Zapewnić płynną wymianę danych

Liquid Data pozwala definiować użytkowników i grupy, a także przypisywać im prawa albo do wykonywania konkretnych operacji w motorze, albo też określonych zapytań. Nie jest możliwe nadanie praw dostępu poprzez wskazanie pewnego zasobu danych.

W zapytaniach można korzystać z pełnej i standardowej składni XQuery i pewnych rozszerzeń opracowanych przez BEA, związanych z przekazywaniem "tipsów" wydajnościowych do docelowych systemów. Można także tworzyć własne komponenty w Javie, które są dostępne jako część języka XQuery.

Przechowywanie danych

Do przechowywania tymczasowych danych i tworzenia pamięci podręcznej na wyniki Liquid Data może wykorzystywać dowolną bazę danych ze sterownikiem JDBC. Podstawą funkcjonowania mechanizmu cache jest czas "życia" obiektu, np. można uznać, że wyniki danego zapytania będą ważne tylko przez 30 s.

Baza jest wykorzystywana także wtedy, gdy zapytanie zawiera połączenie między dwiema różnymi bazami danych. Wykonując taką operację, Liquid Data przechowuje większą część danych lokalnie. Podobna sytuacja występuje wówczas, gdy jest wykonywana agregacja bądź używane są funkcje definiowane przez użytkownika. Dzięki mechanizmowi podpowiedzi można określić strategię takiego łączenia. Na przykład można wskazać "mniejszy" zbiór danych, który zmieści się w RAM, a wtedy drugi łączony element będzie przetworzony szybciej - zostaną odczytane tylko te elementy, które pasują do tych znajdujących się w pamięci.

Ważną zaletą Liquid Data jest fakt, że prezentowane dane są zawsze na bieżąco pobierane z bazowych systemów - nie ma opóźnienia w dostępie do bieżących informacji.

Serwer do usług

Warto podkreślić, że rozwiązanie BEA nie jest przeznaczone do integracji procesów biznesowych - Liquid Data jest "tylko" narzędziem do raportowania, w którym można odczytać i zintegrować informacje przechowywane w różnej postaci w przedsiębiorstwie. Nie można np. w prosty sposób wykorzystać informacji przetworzonej w tym narzędziu do sterowania innym procesem. Natomiast można łatwo przesłać wyniki na witrynę WWW . Niestety obecnie mechanizm łączący Liquid Data z BEA Portal nie istnieje. Publikowanie dokumentów i parametryzację zapytań XQuery trzeba wykonywać ręcznie.

Liquid Data zawiera dosyć bogate API dla programisty. Oprócz zapytań stworzonych w Data View Builder, można łatwo generować wyrażenia XQuery we własnym programie, po czym przekazać je do wykonania motorowi Data Liquid. Dostępne są gotowe schematy zastosowania tego narzędzia z poziomu komponentów EJB, stron JSP (zdefiniowane są odpowiednie znaczniki taglib) i sposób "opakowania" danej operacji Liquid Data jako usługi Web. Ta ostatnia operacja to tylko jedno wyrażenie URL:http://nazwa_serwera:PORT/liquiddata/nazwazapytania/webservice?WSDL . W rzeczywistości każde zapytanie Liquid Data jest automatycznie usługą Web.

Obecnie produkt jest dostępny na platformy Sun Solaris i Windows 2000/NT. W przyszłości planowane jest wsparcie dla Linuxa. Liquid Data wymaga serwera aplikacyjnego BEA Web Logic 7.0.

Cena za każdy procesor wynosi 30 tys. USD.


TOP 200