Z informatyką za pan brat

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie informatyka jest obecna na co dzień niemalże we wszystkim co robią na uczelni studenci i pracownicy. Stanowi normalne, powszednie narzędzie pracy i studiowania.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie informatyka jest obecna na co dzień niemalże we wszystkim co robią na uczelni studenci i pracownicy. Stanowi normalne, powszednie narzędzie pracy i studiowania.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczęła dwunasty rok działalności. Powołana została przez rzeszowskie Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości. Jego celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego regionu podkarpackiego poprzez działalność edukacyjną, doradczą, informacyjną i badawczą oraz współpracę z uznanymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami otoczenia biznesu.

Szkoła stara się być uczelnią nowoczesną, szybko reagującą na zmiany na rynku pracy. Niemalże co roku tworzone są nowe kierunki studiów i specjalności, będące odpowiedzią na potrzeby związane z rozwojem gospodarki rynkowej w naszym kraju oraz integracją Polski z Unią Europejską. Oprócz informatyki i ekonomii studenci będą studiować w tym roku akademickim również biznes międzynarodowy, turystykę i rekreację, ekonometrię, administrację, europeistykę, dziennikarstwo i komunikację społeczną, grafikę komputerową, zdrowie publiczne, politologię i wychowanie fizyczne. Pierwsze zajęcia odbędą się na nowo uruchomionym kierunku: ratownictwo medyczne.

Szkoła wychodzi ze swoją ofertą edukacyjną również do innych miast. Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. Księdza Józefa Tischnera w Krakowie. Stworzyła również Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej k. Tyczyna. Wśród studentów rzeszowskiej uczelni jest wielu obcokrajowców - zarówno z państw ościennych, jak i z Afryki czy Azji.

Znak rozpoznawczy

Z informatyką za pan brat

Lucjan Hajder - dyrektor ds. informatyki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Informatyka jest obecna w WSIiZ nie tylko jako kierunek nauczania. To także codzienne, naturalne już dzisiaj dla wszystkich narzędzie pracy i studiowania. Pomaga studentom w docieraniu do wielu niezbędnych podczas studiów informacji i danych oraz ułatwia załatwianie wielu różnych spraw związanych z pobytem na uczelni. Władze i pracowników szkoły wspiera w kierowaniu rozrastającą się wciąż placówką oraz w wypełnianiu jej podstawowych zadań i powinności. Kadra zarządzająca ma do dyspozycji rozwiązania klasy Business Intelligence.

"Od początku postawiliśmy na informatykę. Uznaliśmy, że daleko idące zastosowania rozwiązań informatycznych będą tym, co nas będzie odróżniać od innych uczelni i stanowić jeden z istotnych elementów naszej przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym" - mówi prof. Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dzisiaj uczelnia posiada 1300 komputerów. Są trzy duże laboratoria komputerowe na 70, 90 i 110 stanowisk dostępne dla studentów dwanaście godzin na dobę. Jest także dwanaście innych, mniejszych laboratoriów komputerowych służących kształceniu specjalistycznych umiejętności i przekazywaniu wiedzy z konkretnych dziedzin, np. systemów mikroprocesorowych, sieci bezprzewodowych i światłowodowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego, automatyki, wirtualnej rzeczywistości itp. Komputery są również dostępne w wielu innych miejscach w szkole - przed dziekanatem, w bibliotece, na korytarzach.

Informatyka w procesie

Zinformatyzowane zostały wszystkie działy uczelni - zarówno te związane z dydaktyką, jak i administracyjne - oraz zdecydowana większość procesów występujących w szkole. "Podejście procesowe pozwala zwiększać efektywność i jakość wykonywanej pracy oraz sprzyja racjonalizacji działań w zakresie informatyzacji" - mówi Lucjan Hajder, dyrektor ds. informatyki. Inspiracją do stworzenia mapy procesów były plany zdobycia normy ISO. W pewnym momencie okazało się jednak, że te same efekty co przy normie ISO można osiągnąć innymi metodami, m.in. poprzez właściwe wsparcie wykonywanych przez pracowników procesów narzędziami informatycznymi i ich kontrolę.

Lucjan Hajder podkreśla jednak, że mimo tak dużego nasycenia szkoły rozwiązaniami i systemami informatycznymi proces informatyzacji wciąż trwa. Jest to właściwie działanie ciągłe, nigdy się niekończące, wynikające z konieczności stałego doskonalenia i rozwoju infrastruktury. W tej chwili są na przykład bardzo zaawansowane prace nad wirtualizacją, która pozwoli na sprawniejsze i efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów IT.

Za najważniejszy element systemu informatycznego uczelni uznawany jest zintegrowany system zarządzania. Wspomaga on prowadzenie ewidencji studentów, przebiegu procesu edukacji, służy rejestracji wyników nauki, gromadzi dane na temat pracy dyplomowej - o jej temacie, promotorach, recenzentach, przechowuje słowa kluczowe i streszczenia. Ułatwia także proces rekrutacji oraz rozliczenia finansowe ze studentami, zarówno w zakresie pobieranych opłat za studia, jak i sposobu ich naliczania (raty, ulgi, odsetki itp.), czy też wypłacanych stypendiów i nagród.

System wspomaga zarządzanie procesami dydaktycznymi, czyli na przykład alokację zasobów związanych z poszczególnymi kierunkami studiów, opracowanie programów dydaktycznych dotyczących tychże kierunków studiów, ustalanie przedmiotów, liczby zajęć wraz z przydzieleniem sal i prowadzących. Zintegrowany system obsługi uczelni pomaga w planowaniu sesji egzaminacyjnych oraz przebiegu realizacji prac dyplomowych. Ułatwia także rozliczanie zajęć dydaktycznych, prac dyplomowych i promotorów, egzaminów i poprawek, zastępstw oraz kosztów dojazdów i hoteli.

W zakresie informowania studentów i pracowników wykorzystuje rozwiązania oparte na kioskach informacyjnych, serwisach internetowych i intranetowych, serwisach WAP, systemach powiadamiania przez SMS oraz na interaktywnych, głosowych systemach informacji telefonicznej (IVR). Dzięki temu, że studenci mają dostęp właściwie do wszelkich potrzebnych im informacji w formie elektronicznej, pracownicy dziekanatów zostali odciążeni od konieczności stałego odpowiadania na proste, powtarzające się pytania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200