Zintegrowana wiedza o wodociągach i kanalizacji

Korzyścią z wdrożenia oprogramowania Business Intelligence w spółce PEWIK Gdynia jest ułatwienie dostępu do informacji na temat usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Henryk Tomaszewski, prezes zarządu PEWIK GDYNIA

"Dostęp do niezbędnych danych z różnych obszarów działania - finansowych, eksploatacyjnych, technicznych - bez konieczności uruchamiania poszczególnych systemów i łączenia informacji w jednym zestawieniu to największa korzyść z używania systemu BI".

Mija 100 lat, odkąd w Gdyni uruchomiono pierwszy wodociąg. Zakład wodociągów i kanalizacji powołano kilkanaście lat później i od tego momentu rozpoczął się dynamiczny rozwój infrastruktury dostarczającej wodę i odprowadzającej ścieki w mieście. Dzisiaj przedsiębiorstwo PEWIK GDYNIA sp. z o.o. zapewnia dostęp do bieżącej wody i obsługę sieci kanalizacyjnej dla aglomeracji liczącej ponad 370 tys. mieszkańców. Dostarcza wodę mieszkańcom Gdyni, Rumii, Redy, Wejherowa, a także do niektórych miejscowości w gminach Wejherowo, Kosakowo i Puck. W spółce działa zintegrowany system zarządzania i wiele dedykowanych narzędzi wspierających poszczególne obszary działalności.

Od tego roku zarząd korzysta ze wsparcia informatycznego w postaci systemu klasy Business Intelligence. Za wdrożeniem oprogramowania wspierającego raportowanie i analizy biznesowe przemawiała chęć ujednolicenia i integracji informacji dotyczących różnych obszarów działania. Celem wdrożenia było uporządkowanie zasobów informacyjnych w całej organizacji.

Funkcjonalność i elastyczność

Cecylia Pietraszewska, kierownik Działu Informatyki PEWIK Gdynia

"Dążymy do rezygnacji z wyodrębnionych i hermetycznych rozwiązań na rzecz maksymalnej integralności, co ułatwi zarządzanie spółką jako całością".

Na wstępnym etapie realizacji projektu duży nacisk położono na precyzyjne określenie celów i zakresu wdrożenia. "Największym wyzwaniem okazała się analiza przedwdrożeniowa, a w zasadzie zrozumienie i przełożenie języka biznesowego na informatyczny i odwrotnie. Dzięki doświadczeniom zdobytym w trakcie wdrożenia, dziś możemy pracować nad rozwojem systemu we własnym zakresie" - mówi Cecylia Pietraszewska, kierownik Działu Informatyki PEWIK Gdynia. Obecnie większość tych prac jest realizowana własnymi siłami Działu Informatyki, przy aktywnym zaangażowaniu zarządu oraz kierownictwa poszczególnych pionów spółki.

W toku prac przygotowawczych zapadła decyzja o wdrożeniu rozwiązania opartego na aplikacjach pakietu Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Na korzyść oprogramowania Oracle przemawiała rozbudowana funkcjonalność i elastyczność. Wdrożenie realizowano przy udziale konsultantów firmy MSG Consulting, którym powierzono pierwsze prace związane z instalacją i parametryzacją systemu.

Funkcjonalność systemu BI objęła obszary: finansów i księgowości, sprzedaży, kadr i płac. Oprogramowanie zastąpiło wykorzystywane wcześniej rozwiązania kontrolingowe wbudowane w wykorzystywany przez gdyńską spółkę system ERP firmy BPSC. Narzędzia BI wspierają również przetwarzanie informacji dotyczących ochrony środowiska i jakości usług. System Oracle BI, podobnie jak większość rozwiązań informatycznych gdyńskiej spółki, opiera się na platformie Linux.

Nieograniczone możliwości raportowania

Korzyścią z wdrożenia oprogramowania klasy Business Intelligence jest ułatwienie dostępu do kompleksowych informacji na temat prowadzonej działalności. "Dostęp do niezbędnych danych z różnych obszarów działania - finansowych, eksploatacyjnych, technicznych - bez konieczności uruchamiania poszczególnych systemów i łączenia informacji w jednym zestawieniu to największa korzyść z używania systemu BI. Gdy doda się do tego możliwość analizy danych w dowolnym momencie i w różnych przedziałach czasowych, system okazuje się nagle niezbędny do wspomagania decyzji pracowników wysokiego i średniego szczebla" - mówi Henryk Tomaszewski, prezes zarządu PEWIK GDYNIA. Wykorzystanie narzędzi Oracle BI pozwala na swobodne definiowanie zakresu raportów i bezpośredni dostęp do informacji oraz śledzenie zmian kluczowych wskaźników za pośrednictwem pulpitów graficznych. Informacje dostarczane przez system analityczny są również wykorzystywane na potrzeby raportowania dla podmiotów zewnętrznych.

Oprogramowanie czerpie informacje ze wszystkich najważniejszych systemów dziedzinowych, w tym oprogramowania klasy ERP i narzędzi billingowych. Niektóre dane, m.in. dotyczące planów sprzedażowych, są wprowadzane za pośrednictwem utworzonych specjalnie w tym celu formularzy. Środowisko analityczne oparte na platformie Oracle BI pozwala na tworzenie niemal nieograniczonych raportów uwzględniających informacje wyrażone w różnych miarach. "Istnieje możliwość zestawienia w jednym raporcie informacji wyrażonych w różnych miarach, np. sprzedaży w metrach sześciennych z kosztem sprzedaży w złotych, czy ilości przesłanej wody w metrach sześciennych z zużyciem energii w kilowatogodzinach zużytych w procesie przesyłu" - mówi Cecylia Pietraszewska. Takie ujęcie pozwala lepiej zobrazować efektywność działania organizacji w kontekście kluczowych procesów biznesowych.

Woda w hurtowni

Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu możliwa stała się też standaryzacja pojęć wykorzystywanych w firmie. Z systemu korzysta obecnie kilkunastu użytkowników, a od stycznia 2013 r. instalacja obejmie 95 pracowników różnych szczebli. Trwają prace, mające na celu rozszerzenie funkcji oprogramowania analitycznego na nowe kluczowe obszary działalności operacyjnej PEWIK GDYNIA. "Teraz przyszedł czas na rozbudowę hurtowni danych i rozszerzenie funkcjonalności systemu analitycznego na obszary dotyczące podstawowej działalności - produkcji i przesyłu wody, a także odprowadzania i oczyszczania ścieków" - podkreśla Cecylia Pietraszewska. W planach jest uruchomienie funkcjonalności pozwalającej dostarczać raporty wybranym osobom za pomocą preferowanych kanałów informacyjnych.

Na kolejnym etapie ma być ułatwiony dostęp do informacji na temat różnych aspektów podstawowej działalności spółki. Możliwa będzie prezentacja danych i zdarzeń w obrębie sieci wodociągowej na mapie cyfrowej. "Wiarygodna hurtownia danych z obszaru eksploatacji zapewni możliwość sporządzenia bilansu rzeczowego w zakresie produkcji i uzdatniania wody. Ułatwi porównanie ilości wody wtłoczonej do sieci z faktyczną sprzedażą i ilością ścieków. Dzięki temu możliwe będzie wyliczenie wód przypadkowych w systemie sanitarnym" - dodaje Henryk Tomaszewski.

PEWIK Gdynia zamierza również inwestować w rozwiązania wirtualizacyjne i narzędzia pozwalające ujednolicić środowisko informatyczne. "Dążymy do rezygnacji z wyodrębnionych i hermetycznych rozwiązań na rzecz maksymalnej integralności, co ułatwi zarządzanie spółką jako całością" - zapewnia Cecylia Pietraszewska.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200