Zapis ''życia'' organizacji

Pakiet narzędziowy ARIS łączy modelowanie procesów w przedsiębiorstwie z dokumentowaniem implementacji systemu informatycznego.

Pakiet narzędziowy ARIS łączy modelowanie procesów w przedsiębiorstwie z dokumentowaniem implementacji systemu informatycznego.

ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) firmy IDS Prof. Scheer to pakiet narzędzi do modelowania i dokumentowania procesów biznesowych w firmie, opisywania realizujących je koncepcji informatycznych oraz dokumentowania implementacji systemu informatycznego, łącznie z architekturą sieciową, składnikami sprzętowymi, logiczną strukturą aplikacji, aż po schematy baz danych.

ARIS Toolset jest zestawem narzędzi służących do optymalizacji organizacji i zarządzania; zawiera moduły do projektowania, restrukturyzacji i doskonalenia procesów biznesowych. Wspomaga tworzenie, modelowanie nowych struktur, obiegu informacji i dokumentów, tak aby firma mogła dostosować się do stawianych jej wymagań.

ARIS stosuje oddzielne metody opisowe dla: modeli, obiektów, połączeń obiektów i przypisania parametrów.

W modelu przedsiębiorstwa (organizacji, oddziału), będącym jego schematem organizacyjnym, ARIS wyróżnia obiekty (jednostki organizacyjne, role, osoby) i określa typy połączeń między nimi (np. obiekt jest materialnie odpowiedzialny, zarządza, nadzoruje). Z każdym połączeniem można związać raport określający szczegółowo jego znaczenie, działanie, koszty, parametry do symulacji działania i in. Do każdego modelu, obiektu i połączenia można dołączyć wiele parametrów zapisywanych w tabelach centralnego repozytorium narzędzia.

Repozytorium jest obsługiwane przez obiektową bazę danych POET, pozwalającą na tworzenie szczegółowych raportów na temat poszczególnych elementów modelu organizacji.

Szczegółowy opis organizacji

ARIS umożliwia modelowanie firmy, prowadzenie analiz kosztowych i czasowych różnych obszarów i aspektów ich życia, począwszy od struktur organizacyjnych, przez obieg dokumentów i informacji, aż po poszczególne zadania i ich logicznie ułożone ciągi nazywane procesami gospodarczymi. Prowadzi to do zapewnienia spójności w nowych rozwiązaniach strukturalnych. Wewnętrzne powiązania między różnorodnymi obiektami odwzorowującymi obraz organizacji pozwalają poruszać się w obrębie modelu w dowolnych kierunkach.

Kompleksowy opis organizacji stanowi dokumentację systemu zarządzania firmą, zgromadzoną w jednym miejscu. Jest podstawą do zachowania wspólnego języka komunikacji i jednej płaszczyzny porozumienia w odniesieniu do firmy jako całości. ARIS w ten sposób tworzy bazę do przebudowy struktury organizacyjnej, przemyślenia na nowo jej zadań i sposobu działania organizacji.

Symulacja działania

Sprawdzenie poprawności tworzonych struktur i procesów jeszcze przed ich rzeczywistym powstaniem ogranicza ryzyko niepowodzenia projektów optymalizacyjnych. Symulacje przebiegu ułożonych i sparametryzowanych pod względem czasu i kosztów zadań pozwolą dowiedzieć się, jak organizacja zachowa się w przyszłej praktyce. Moduł symulacyjny ARIS Simulation umożliwia przetestowanie i ocenę obrazu odzwierciedlonego w modelu przed wdrożeniem opracowanych rozwiązań do praktyki.

ARIS Simulation pozwala na odkrycie nie wykorzystanych należycie zasobów (niedociążonych stanowisk pracy), wąskich gardeł (stanowisk pracy nadmiernie obciążonych) i potencjalnych możliwości poprawy zasad pracy jeszcze przed wdrożeniem do praktyki nowych sposobów działania.

ARIS ABC analizuje koszty

ARIS ABC rozszerza możliwości narzędzi ARIS o rachunek i kontrolę kosztów procesów oraz zarządzanie nimi. Ponadto pozwala na planowanie, sterowanie, zarządzanie, kalkulowanie i porównywanie kosztów wiążących się z różnymi obszarami działania firmy. ARIS ABC jest oparty na najbardziej popularnej koncepcji rachunkowości zarządczej w USA i krajach Europy Zachodniej: Activity-Based Costing (ABC).

Modele referencyjne i proceduralne

Narzędzia ARIS umożliwiają posługiwanie się gotowymi rozwiązaniami nazywanymi modelami referencyjnymi i proceduralnymi.

Modele referencyjne zawierają opisy dotyczące przebiegu wykonywania poszczególnych zadań w organizacji łącznie z obiegiem informacji. Modele referencyjne opracowali wybitni specjaliści na podstawie analizy najlepszych przedsiębiorstw z danej branży (przemysł maszynowy, samochodowy, budownictwo, handel, usługi, in.).

Modele proceduralne opisują wzorcowe sposoby postępowania w przypadku prowadzenia różnych projektów, np. Business Process Reengineering, wdrażanie informatycznych systemów zarządczych, doskonalenie i wdrażanie systemów jakości zgodnych ze standardem ISO 9000 i in.

Modele referencyjne i proceduralne to zbiór unikalnej wiedzy pochodzącej z doświadczeń nabytych podczas doskonalenia struktur i zasad pracy u potentatów światowego rynku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200