Zarządzanie bazami danych i systemami unixowymi

Narzędzia do administrowania bazami danych są na ogół dostarczane przez producentów tych baz. Jednakże - ponieważ nadal istnieje wiele możliwości bardziej wyrafinowanego i specjalistycznego zarządzania, śledzenia wydajności i usprawniania dostępu do baz danych - niezależni producenci oprogramowania oferują specjalizowane narzędzia do tego celu. Jednym z producentów oferujących duży wybór takich narzędzi jest Platinum Technology. Firma rozwija się intensywnie i w ostatnich miesiącach nabyła kilka mniejszych firm (Datura, Dimeric, Aston Brook, AutoSystems, Viatech, Brownstone, SQL Software i Trinzic), produkujących narzędzia podobnego typu. Poniżej podano właściwości produktów firmy Platinum (dodatkowe inf. pod warszawskim telefonem (2) 617 26 84).

Narzędzia do administrowania bazami danych są na ogół dostarczane przez producentów tych baz. Jednakże - ponieważ nadal istnieje wiele możliwości bardziej wyrafinowanego i specjalistycznego zarządzania, śledzenia wydajności i usprawniania dostępu do baz danych - niezależni producenci oprogramowania oferują specjalizowane narzędzia do tego celu. Jednym z producentów oferujących duży wybór takich narzędzi jest Platinum Technology. Firma rozwija się intensywnie i w ostatnich miesiącach nabyła kilka mniejszych firm (Datura, Dimeric, Aston Brook, AutoSystems, Viatech, Brownstone, SQL Software i Trinzic), produkujących narzędzia podobnego typu. Poniżej podano właściwości produktów firmy Platinum (dodatkowe inf. pod warszawskim telefonem (2) 617 26 84).

Datura Desktop DBA

Jest to program dostępny w wersji dla baz Oracle 6 i 7, Sybase i Microsoft SQL Server. Ten wizualny program pracuje w środowisku Windows i jest przeznaczony do administrowania bazami. Umożliwia operowanie (przenoszenie, kopiowanie, przenoszenie do innego serwera) na wszystkich obiektach z bazy: tabelach, przestrzeni tabel (table space), indeksach, wyciągach (view), zapamiętanych procedurach, trygerach itp. Pozwala na zarządzanie i zmianę uprawnień użytkowników, wykonywanie zapamiętanych skryptów operacji na bazie, pracuje zarówno w środowisku sieci lokalnych LAN, jak rozległych WAN.

Datura SQL Port

Służy do eksportowania i importowania danych do bazy oraz przenoszenie danych między różnymi bazami w postaci plików ASCII. Działa znacznie szybciej niż BCP (DOS Bulk Copy Program), służący do tego samego celu. Korzysta z zabezpieczeń wbudowanych w bazę, nie jest więc możliwe np. wyeksportowanie tabeli, do której użytkownik nie ma prawa dostępu. Stanowi uzupełnienie programu Datura Desktop DBA

Datura Spy dla baz Oracle 6 i 7

Działający w środowisku Windows program do monitorowania wydajności bazy, obciążenia procesora, podawania liczby zamknięć (lock) i liczby połączeń użytkowników, alarmowania administratora o przekroczeniu zdefiniowanego progu (np. obciążenia procesora), pokazywania danych statystycznych i przesyłanie ich do arkuszy obliczeniowych za pomocą DDE itd. Za pomocą Datura Spy można także automatyzować operację backupu bazy Służy administratorowi do optymalizacji wykorzystania bazy.

Datura SQL Commander

Program służący do budowania ad hoc skomplikowanych zapytań do bazy danych w języku SQL, ale posługując się graficznym interfejsem użytkowym w Windows. Cecha zapytania przez przykład (Query by Example) umożliwia budowanie zapytania przez przemieszczanie odpowiednich pól z bazy po ekranie i zadawanie kryteriów wyboru. Dopuszcza możliwość pobierania danych z wielu baz i edycję wyników (bez wpływania na zawartość bazy). Zapewnia połączenie z programami biurowymi za pomocą DDE.

Dimeric easy DBA Tools

Zestaw trzech narzędzi do administrowania bazami danych Oracle. Moduł Executive jest przeznaczony do wykonywania operacji administrowania bazą danych i może służyć zarówno początkującemu, jak zaawansowanemu administratorowi bazy. Pokazuje wszystkie obiekty w bazie oraz podstawowe informacje o nich. Pozwala na zapisywanie wykonywanych operacji postaci skryptu poleceń języka manipulacji danymi DML. Moduł Sleuth służy do operowania na fizycznej strukturze bazy danych: fragmentacji, kolejności segmentów, liczbie wierszy itd.

Dimeric TS-REORG dla bazy Oracle 7

Służy do pełnej reorganizacji przestrzeni tabel (table space) dla Oracle. Wykonuje defragmentację i zmienia partycje danych w trakcie normalnej pracy systemu zarządzania bazami danych Oracle. Może zmieniać nazwy kolumn, usuwać kolumny, zmieniać ich rozmiary lub typ, porządkować wiersze, wykonać partycję bazy na wiele dysków, zmieniać kolumny puste na kolumny niezerowe, przenosić kolumny do innej bazy lub na inny serwer, rozłączać tabele połączone w klaster. TS-REORG jest wzorowany na narzędziach ze środowiska dużych komputerów, przeniesionym na PC.

Aston DBVision dla bazy Oracle

Służy do monitorowania wydajności bazy Oracle, nie powodując wyraźnego wzrostu obciążenia sieci i jedynie nieznaczne obciążenie procesora serwera bazy. Może monitorować i zapisywać informacje o wielu parametrach bazy, łącznie z procesami, liczbą użytkowników, obiektami w bazie, zdaniami SQL, liczbą fizycznych odczytów z dysku w dowolnym odcinku czasu, liczbą udanych i nieudanych transakcji, liczbą trafionych i nie trafionych żądań danych z cache'a i wiele, wiele innych. Pozwala na określenie progów parametrów, których przekroczenie spowoduje alarm dla administratora bazy. Działa za pośrednictwem agentów na serwerach bazy.

Aston ServerVision dla Unixa

Służy do monitorowania wydajności serwerów unixowych. Zbiera i zapisuje dane o dziesiątkach parametrów użytkowych serwerów unixowych, nie powodując wyraźnego wzrostu obciążenia sieci i jedynie nieznaczne obciążenie procesora. Umożliwia zapisywanie wielu kolejnych stanów serwera w pliku historii działania, co pozwala na analizę trendów i wczesne zapobieganie możliwym kłopotom. Działa za pośrednictwem agentów na komputerach unixowych, korzysta ze środowiska X Windows plus Motif.

AutoSystems AutoSys 3.1

Pakiet programów do wykonywania programów w zadanym czasie i w zadanej kolejności oraz automatyzacji czynności w systemach rozproszonych. Pozwala na wykonywanie zadań po uprzednim sprawdzeniu, że inne zadania (na dowolnym komputerze w sieci) zakończyły się powodzeniem. Jest to więc swoiste rozszerzenie możliwości skryptowych shellu Unixa na środowisko przetwarzania rozproszonego. Tworzy kolejkę zadań do wykonania i wykonuje je na "wirtualnej" maszynie, złożonej ze wszystkich komputerów systemu rozproszonego. Działa jako aplikacja graficzna w Motifie lub jako typowy program unixowy, wywoływany - łączenie z zestawem parametrów - z linii komend systemu.

Viatech X-fer

Służy do dystrybucji oprogramowania przez sieć. Pozwala na określenie stanu zdalnego komputera, podaje jego konfigurację i parametry, określa jakie oprogramowanie jest na nim zainstalowane itd. Informacje te zapisuje w lokalnej bazie danych, zgodnej z bazami popularnych systemów do zarządzania sieciami za pośrednictwem protokołu SNMP: IBM NetView/6000, HP OpenView i SunNet Manager. Operacje dystrybucji oprogramowania wykonywane są zgodnie z przygotowanymi wcześniej skryptami. Program zgodny jest ze standardem Distributed Management Environment (DME), zdefiniowanym dla systemów otwartych przez Open Software Foundation (OSF).

Brownstone Data Dictionary/Solution (DDS)

Firma Brownstone opracowała składnicę danych i słownik pozwalające na gromadzenie w jednym miejscu informacji o tabelach i innych obiektach wielu baz danych, z których może korzystać zarówno z języków 3GL, 4GL jak i z większości popularnych systemów do opracowania aplikacji w środowisku przetwarzania klient/serwer.

SQL Software SQL Coder

Większość aplikacji klient/serwer oparta jest na tzw. modelu dużego klienta. Praktycznie cały kod aplikacji jest wykonywany na stacji roboczej klienta. Nowe pozwalają jednak na korzystanie z tzw. zapamiętanych procedur i trygerów, wykonywanych przez serwer bazy, działający zwykle na znacznie potężniejszym procesorze. Daje to możliwość używania tylko jednej wersji takiej zapamiętanej procedury, gdyż działa ona tylko na jednym serwerze, zamiast na wielu stacjach klientów. Nie ma więc obawy, że nastąpi jej zmiana w jednym miejscu, a w innych działać będzie inna, może nieaktualna wersja. SQL Coder jest narzędziem do zarządzania obiektami (zapamiętane procedury, trygery, pakiety programowe) wykonywanymi przez serwery bazy danych. Oparty jest na składnicy danych, w której zawarte są wszystkie informacje o obiektach w serwerach.

Trinzic Forest & Trees

Hurtownia danych (Data Warehouse), rozumiana jako lokalna składnica kopii danych z baz przedsiębiorstwa narodziła się stosunkowo niedawno. Potrzeba takiej składnicy pojawia się z chwilą konieczności dokładnego przeanalizowania tendencji, określenia długofalowej polityki finansowej firmy czy strategii działalności. Wymaga to na ogół przebadania ogromnej ilości danych, ale niekoniecznie natychmiast; natomiast konieczne jest stosowanie wyrafinowanych narzędzi analizy statystycznej czy finansowej. Zmienny stopień dokładności analizy powinien być dostosowany do aktualnych potrzeb. Do niedawna nie istniały specjalistyczne narzędzia nie tylko do zarządzania taką lokalną kopią danych, ale także do analizy tych danych z żądanym stopniem dokładności. Jednym z pierwszych narzędzi do dogłębnej analizy danych z hurtowni był pakiet Forest & Trees firmy Trinzic.

Forest & Trees stanowi część większego zestawu narzędzi do zarządzania hurtownią danych, które pojawić się mają w ciągu 1995 r. (Info Propagator, Info Replicator, Info Hub, Info Pump i in.).


TOP 200