Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o informatyzacji

Propozycje działań prawnych

Obecne zapisy ustawy o działach administracji rządowej dotyczące działu "informatyzacja" wyglądają następująco:

Art. 12a

Dział informatyzacja obejmuje sprawy:

   1) informatyzacji administracji publicznej

   2) systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej

   3) technologii i technik informacyjnych

   4) standardów informatycznych

   5) wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki

   6) zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym

   7) rozwoju społeczeństwa informacyjnego

   8) realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji

Jeśli zgadzamy się, że dział "informatyzacja" w obecnym kształcie musi zniknąć, to zmiany należy rozpatrywać w dwóch wariantach:

I. Wariant łagodny - proponowany przez PIIT

Zakładamy, że uzdrowienie obecnej sytuacji będzie przeprowadzone najprościej jak to jest możliwe: nastąpi włączenie obecnych zapisów Art. 12a do Art. 16 (dotyczącego działu "łączność") oraz nastąpi usunięcie redundancji tekstowych, jakie wprowadzono w czasie samodzielnego bytu działu "informatyzacja". Nie przeprowadzamy zatem rewolucji, a jedynie usunięcie krzyżujących się kompetencji we współpracy z UE. Tak więc:

 • dotychczasowy Art. 12a uległby skreśleniu,

 • Art. 16 (wraz ze zmianą nazwy, np. na społeczeństwo informacyjne) przyjąłby następującą postać:
 • Art. 16

  1. Dział "łączność" (społeczeństwo informacyjne) obejmuje sprawy:

    1) poczty i telekomunikacji

    2) systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej

    3) technologii i technik informacyjnych

    4) standardów informatycznych

    5) wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki

    6) zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym

    7) rozwoju społeczeństwa informacyjnego

    8) realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego.

  2. Minister właściwy ds. łączności (społeczeństwa informacyjnego) sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

  Stosownych zmian należałoby dokonać w ustawie o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, przy czym miałyby one charakter porządkowy (zmiana nazwy ministra właściwego).

  II. Wariant radykalny

  Tu zakładamy, że musi nastąpić funkcjonalne rozdzielenie obec-nych zapisów Art. 12a i przeniesienie ich odpowiednio do działu «łączność» (Art. 16) i «administracja publiczna» (Art. 6). Tak więc zmiany będą znacznie bardziej radykalne:

  • dotychczasowy Art. 12a uległby skreśleniu;
  • Art. 16 (wraz ze zmianą nazwy, np. na społeczeństwo informacyjne) przyjąłby następującą postać:

  Art. 16

  1. Dział łączność (społeczeństwo informacyjne) obejmuje sprawy:

    1) poczty i telekomunikacji

    2) technologii i technik informacyjnych

    3) standardów informatycznych

    4) wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki

    5) zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym

    6) rozwoju społeczeństwa informacyjnego

    7) realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospo-litej Polskiej w dziedzinie łączności/społeczeństwa informacyjnego

  2. Minister właściwy ds. łączności (społeczeństwa informacyjnego) sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

  • Art. 6 przyjąłby następującą postać:

  Art. 6

  1. Dział "administracja publiczna" obejmuje sprawy:

    1) administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych

    2) reform i organizacji struktur administracji publicznej

    3) zespolonej administracji rządowej w województwie

    4) podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych

    4a) geodezji i kartografii

    5) (uchylony)

    5a) informatyzacji administracji publicznej

    5b) systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej

    6) zbiórek publicznych

    7) prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

  (...)

  Zmian należałoby dokonać w ustawie o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Może należałoby się zastanowić, czy nie trzeba jej zastąpić ustawą o rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.


  TOP 200