Zrzeszenie polskich organizacji IT

Celem inicjatywy - która zrodziła się w trakcie 3. Kongresu Informatyki Polskiej w czerwcu 2003 r. - jest powołanie nowej instytucji, obejmującej wszystkie działające w Polsce organizacje informatyczne. Zadaniem takiej federacji miałoby być reprezentowanie Polski na forum międzynarodowym w sprawach istotnych dla środowiska informatycznego i telekomunikacyjnego, w szczególności w zakresie lobbingu w Unii Europejskiej.

Celem inicjatywy - która zrodziła się w trakcie 3. Kongresu Informatyki Polskiej w czerwcu 2003 r. - jest powołanie nowej instytucji, obejmującej wszystkie działające w Polsce organizacje informatyczne. Zadaniem takiej federacji miałoby być reprezentowanie Polski na forum międzynarodowym w sprawach istotnych dla środowiska informatycznego i telekomunikacyjnego, w szczególności w zakresie lobbingu w Unii Europejskiej.

Chodzi również o możliwość zajmowania wspólnego stanowiska w sprawach o krytycznej wadze dla całego środowiska teleinformatycznego w Polsce, a także rozstrzyganie sporów pomiędzy zrzeszonymi organizacjami. Inicjatorzy porozumienia zaproponowali, aby taka federacja prowadziła Leksykon Teleinformatyki Polskiej, będący standardem dla wykorzystywanej terminologii.

Podczas spotkania roboczego, które miało miejsce 19 listopada br., dyskutowano o przygotowanym projekcie nowego stowarzyszenia. W grudniu br. ma nastąpić sformalizowanie proponowanego porozumienia. Do Stowarzyszenia Organizacji Informatycznych i Telekomunikacyjnych (nazwa robocza) mogą należeć stowarzyszenia osób fizycznych, izby gospodarcze, związki pracodawców i fundacje, których działalność statutowa wiąże się z i telekomunikacją.

Spotkanie powołujące Stowarzyszenie Organizacji Informatycznych i Telekomunikacyjnych miało miejsce podczas XIX Jesiennych Spotkań PTI w Mrągowie. Tegoroczne spotkanie było poświęcone tematowi gromadzenia i korzystania z wiedzy w nowoczesnej gospodarce. W trakcie dyskusji panelowych rozmawiano także o sprawie patentowania oprogramowania i kwestii dostępu do informacji publicznej w kontekście ZUS-owskiego Programu Płatnika.W Mrągowie wręczono nagrodę specjalną PTI Włodzimierzowi Marcińskiemu z polskiej misji przy Unii Europejskiej w Brukseli w uznaniu jego zasług dla środowiska informatycznego i branży teleinformatycznej w Polsce.

Członkowie SOIiT

Lista organizacji zamierzających stworzyć Stowarzyszenie Organizacji Informatycznych i Telekomunikacyjnych:

  • Polskie Towarzystwo Informatyczne

  • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

  • Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej

  • ISOC Polska

  • Polski Rynek Oprogramowania

  • Grupa Uzytkownikow Systemu TeX

  • Polish Oracle Users Group

  • Miasta w Internecie
Do stowarzyszenia zaproszono w sumie kilkanaście organizacji.


TOP 200