzonych obecnie prac nad aktami wykonawczymi do ustawy.

PIIT postuluje, by z ustawy wyeliminować „oczywiste błędy legislacyjne” i ujawnione sprzeczności, a także doprowadzenie do pełnej zgodności z przepisami Unii Europejskiej (dotyczące m.in. kwestii wyboru podmiotów wdrażających infrastrukturę dla e-podpisu). Jeden z zapisów ustawy, jak wykazuje Izba, uniemożliwia zresztą de facto możliwość prowadzenia działalności certyfikacyjnej: wprowadza bowiem odpowiedzialność karną za „przechowywanie poświadczeń certyfikacyjnych”. Tymczasem, jak komentuje PIIT, jest to „nieuniknione w obecnym stanie rozwoju technologii”. W komunikacie Izby napisano ponadto, że „przepis ten oznacza (...), że każdy kto chciałby zgodnie z zasadami sztuki i kanonami bezpieczeństwa technologii uczestniczyć w świadczeniu usług certyfikacyjnych będzie w Polsce karany”. Przedstawiciele Izby postulują ponadto rezygnację z „tworzenia przez ministra gospodarki kosztownej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby wydawania zaświadczeń elektronicznych”. Według PIIT tworzeniem zaświadczeń mogą zajmować się same kwalifikowane podmioty, tak jak się to odbywa we wszystkich państwach UE.

Zdaniem Izby niezbędne jest też podniesienie poziomu bezpieczeństwa świadczenia usług certyfikacyjnych, które obecnie jest zagrożone w wyniku błędów ustawodawcy. Izba uważa, że postulowane poprawki do ustawy należy i można wprowadzić jeszcze przed jej wejściem w życie, czyli przed 16 sierpnia br.