Zarządzanie ryzykiem w projektach usługowych

Zadbaj o poprawne zdefiniowanie celów. Komunikuj ryzyko, a wszelkie informacje o nim utrwalaj w rejestrze ryzyka. Pracuj nad ryzykiem wspólnie z dostawcą.

Czwartym kluczowym elementem w projektach w środowisku klient/dostawca jest zarządzanie w sposób ciągły ryzykiem w projekcie oraz ryzykownością projektu. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z ryzykiem wpływającym na osiągnięcie celów w projekcie, w drugim przypadku - z wpływem projektu na osiąganie celów przez organizację.

Praktyka projektowa wskazuje na kilka kluczowych barier w zarządzaniu ryzykiem. Pierwszą z nich jest zrozumienie przez członków zespołu projektowego czy też szerzej - przez interesariuszy projektu, czym jest ryzyko. Drugą jest umiejętność nazywania ryzyka. Trzecią - angażowanie do pracy nad ryzykiem członków zespołu projektowego oraz interesariuszy. Czwartą zaś zapewnienie ciągłości i formalizacji pracy nad ryzykiem - tzn. ciągłego prowadzenia rejestru ryzyka.

Odpowiedzią na pierwszą barierę jest przeprowadzanie - najczęściej przez kierownika projektu - działań informacyjnych mających na celu zapewnienie postrzegania ryzyka jako niepewnego zdarzenia, które może nastąpić w przyszłości, a w przypadku zaistnienia może mieć wpływ na osiągnięcie celów. Działania te powinny być przeprowadzane systematycznie przy okazji spotkań czy też przeglądów projektu. Zasady zarządzania ryzykiem powinny zostać ujęte, utrwalone w planie zarządzania ryzykiem czy też w strategii zarządzania ryzykiem, w zależności od przyjętego standardu czy też metodyki.

Ważnym elementem we wdrażaniu efektywnego zarządzania ryzykiem jest widoczne okazywanie wsparcia dla tych działań ze strony głównych interesariuszy zarówno po stronie klienta, jak i dostawcy - sponsorów, komitetu sterującego, zarządu.

Elementem kluczowym, wynikającym z przedstawionego pojmowania ryzyka, jest zapewnienie precyzyjności i aktualności definicji celów projektu. Równie ważne jest zapewnienie komunikacji celów do zespołu oraz organizacji. Optymalnie cele powinny być znane w środowisku projektowym, definiowane w sposób jednoznacznie zrozumiały, powinny być mierzalne, osiągalne, powiązane z celami strategicznymi organizacji oraz ograniczone w czasie.


TOP 200