Wypożyczyć zamiast kupić

Angielskie słowo leasing oznacza najogólniej sytuację, w ktorej ktoś korzysta za opłatą z cudzej własności, zakres tego słowa pokrywa się z polskim potocznym wypożyczaniem, zwanym przez prawników najmem lub dzierżawą.

Angielskie słowo leasing oznacza najogólniej sytuację, w ktorej ktoś korzysta za opłatą z cudzej własności, zakres tego słowa pokrywa się z polskim potocznym wypożyczaniem, zwanym przez prawników najmem lub dzierżawą.

Zalety wypożyczania odkryto, gdy uświadomiono sobie, że pożyczona lokomotywa ciągnie wagony równie dobrze, jak własna. Następne lata dowiodły, że rozwój gospodarki jest szybszy, jeśli można pożyczyć niemal wszystko, co jest niezbędne w działalności gospodarczej: maszyny, samochody, komputery, sprzęt biurowy itp. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą, a nie mają własnych środków produkcji.

Na całym świecie leasing jest rozpowszechnioną formą działalności gospodarczej, która wykorzystuje konstrukcję wypożyczania w celu zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych gospodarki.

Treścią kontraktów leasingowych jest oddanie rzeczy i praw majątkowych, zwykle w tym celu specjalnie nabywanych, do odpłatnego używania przez użytkowników, co pozwala zaspokoić ich trwałe potrzeby, przez czas oznaczony, zwykle długi, niekiedy zbliżony do okresów gospodarczej używalności tych rzeczy i praw.

Długi czas i gwarancja trwałego, niezakłóconego używania, uzasadnia odmienne niż w tradycyjnym wypożyczeniu ukształtowanie warunków umów. W szczególności obciąża używającego utrzymaniem przedmiotu w odpowiednim stanie oraz ryzykiem jego przypadkowego zniszczenia lub utraty.

Leasing jest więc specyficzną, nowoczesną i wysoce urozmaiconą w treści formą wypożyczenia, dającą się zdefiniować jedynie opisowo, bez ostrości i jednoznaczności niezbędnej w zastosowaniach podatkowych. Uzupełnia on tym samym tradycyjne formy dostępu przedsiębiorstw do środków produkcji, bynajmniej ich nie wypierając. Tą drogą zaspokaja się na świecie 20-30% potrzeb inwestycyjnych. W Polsce udział leasingu sięga zaledwie 4-5% inwestycji (bez budowlano-montażowych), zajmuje się nim ponad 100 firm, przy czym prawie 75% obrotów szacowanych w 1995 r. na 1,3 mld zł, koncentruje się w 10 firmach.

Leasing, rozwijający się w Polsce od początku lat 90., napotkał na korzystne warunki, mimo niedostatku kapitału, a zwłaszcza braku kapitału długoterminowego. Wymuszało to zawieranie umów na relatywnie krótkie okresy ze skutkiem wysokich opłat. Mimo to, pierwsza siódemka osiągnęła w 1995 r. zysk brutto powyżej 10 mln zł przy wzroście łącznej wartości umów o prawie 230% w stosunku do 1994 r. Jedynym ryzykiem leasingu w gospodarkach postsocjalistycznych jest obecnie brak akceptacji ze strony organów podatkowych. W Polsce jest to związane z brakiem pojęcia umowy leasingowej w prawie cywilnym. Stąd niedaleko do nadinterpretacji prawa przez urzędników skarbowych, szczególnie w przypadku leasingu operacyjnego umożliwiającego lub też nie, w zależności od interpretacji, zaliczenie spłat rat leasingowych do kosztów własnych i umniejszenia tym samym wysokości należnego podatku dochodowego.

Leasing w praktyce

Wyboru przedmiotu leasingu klient dokonuje z reguły u dostawcy i z zamówieniem oraz wnioskiem o zawarcie umowy leasingowej udaje się do wybranego towarzystwa leasingowego. Do zawarcia umowy niezbędne są aktualne zaświadczenia o: numerze REGON i NIP, wpisie do ewidencji lub do rejestru handlowego oraz wielkości obrotów za ostatni okres działalności. Zabezpieczeniem transakcji jest z reguły leasingowany sprzęt, a w przypadku większych transakcji weksel in blanco.

Warunki leasingu są różnorodne. Opłata wstępna (0-55% wartości sprzętu) oraz okres leasingu (12-60 miesięcy) wpływają na oprocentowanie rat leasingowych. Leasingobiorca musi także obowiązkowo ubezpieczyć sprzęt (4-8% rocznie). Do tego może dojść opłata manipulacyjna (0-7%), kaucja (10%) oraz, płatna po wygaśnięciu umowy, wartość resztowa (1-10%) umożliwiająca wykup przedmiotu leasingu. Do wszystkich powyższych wartości poza kaucją trzeba także dodać podatek VAT (22%).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]group.com

TOP 200