Zarządzanie przez informacje

Rozbudowane systemy informacyjne, to już nie tylko rozwiązanie uzupełniające, dla najbardziej zaawansowanych. To integralny element podstawowej infrastruktury cywilizacyjnej miasta.

Oczywistością dla przedstawicieli samorządu terytorialnego jest, że muszą dbać o rozwój sieci dróg, kanalizacji, wodociągów, placówek oświatowych. Coraz częściej władze lokalne uświadamiają sobie też, że w ich gestii jest tworzenie dogodnych warunków do rozwoju sieci teleinformatycznych. Na liście priorytetów wciąż jeszcze nie ma jednak systemów informacyjnych. Tymczasem, tak samo jak o rozwój tradycyjnej infrastruktury komunalnej, miasta muszą dbać o rozwój systemów informacyjnych. To one często dzisiaj stanowią kluczowy element zapewniający sprawne funkcjonowanie wielu dziedzin życia w mieście.

Miasta stają się bowiem coraz bardziej złożonymi, coraz bardziej skomplikowanymi, wielowymiarowymi organizmami. Na dodatek, dynamika ich rozwoju powoduje, że poszczególne składniki tkanki miejskiej stale się zmieniają, przekształcają, ulegają ciągłym modyfikacjom i przeobrażeniom. Rodzi to wiele nowych, nieznanych wcześniej problemów w sferze zarządzania. Ich rozwiązywanie wymaga stosowania przez organy administracji miejskiej i miejskie służby innych niż poprzednio metod i narzędzi działania.

Przykładowo, rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w dużych miastach nie ma już jedynie czysto technicznego czy inwestycyjnego charakteru. W coraz bardziej zagęszczonej, coraz mocniej zabudowanej przestrzeni miejskiej nie ma już zazwyczaj miejsca na nowe jezdnie, tory czy chodniki. W celu usprawnienia ruchu w mieście, trzeba myśleć raczej o możliwościach koordynacji już istniejących, funkcjonujących form i dróg transportu czy zapewnieniu płynności poruszania się rosnącym z każdym rokiem potokom pojazdów. Nie da się tego efektywnie przeprowadzić bez sprawnie działających systemów informacyjnych działających na dużą skalę. Najważniejszym pytaniem dla władz aglomeracji miejskich staje się nie to, którędy poprowadzić nową linię tramwajową, lecz jak połączyć w jedną, spójną sieć różne formy komunikacji. A to są już działania z obszaru procesów informacyjnych, a nie przedsięwzięć inżynierskich czy planowania urbanistycznego.

Wyniki prowadzonego od kilku lat w Stanach Zjednoczonych, w ramach programu The Government Performance Project, badania pokazują, że przedstawiciele administracji publicznej w USA zdają sobie coraz lepiej sprawę z rosnącej roli informacji w zarządzaniu państwem na różnych szczeblach jego funkcjonowania. Rośnie liczba przedstawicieli władz miejskich i stanowych z najwyższego szczebla, osobiście zaangażowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do wykorzystania informacji w zarządzaniu instytucjami sektora publicznego. Martin O'Malley, gubernator Maryland, tworzy specjalny ośrodek StateStat, który ma się zajmować wszechstronnym wspomaganiem decyzji opartych na informacjach. Podobne rozwiązanie na poziomie miasta, CityStat, ma powstać w Baltimore. System ten ma umożliwiać, na podstawie aktualnych informacji, określanie właściwych celów działania władz publicznych oraz mierzenie efektów ich realizacji. Ted Strickland, gubernator Ohio, zainicjował z kolei projekt wymiany informacji "Turnaround Ohio", który opiera się na porozumieniu między zarządami różnych agencji i instytucji publicznych.


TOP 200