Zarządzanie aplikacjami

Propozycja BMC Software

Firma BMC zajmuje się zagadnieniami obsługi i zarządzania aplikacjami od kilkunastu lat. Jak wiele podobnych firm, zaczynała od tworzenia narzędzi przeznaczonych dla dużych systemów komputerowych IBM. Obecnie znaczną część wysiłku poświęca na prace związane z systemami otwartymi w niejednorodnych środowiskach komputerowych. Firma oferuje dwa pakiety programowe: Patrol do zarządzania aplikacjami w czasie rzeczywistym i MetaSuite - zestaw programów wywoływanych przez użytkownika w razie potrzeby.

Patrol

Patrol jest łatwy do rozbudowy, sterowana zdarzeniami aplikacja do monitorowania aplikacji, danych i sieci. Jest on zrealizowany jako rozproszony, obiektowy system klient/serwer. Inteligentni agenci usytuowani w kluczowych miejscach systemu komunikują się przez sieć z jądrem systemu Patrol. Szczególną cechą pakietu Patrol są tzw. moduły wiedzy (Knowledge Module - KM), zawierające informacje o zarządzanych aplikacjach, zapewniające pakietowi rozszerzalność i możliwość adaptacji do konkretnych wymagań użytkownika.

Elementy składowe

Konsola zapewnia prosty interfejs do możliwości pakietu Patrol. Dostęp do pakietu jest możliwy przez konsolę oraz przez moduł PatrolView zintegrowany z takimi pakietami zarządzania systemami, jak HP OpenView lub IBM NetView for AIX lub z innym systemem zarządzania, opartym na protokole SNMP. Konsola to zestaw modułów programowych do całościowego przeglądu hierarchii obiektów w pakiecie.

Moduły wiedzy (KM) zawierają informacje na temat konkretnej aplikacji lub systemu zarządzanego przez Patrol. Moduły wiedzy opracowuje się przy użyciu języka skryptowego; zawierają one informacje o strukturach danych, dane ilościowe o aplikacji (metryki), a nawet opisy specyficznych API z aplikacji. W momencie startu systemu odpowiedni moduł wiedzy razem z agentem Patrola jest ładowany na serwerze każdej aplikacji. Moduł wiedzy informuje o tym co należy monitorować, jak o nich informować, jak rozpoznać sytuacje wymagające interwencji operatora, jakie procedury zastosować, jakie działania (i ich kolejność) podejmować itp.

BMC dostarcza moduły wiedzy do zarządzania systemami OpenVMS, Unix, OS/2, Windows NT, bazami danych Oracle, Informix, Sybase, CA-OpenIngres, DB2 na AIX i OS/2, Rdb, aplikacjami Oracle Financials i Lotus Notes oraz hurtowniami danych Red Brick Systems.

Agent jest to autonomiczny program działający na każdym monitorowanym komputerze. Wykrywa on działające aplikacje, bazy danych i inne obiekty wymagające monitorowania. Następnie ładuje z lokalnego dysku (lub z centralnej składnicy w konsoli Patrola) odpowiednie moduły wiedzy. Agent może komunikować się z wieloma konsolami programu Patrol i systemami zgodnymi z SNMP oraz może korzystać z informacji gromadzonych przez agentów SNMP na monitorowanym sprzęcie.

Program obsługi zdarzeń na ogół jest zintegrowany z konsolą pakietu Patrol, ale może także występować samodzielnie. Zawiera informacje o obsłudze różnorodnych zdarzeń w systemie i podejmuje odpowiednie działania informacyjne oraz korekcyjne.

Narzędzia dla administratora

Pakiet Patrol jest w stanie podejmować samodzielnie wiele działań korekcyjnych i zapobiegawczych dla zapewnienia poprawnego działania aplikacji. Czasem jednak potrzebne są konkretne działania administratora systemu. Dla jego potrzeb BMC oferuje dwa zestawy programów: MetaDesk i MetaManage.

MetaDesk zapewnia:

- automatyczne uzyskiwanie informacji o strukturze bazy danych;

- monitorowanie i dostrajanie bazy;

- tworzenie skryptów SQL;

- możliwość przeglądania różnych baz danych.

MetaManage jest to zestaw zaawansowanych narzędzi do manipulowania strukturą baz danych, oferujący możliwości migracji bazy do innego systemu zarządzania, analizę wpływu zmian w strukturze na jej wydajność i parametry, zapobieganie powstania konfliktowych zmian w bazie itp.


TOP 200