e-administracja do poprawki

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy w latach 2005-2008 nastąpił postęp w informatyzacji administracji publicznej.

Kontrolerzy NIK w 2005 r. sprawdzili w jaki sposób świadczone są usługi publiczne przy pomocy mediów elektronicznych. Ocenili wówczas negatywnie stopień przygotowania administracji rządowej do świadczenia takich usług. Główne zastrzeżenia budził sposób opracowania i realizacji "Strategii Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej ePolska na lata 2004-2006". Według tego dokumentu, działaniem o największym znaczeniu dla informatyzacji kraju uznano stworzenie zintegrowanej platformy usług administracji publicznej. "Platforma ta miała powstać w ramach projektu o nazwie Wrota Polski, którego jednak nie zrealizowano" - przypominają autorzy raportu NIK z 2009 r.

Za mały STAP

Jakościową poprawę miała przynieść realizacja ponadsektorowych projektów ePUAP i STAP, które znalazły się w Planach Informatyzacji Państwa na rok 2006 oraz na lata 2007-2010. Do jakiego stopnia spełniły swoje zadanie postanowiła sprawdzić Najwyższa Izba Kontroli. Kontrolerzy ocenili w szczególności: stopień zaawansowania realizacji projektów, ich koordynacji przez MSWiA, efekty z uwzględnieniem obowiązków wynikających z ustaw o podpisie elektronicznym i ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, a także ich zgodności z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawą Prawo zamówień publicznych.

W raporcie pokontrolnym NIK zaleca, aby MSWiA opracowało i przedstawiło rządowi koncepcję realizacji II etapu budowy sieci ogólnopolskiej STAP. Izba negatywnie oceniła stan zaawansowania realizacji tego projektu w latach 2005-2008. Jak głosi raport, wbrew założeniom projektu, określonym w Planach Informatyzacji Państwa, odpowiedzialne za wykonanie sieci MSWiA nie budowało sieci teleinformatycznej na terenie całego kraju, a ograniczyło się jedynie do modernizacji istniejącej infrastruktury w Warszawie. Podstawową przyczyną było fiasko projektu WAN CEPIK, w oparciu o który miał być realizowany II etap projektu STAP. Do wstrzymania prac przyczynił się także brak jednoznacznego określenia w MSWiA osoby odpowiedzialnej za realizację projektu.

Skutkiem zaniechania rozbudowy sieci STAP może być utrata korzyści związanych z redukcją kosztów usług przesyłania danych za pomocą sieci teleinformatycznych w administracji publicznej. Straty te oszacowano na 231 mln zł rocznie - stwierdza NIK.

Niekompletny e-PUAP

MSWiA ma doprowadzić również do pełnej funkcjonalności platformy e-PUAP oraz podjąć działania zachęcające organy administracji publicznej do integracji własnych rozwiązań teleinformatycznych w ramach tej platformy. NIK negatywnie ocenia przebieg i dotychczasowe efekty realizowanego przez MSWiA projektu e-PUAP. Opóźnienia i błędy spowodowały, że w czasie kontroli NIK portal nie został formalnie odebrany. Ponadto część skontrolowanych urzędów administracji publicznej nie uczestniczyła w tworzonej platformie e-PUAP. Spośród 47 skontrolowanych jednostek, tylko 16 złożyło wnioski o założenie konta w tym portalu i uruchomienie elektronicznej skrzynki podawczej.


TOP 200