Zintegrowany system obsługi kart bankowych w Polsce

II Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich zobowiązało Zarząd Związku do podjęcia prac nad budową międzybankowego zintegrowanego systemu obsługi kart bankowych. Znalazło to swój wyraz również w uchwale ostatniego Walnego Zgromadzenia.

II Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich zobowiązało Zarząd Związku do podjęcia prac nad budową międzybankowego zintegrowanego systemu obsługi kart bankowych. Znalazło to swój wyraz również w uchwale ostatniego Walnego Zgromadzenia.

Biuro Związku rozpoczęło prace w kwietniu ub.r. Zainteresowanie wynikami prac nad tymi zagadnieniami wyraziło wówczas 28 banków. Przedstawiciele zainteresowanych banków utworzyli Komitet Organizacyjny przedsięwzięcia o nazwie "Elektroniczny Pieniądz". Ustalono tryb tworzenia małych grup roboczych, wyniki prac których będą prezentowane do zaopiniowania i dyskusji Komitetowi.

W połowie ub.r., niezależnie od prac prowadzonych przez ZBP, z inicjatywy Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie powstała idea utworzenia organizacji obsługującej polskie i zagraniczne karty transakcyjne. Zbieżność interesów obu inicjatyw: ZBP i PBK SA doprowadziła do utworzenia wspólnego Zespołu Projektowego, który rozpoczął prace nad stworzeniem projektu zintegrowanego systemu obsługi kart bankowych. Zespół Projektowy, w skład którego weszli specjaliści PBK SA, PBG SA, BP-H SA, BD-K SA, BIG SA, Pierwszego Komercyjnego Banku z Lublina oraz ZBP, określił zakres prac możliwych do wykonania siłami polskich specjalistów oraz rozpoczął prace w kilku wąskich grupach roboczych. Patronat nad tymi pracami objęła p. Ewa Kawecka-Włodarczak - Prezes Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w Warszawie.

W listopadzie 1992 r., na specjalnym spotkaniu zorganizowanym przez panią prezes Ewę Kawecką oraz ZBP, spotkali się prezesi banków najbardziej zaangażowanych we wdrażaniu produktów kartowych. Omówiono zasady współpracy w dziedzinie obsługi kart bankowych oraz wyrażono, po raz pierwszy na tak wysokim szczeblu, zainteresowanie wspólną polityką w tym zakresie.

Począwszy od grudnia ub.r. w ramach prac Zespołu Projektowego odbyło się spotkań zespołów roboczych, które pracowały nad następującymi zagadnieniami:

a) dostosowaniem przepisów prawnych obowiązujących w Polsce

b) standaryzacją

c) organizacją systemu obsługi kart bankowych.

Zespół zajmujący się problematyką prawną opracował założenia do zmian przepisów prawnych pod kątem wdrażania produktów kartowych. Uzgodniono, że kompleksowym opracowaniem potrzeb w zakresie prawa w tej dziedzinie zajmie się Bankowa Spółka Prawnicza. Na opracowanie projektów wszystkich niezbędnych aktów prawnych Biuro Związku Banków Polskich zorganizuje przetarg. Trwają negocjacje na sfinansowanie tych prac z funduszy PHARE.

Od samego początku prac, Zespół Projektowy przywiązywał bardzo dużą wagę do prac standaryzacyjnych. Rolę koordynacyjną w tym zakresie objęło Biuro ZBP. Od kwietnia br. rozpoczęły się prace nad standardami, związanymi z obsługą klienta przy wykorzystaniu bankomatów. Za temat najważniejszy uznano jednolity format zapisu ścieżki magnetycznej na krajowej karcie bankowej. Opierając się na obowiązujących na świecie normach ISO przygotowano projekt zapisu, który następnie, w wyniku wielokrotnych spotkań, został uzgodniony z bankami i przyjęty w drodze korespondencyjnej w końcu sierpnia br. Format ten został uznany za standard dla przyszłej, polskiej karty bankowej, akceptowanej przez wszystkie banki należące do zintegrowanego systemu obsługi kart.

Kolejnym zagadnieniem, nad którym pracowały zespoły ekspertów banków była forma organizacji systemu obsługi kart bankowych. W trakcie długotrwałych dyskusji zaakceptowano formę międzybankowej organizacji, która podjęłaby się obsługi technologii i infrastruktury, koniecznej dla sprawnego działania systemu kart bankowych w Polsce.

W tym czasie Związek Banków Polskich prowadził negocjacje z PHARE. W ich wyniku przyznano środki w wys. 50 mln ECU na sfinansowanie prac konsultanta zagranicznego. Biuro ZBP zorganizowało przetarg, do którego zgłosiło się osiem renomowanych firm zagranicznych. Na podstawie opinii przedstawicieli banków-uczestników zespołu projektowego wyłoniono 3 firmy. Ci sami reprezentanci banków, po zapoznaniu się z dodatkowymi materiałami przesłanymi przez zainteresowane firmy dokonali ostatecznego wyboru firmy konsultingowej. Została nią AIB International Consultants Ltd.

Równolegle, w marcu br. odbyło się kilka spotkań wąskiego grona ekspertów banków polskich, w trakcie których opracowano założenia wyjściowe do projektu międzybankowej organizacji obsługi kart bankowych. Dokument ten, po przedyskutowaniu go w gronie wszystkich zainteresowanych banków, posłużył jako materiał wyjściowy do wstępnego studium finansowo-organizacyjnego, opracowywanego przez wspomnianą firmę konsultingową. Zakończenie prac nad studium planowane było na jesień br. Dokument ten ma proponować optymalne dla polskiego systemu bankowego rozwiązanie organizacyjne, określi podstawowe przedziały czasowe i niezbędne środki związane z realizacją przedsięwzięcia. Opracowanie to, rozesłane będzie do kierownictw wszystkich zainteresowanych banków polskich, celem uzyskania od nich decyzji o przystąpieniu do wspólnego przedsięwzięcia. W chwili obecnej cztery duże banki werbalnie wyraziły zainteresowanie swoim udziałem w budowie wspólnej firmy międzybankowej.

Ponieważ wspomniane studium będzie tworzone przy współpracy z polskimi specjalistami - pracownikami zainteresowanych banków, istnieje nadzieja, że propozycja utworzenia międzybankowej firmy świadczącej usługi w zakresie kart bankowych spotka się z pozytywnym przyjęciem w bankach i jeszcze w tym roku zostaną podjęte decyzje w sprawie rozpoczęcia prac organizacyjnych. Doświadczenie Związku Banków Polskich w sferze organizacji tego typu przedsięwzięć pozwala żywić przekonanie, że nowa organizacja powstanie szybko i sprawnie. Przykłady podobnych przedsięwzięć na Węgrzech, w Czechach i Słowacji pokazują, że od momentu rozpoczęcia prac do chwili uruchomienia obsługi transakcji kartowych upływa średnio ok. roku.

20 maja br. zagadnieniom kart bankowych poświęcony był jeden z punktów porządku dziennego posiedzenia Zarządu Związku Banków Polskich. Wykonane do tej pory prace spotkały się z pozytywną oceną Zarządu. Zwrócono uwagę na potrzebę koordynacji prac również w sferze kart mikroprocesorowych. Uzgodniono powołanie w składzie Grupy Roboczej, podzespołu zajmującego się kartami z mikroprocesorem.

W planie prac na najbliższy okres znajduje się opracowanie systemu przepływów strumieni pieniężnych oraz opłat i prowizji, stosowanych w przyszłym systemie obsługi kart bankowych, organizacja szkoleń, standaryzacja kolejnych obszarów aktywności związanej z funkcjonowaniem kart.


TOP 200