Zintegrowana baza Informixa

Strategia Informixa nazwana Smart Data Foundation zmierza do realizacji zintegrowanych baz danych, o właściwościach zbliżonych do baz sfederowanych, wykorzystując znacznie prostsze i tańsze środki.

Strategia Informixa nazwana Smart Data Foundation zmierza do realizacji zintegrowanych baz danych, o właściwościach zbliżonych do baz sfederowanych, wykorzystując znacznie prostsze i tańsze środki.

Idea federacji baz danych - luźno powiązanych baz z informacjami dostępnymi dla wszystkich aplikacji - jest od dawna promowana przez aktualnego wiceprezesa Informixa Michaela Stonebrakera, twórcy baz danych Ingres i Illustra. Wydajna, ale też stosunkowo droga, sfederowana baza danych Cohera - produkowana przez założoną przez niego firmę o tej samej nazwie - jest przeznaczona do obsługi wielkich przedsiębiorstw, wymagających dostępu do wielu różnych baz danych, działających na wielu komputerach. Natomiast ogłoszona niedawno przez Informixa strategia o nazwie Smart Data Foundation umożliwia realizację zintegrowanych baz danych, o właściwościach zbliżonych do baz sfederowanych, korzystając ze znacznie prostszych i tańszych środków.

Od Universal Servera do Foundation.2000

Proponowane przez Informixa rozwiązanie to architektura komponentowa - rodzaj wzorca do tworzenia aplikacji, wykorzystująca połączenie wydajnej obiektowo-relacyjnej bazy danych Informix Internet Foundation.2000 z dostępnym na rynku oprogramowaniem pośrednim (middleware). Obiektowo-relacyjne rozszerzenie baz danych Informixa, zwane dawniej Universal Data Option (UDO), zostało obecnie zintegrowane z dynamicznym serwerem baz danych Informix Dynamic Server w jednym produkcie Informix Internet Foundation.2000. Dynamiczny serwer baz danych zapewnia dobrą wydajność w obsłudze aplikacji transakcyjnych, zaś integracja złożonych typów danych i metod dostępu do nich z serwerem bazy daje też dobrą wydajność w uruchamianiu i obsłudze złożonych obiektów biznesowych - znacznie większą niż gdyby były osadzane w pośredniej warstwie oprogramowania, np. w serwerze aplikacyjnym.

Informix dostarcza zestaw do tworzenia aplikacji, przeznaczony do integracji Informix Internet Foundation.2000 z popularnym oprogramowaniem niezależnych producentów, m.in. serwerami aplikacyjnymi i Web.

Aspekty techniczne

Aby zapewnić dużą wydajność transakcyjną, obiekty transakcyjne C++, Java, CORBA i COM należy osadzać bezpośrednio w serwerze bazy danych. Wykonywanie obiektów nie wymaga przełączania procesów, jest więc szybsze niż gdy działają one jako samodzielne aplikacje lub są uruchamiane z serwera aplikacyjnego.

Taki pomysł integracji obiektów w bazie pojawił się już pięć lat temu w bazie Illustra. Był jednak krytykowany, ponieważ źle napisane obiekty mogły spowodować "załamanie" serwera bazy danych. Powrót do tej idei i to w produkcie przeznaczonym do obsługi aplikacji krytycznych oznacza, że Informix rozwiązał problemy testowania oraz certyfikacji komponentów i obiektów.

Technologia modułów DataBlade rozszerzających właściwości serwera bazy danych pozwala na uzyskanie dowolnych konfiguracji bazy Internet Foundation.2000. Baza może zapewniać jedynie prostą obsługę danych, ale może również służyć jak środowisko do osadzania komponentów wybranego typu. Informix integruje z bazą monitory transakcyjne, brokery obiektowe i maszynę wirtualną Java.

Integracja z programami niezależnych dostawców odbywa się za pośrednictwem do konkretnych produktów. komponentowe zaś służą do uruchamiania komponentów Java, CORBA i COM w serwerze bazy danych. Wbudowana w serwer maszyna wirtualna Java pozwala na używanie procedur składowanych i modułów DataBlade napisanych w Javie.

Interfejs wirtualnych tabel (Virtual Table Interface) służy do integracji danych z innych baz danych i obiektów (strony Web, obiekty Java, raporty COBOL) i prezentowania ich w formie tabel lokalnej bazy danych.

Tworzenie i osadzanie aplikacji wykorzystujących złożone typy danych oraz obiekty różnych typów zawsze jest trudne. W celu ułatwienia tych procesów Informix dostarcza zestaw programistyczny SDK, przeznaczony do integracji z takimi pakietami narzędziowymi, jak Visual Basic do tworzenia aplikacji klient/serwer i Visual Cafe Pro - w Javie. Oddzielny zestaw programistyczny służy do tworzenia modułów DataBlade.

Dla kogo Smart Data Foundation?

Informix promuje produkt jako rozwiązanie dla firm i organizacji, które muszą szybko przenieść istniejące aplikacje i dane do sieci Web. Jest on też odpowiedni do obsługi tak skomplikowanych obiektów, jak szeregi czasowe i dane wielowymiarowe, gdyż można je zintegrować z bazą danych i wykorzystać jej możliwości optymalizacyjne dla uzyskania dobrej wydajności.


TOP 200