XML - dynamiczne sterowanie zawartością Weba

Prawie każda strona webowa oferuje pewną formę dynamicznie zmienianej treści.

Prawie każda strona webowa oferuje pewną formę dynamicznie zmienianej treści.

Użytkownik oczekuje, że odpowiednio dostosowana informacja zostanie mu przekazana szybko i dokładnie, bez względu na to, czy są to wyniki giełdowe, informacja rozliczeniowa przeznaczona dla konkretnego odbiorcy czy repertuar kin.

Ponieważ coraz więcej firm buduje dynamiczne strony webowe, ich uwaga koncentruje się na zarządzaniu zawartością tych stron za pomocą języka XML oraz systemów, które wspierają zarządzanie, integrowanie i przekazywanie odbiorcom informacji w trybie czasu rzeczywistego.

Podstawę tych systemów stanowi język XML. Pozwala on oddzielić zawartość stron od logiki biznesowej i wymagań prezentacyjnych. Definiując zawartość dokumentu oddzielnie od jego formatowania, język XML ułatwia powtórne użycie zawartości dokumentu w innych aplikacjach lub innym środowisku prezentacyjnym.

Aby zrozumieć rolę języka XML w dynamicznym dostarczaniu treści webowych, najpierw trzeba zrozumieć ideę znaczników (tags). Podobnie do języka HTML XML używa elementów i atrybutów, które wskazuje się w dokumencie używając znaczników. Jednak w odróżnieniu od języka HTML, który może tylko opisać sposób wyświetlenia treści, a nie samą treść, język XML umożliwia takie oznakowanie informacji w dokumencie, które opisuje, czego dotyczy treść, zarówno w jawnej terminologii, jak i w ukrytej strukturze zagnieżdżania.

Struktura znaczników języka XML pozwala użytkownikom zdefiniować i ustawić indeksy danych w dowolny sposób, inaczej mówiąc - zmienić strukturę dokumentu zgodnie ze swoimi życzeniami. Dokument ze znacznikami XML powinien zawierać:

<heading> ######

<title>XML for Fun & Profit</title>

</heading> ######

<body> #####

<section id=”id-012345”> ####

<title>This is section one.</title>

<acme:p>This is the first paragraph.</acme:p>

</section> ######

</body> ######

<document> #####

Zalety wynikające z cechy samoopisywania się języka XML są ogromne, a na specjalną uwagę zasługuje ułatwienie manipulacji zawartością: zróżnicowane jej wyszukiwania, zmiana celu wykorzystania i sposobu wyświetlania.

Ponieważ informacja jest identyfikowana kontekstowo, zapytania przeglądają tylko odnośne zbiory, dzięki czemu staje się bardziej efektywne wyszukiwanie przeprowadzane w trybie online. Ponadto dzięki przypisaniu znaczników do każdego fragmentu treści zarządzanie oraz systemy dostarczania oparte na języku XML mogą wybierać poszczególne składniki z bazy danych i przegrupowywać informacje w celu utworzenia wielorakich stron.

Logikę biznesową, zbiór zasad określających, co dane powinny robić, można zastosować do danych podczas ich udostępniania każdemu odwiedzającemu stronę w celu przeprowadzenia odpowiedniej dla danego odbiorcy prezentacji danych. Na przykład, jeśli stronę webową odwiedza dostawca, to powinien zobaczyć treść, która jest nastawiona specjalnie dla niego, bez względu na to, czy jest to informacja cenowa, czy rozliczeniowa. Oczywiście informacja ta będzie dopasowana do różnych odwiedzających; pracownicy, sprzedawcy i bezpośredni klienci zobaczą zupełnie inną informację niż dostawca czy też nabywca.

XML - dynamiczne sterowanie zawartością Weba

Jak to działa

Ponieważ HTML był w przeszłości językiem używanym przez większość projektantów webowych konieczne jest ustalenie strategii przejścia na język XML. Niektóre systemy zarządzania/dostarczania treści stopniowo migrują do XML przez zapewnianie szablonów, które wykorzystują oba te języki. Systemy te wspomagają język XML, tak aby mógł on usuwać instrukcje formatujące zbiory HTML i dynamicznie reformatować je w nowo projektowane szablony. Umożliwia to przedsiębiorstwom łatwą zmianę wyglądu ich stron. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystać własne szablony opatrzone np. w logo i inne atrybuty danego sprzedawcy, dostawcy lub dystrybutora, nadal uzyskując informacje z centralnej składnicy danych. Chociaż źródło danych jest wspólne dla wszystkich, to sposób prezentacji danych spełnia unikatowe wymagania każdego partnera strony.

Inny problem związany z przejściem na język XML wiąże się z tym, że większość przeglądarek nadal widzi tylko HTML. Dlatego ważne jest znalezienie systemu zarządzającego szukaniem treści, który byłyby zdolny do przekształcania języka XML w HTML na poziomie serwera, przed wysłaniem dokumentu do przeglądarki użytkownika. Niektóre systemy robią to, "przechodząc" przez drzewo dokumentu XML, badają każdy znacznik i tworzą, łącząc znaczniki i szablon, zbiór HTML, który zawiera wcześniej przygotowaną logikę biznesową. W wyniku takiego działania otrzymujemy dynamiczny dokument, który przyjmuje postać zależną od zmian zawartości, logiki i/lub prezentacji.

Mimo że Język XML jest na początkowym etapie powszechnego stosowania, to jednak udowadnia, że może ulepszyć sposób tworzenia, zarządzania i publikowania treści stron webowych.


TOP 200