Wybór oprogramowania narzędziowego - kryteria wyboru

Ocena narzędzi lower CASE

Rozpatrywano wiele cech, z których do najważniejszych można zaliczyć:

1. Wspieranie pracy grupowej.

2. Wspierane standardy, w szczególności:

* wspierane serwery SQL

* wspieranie ODBC i IDAPI

* techniki na platformie klienta (DDE i OLE, formaty eksportu i importu danych).

3. Przetwarzanie danych z różnych źródeł (np. Btrieve, Excel, dBase).

4. Cechy istotne z punktu widzenia techniki programowania (jak np. dostarczane gotowe obiekty GUI, możliwości

budowania własnych obiektów).

5. Cechy istotne z punktu widzenia użytkownika (jak np. generatory wydruków, zintegrowana obsługa wykresów).

Ocena serwerów baz danych

Do najważniejszych z analizowanych cech można zaliczyć:

* implementację języka SQL (stopień zgodności z ANSI)

* komfort i możliwości administrowania bazą ( z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa)

* pracę w przypadku rozproszonych baz danych

* zagadnienia związane z integralnością danych

* stabilność i efektywność funkcjonowania

* możliwości funkcjonalne (procedury pamiętane, wyzwalacze)

* zarządzanie transakcjami

* interfejs programistyczny

* architekturę serwera

* przenośność w stosunku do innych środowisk

* obsługiwane protokoły sieciowe

* możliwości zapisu danych ( segmentacja, indeksowanie).

Aby określić użyteczność danego produktu dla prowadzonego przez firmę BASTION przedsięwzięcia, przyjęto następującą technikę postępowania. Każdej z cech przyporządkowano pewną liczbę punktów. Każdy produkt oceniono wg tak powstałej skali. Sumę uzyskanych punktów naniesiono na diagram XY (możliwości, cena produktu). Taki sposób postępowania pozwolił na zrelatywizowanie możliwości w stosunku do ceny wchodzących w grę rozwiązań.

Opracowany przez firmę BASTION raport został poddany ocenie przez specjalistów niezależnych od spółki. Według ich opinii został wykonany w pełni profesjonalnie i może stanowić podstawę racjonalnego wyboru narzędzi informatycznych. Wybór taki będzie dokonany po uwzględnieniu jeszcze jednego aspektu, nie rozpatrywanego w raporcie. W wypadku każdego oprogramowania a zwłaszcza oprogramowania instalowanego w dziesiątkach instytucji rozmieszczonych na rozległym terenie, niezwykle ważną rolę odgrywa aspekt jego konserwacji i modyfikacji. Ocena produktów od tej właśnie strony jest ostatnim elementem procesu wyboru.


TOP 200