Zarządzanie talentami po polsku

Niemal 40% polskich firm nie korzysta z zarządzania talentami w organizacjach - wynika z badania przeprowadzonego przez GAVDI Polska i Controlling Partner.

Przekonanie, że sukces przedsiębiorstwa zależy od kapitału intelektualnego pracowników staje się coraz bardziej powszechne. Jednak poziom zastosowania go w praktyce jest nadal niewystarczający. Jak wynika z badania "Wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi przez controlling w Polsce", 39% organizacji nie prowadzi programów zarządzania talentami. Przy tym zdecydowana większość przedstawicieli mylnie definiuje to pojęcie postrzegając zarządzanie nimi jako wyłanianie najbardziej efektywnych pracowników przez ich przełożonych (23%) lub nagradzanie pracowników z najwyższą oceną (11%). Zaledwie 16% przedsiębiorstw postrzega zarządzanie talentami jako rozwój silnych stron pracowników poprzez optymalny dobór szkoleń.

"Wyniki badania pokazują, że polskie przedsiębiorstwa nie doceniają jeszcze w pełni potęgi zarządzania talentami. Pracodawcy często zapominają, że zadowolenie ludzi wzrasta, gdy wykorzystuje się ich potencjał w jak najszerszym zakresie" - komentuje Teresa Olszewska, prezes zarządu GAVDI Polska. "Tymczasem, samorealizacja pracowników może stanowić klucz do sukcesu firmy, a zaniedbanie tego procesu lub jego nienależyte przeprowadzenie może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Wierzę, że organizacje dostrzegą możliwości i pozytywne skutki, jakie mogą osiągnąć dzięki wdrożeniu zarządzania talentami, szczególnie dziś, kiedy do dyspozycji mają zaawansowane narzędzia IT wspomagające realizację tych procesów" - dodaje.

Badanie GAVDI Polska i Controlling Partner wskazało również, że zaledwie 33% firm dostrzega pozytywne skutki zarządzania talentami w organizacji, w tym zaledwie 2% respondentów zdaje sobie sprawę z możliwości poprawy kondycji ekonomicznej ich organizacji. Trudności w dostrzeganiu związku pomiędzy zarządzaniem talentami a sytuacją finansową firmy, mogą z kolei wynikać z braku wiarygodnych analiz w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w prawie 70% badanych przedsiębiorstw.

"Organizacje zaniedbują zarządzanie talentami myśląc, że nie przyniesie ono realnych i miarodajnych efektów. Nie wierzą, że mogą sprawdzić skuteczność tych narzędzi. Nic bardziej mylnego - pomiar efektów finansowych działań HR może być prosty i przejrzysty, tak jak w przypadku zarządzania każdym innym zasobem przedsiębiorstwa. Właściwe odnalezienie logicznych skutków poprawy cząstkowych działań biznesowych poszczególnych pracowników, grup czy zespołów, pozwoli na kalkulację efektów ekonomicznych wszelkich inicjatyw HR w zakresie wykorzystania potencjału pracowników" - komentuje Edyta Szarska, partner zarządzający w Controlling Partner.

Badanie "Wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi przez controlling w Polsce", zostało przeprowadzone wśród 93 przedstawicieli obszaru finansów i kontrolingu w okresie listopad 2010 - czerwiec 2011. Większość badanych to różnej klasy specjaliści (53%), kierownicy i menedżerowie (17%) oraz administratorzy i koordynatorzy (17%) pracujący w organizacjach zatrudniających powyżej 200 osób i osiągających średnie roczne przychody na poziomie powyżej 200 mln zł. Są to przedsiębiorstwa zarówno produkcyjne, jak i usługowo-handlowe, głównie z branży elektrycznej, elektronicznej i finansowej.

Największe wyzwania stojące przed działami HR w 2012 roku?

67% motywowanie i rozwój zatrudnionej kadry, aby chciała związać się z firmą na dłużej

52% zrekrutowanie najlepszych pracowników za "rozsądne" pieniądze

42% stworzenie "talentom" konkurencyjnych warunków zatrudnienia (zarobki, elastyczny czas pracy, inwestycja w rozwój)

34% budowanie wizerunku firmy jako pracodawcy

20% rekrutacja poprzez nowe kanały, dotychczas niewykorzystywane, np. Facebook

19% wykorzystanie możliwości, jakie daje ustawodawca w zakresie organizacji pracy (np. praca zdalna, praca tymczasowa)

14% nadążenie za rosnącymi potrzebami kadrowymi firmy

12% wykorzystanie nowoczesnych technologii w rekrutacji

Źródło - raport portalu Pracuj.pl "Wyzwania HR w 2012 roku"


TOP 200