Zarządzać miastem

Przyszłość w informacji

W krajach Europy Zachodniej, a szczególnie w USA, informatyzacja pracy urzędów miast jest bardziej zaawansowana niż u nas, mimo malejącego dystansu między Polską a Europą. U nas dopiero tworzy się rynek profesjonalnych usług informatycznych dla tak szczególnego klienta, jakim jest gmina. Należy sądzić, że wkrótce (6-10 lat) zakres oferowanych na nim usług informatycznych będzie mógł w dużym stopniu zaspokoić główne potrzeby miast.

Reforma administracji publicznej w Polsce oraz potrzeby zracjonalizowania pracy przyszłych powiatów czy regionów samorządowych stworzą (podobnie jak to ma miejsce np. w USA) kolejny duży rynek odbiorców, zwłaszcza produktów typu SIP (ochrona środowiska, planowanie ponadlokalne, komunikacja międzygminna, gospodarka zasobami wodnymi itp.). Ujawnią one także możliwości wykorzystania efektywnych źródeł informacji przestrzennej, jakimi są dane ze zdjęć satelitarnych.

Coraz bardziej powszechne staną się miejskie sieci informatyczne, pozwalające na upowszechnienie dostępu do potrzebnych informacji dla możliwie szerokiego kręgu zainteresowanych.

Szczególną rolę należy przypisać w najbliższej przyszłości Internetowi. Już obecnie istnieje możliwość przekazywania tą drogą wszystkim zainteresowanym wielu informacji o mieście. Wiele miast założyło swoje strony WWW, choć z reguły nie zawierają one znaczących ilości informacji typu SIP.

OpenGis

W USA od 1993 r. trwają prace nad powołaniem międzynarodowej instytucji o charakterze konsorcjum, której celem miało być opracowanie specyfikacji otwartego interface, umożliwiającego producentom narzędzi informatycznych podjęcie prac nad projektami wzajemnej współpracy różnych informatycznych aplikacji typu GIS (w Polsce - SIP) w możliwie pełnym zakresie. W skład konsorcjum OGIS (OpenGIS), utworzonego w 1994 r., weszło ponad 100 największych światowych producentów sprzętu i oprogramowania dla potrzeb systemów GIS oraz wiele wyższych uczelni z całego świata, a także najważniejsze agencje rządowe. Są to m.in. takie firmy, jak IBM, DEC, Kodak, Hitachi, Intergraph, Oracle, Mitsubishi, Lockheed, Siemens, Sun, Spot, Silicon Graphic i wiele innych oraz takie instytucje, jak NASA, US Army TEC, Uniwersytet Berkeley w Kalifornii, Uniwersytet w Zurychu, Uniwersytet w Nowym Jorku i inne. Wśród członków OGIS jest również Uniwersytet Warszawski.

Zrealizowanie celu konsorcjum pozwoli na pełną integrację oraz wymianę informacji przestrzennej między różnymi bazami danych i systemami GIS, o ile będą one spełniać pewien ograniczony zbiór wymagań. Właśnie administracja różnych szczebli będzie głównym odbiorcą produktów, spełniających standardy OGIS.

OGIS będzie systemem technologii sieciowych i typu klient/serwer, pozwalającej na integrację informacji, zarówno z baz danych informacji przestrzennej, jak i z bezpośrednich pomiarów w czasie rzeczywistym czy też z dowolnych tradycyjnych i niestandardowych .

Jedną z najważniejszych cech takiego standardu będzie stworzenie dużego rynku produktów informatycznych (oprogramowanie, dane, technologie ich przetwarzania), dostosowywanych do dowolnych wymagań klientów, przez wykorzystanie Internetu, jako tzw. rynku elektronicznego (electronic market). Należy sądzić, że Internet, jako baza dla rynku usług GIS, będzie wówczas głównym źródłem takich produktów. Konieczne jest jednak poprawienie możliwości bezpiecznego rozliczania kosztów realizacji tych usług przez sieć, rozwiązanie problemu ochrony poufności danych, sprawy transferu dużych bloków danych (typowych dla GIS), a także określenie standardów usług tego typu (problem jakości produktów). Takie rozwiązania zmienią radykalnie sytuację w Polsce w tym zakresie, ponieważ każdy będzie mógł być dostawcą i odbiorcą informatycznego "towaru" przez sieć.

Dr Jan Maciej Czajkowski z wykształcenia informatyk, od 1990 r. pełni funkcję prezydenta miasta Zgierza. Jest wiceprzewodniczącym Związku Miast Polskich. Za jego kadencji udanie została przeprowadzona kompleksowa informatyzacja Urzędu Miasta w Zgierzu, oparta na Systemie Informacji Przestrzennej.


TOP 200