Wspomaganie huty

Planowanie i rezerwacja transportu. Wymiary handlowe transportowane są na ogół za pośrednictwem jednego przewoźnika. Jest nim holenderska firma Nijman/Zeetank. Szczególnie w przypadku rozmiaru JUMBO transport szkła wymaga specjalistycznych ciężarówek Floatliner. System umożliwia zaplanowanie terminu podstawienia ciężarówek i wydrukowanie karty rezerwacji transportu. Druk karty nie jest jednak potrzebny - informacje przekazywane są elektronicznie, gdyż Nijman/Zeetank również korzysta z aplikacji IFS.

Wydruk listy pobrań. Na podstawie terminu dostawy zapisanego w zamówieniu klienta i danych o czasie transportu można wyliczyć termin przygotowania dostawy do wysyłki. Pracownik magazynu może sprawdzić zamówienia, które powinny być zrealizowane, i przygotować dla nich listy wydań. Lista wydań określa liczbę i kod pozycji oraz ich lokalizację. Na tej podstawie można przewieźć szkło i skompletować dostawę.

Pakowanie szkła. Pakiety - dzięki numerom - łączone są w paczki. W miarę potrzeby może być wydrukowana karta paczki. Paczką może być zarówno pojedynczy pakiet (najczęściej w skrzyni), jak i kilka pakietów w jednym opakowaniu zbiorczym (np. na stojaku). Umożliwia to przypisanie paczce kodu i ewentualnie numeru opakowania. Każda paczka szkła ma swój indywidualny numer.

Łączenie dostawy. Ponieważ czasem jedno zamówienie musi być wysyłane częściowo (np. na różnych ciężarówkach), kolejny krok to łączenie numerów paczek szkła w jedną dostawę. Dla każdej z dostaw drukowane są dokumenty magazynowe.

Wysyłka dostawy. Potwierdzany jest fakt wysłania dostawy. Od tego momentu ładunek jest przejęty przez firmę transportową. Umożliwia to rozpoczęcie dalszych czynności, takich jak fakturowanie i ewentualna emisja dokumentów eksportowych.

Kontrola opakowań zwrotnych. System umożliwia kontrolę ilościową opakowań zwrotnych. W przypadku niektórych cenniejszych opakowań, jak np. stojaki, istnieje możliwość nadania im indywidualnych numerów seryjnych. Rejestrowane są ruchy opakowań do klienta i z powrotem, a także możliwe jest przeglądanie listy opakowań zalegających u klienta i wysyłanie odpowiednich upomnień.

Zastosowania w przetwórstwie

Zakres wspomagania przez aplikacje IFS obszaru dotyczącego przetwórstwa szkła jestzasadniczo podobny do obszaru wyrobów gotowych. Nie obejmuje oczywiście funkcji związanych z linią główną, natomiast posługuje się zleceniami produkcyjnymi, listami materiałowymi i operacji, umożliwia planowanie produkcji. Lista materiałów zawiera te materiały (wraz z normatywami zużycia) zużywane do produkcji, które są planowane na podstawie zapotrzebowania ze zleceń produkcyjnych. Lista operacji zawiera listę wykonywanych operacji wraz z normatywami czasochłonności; pozwala to na planowanie obciążeń gniazd roboczych i harmonogramowanie zleceń produkcyjnych. Podstawowy przepływ informacji zmienia się po rejestracji zamówienia klienta: zamiast operacji związanych z przyjęciem z linii głównej i wydaniem z magazynu, generowane jest zlecenie produkcyjne.

Generowanie zlecenia produkcyjnego. Po rejestracji zamówień klienta można wygenerować zlecenia produkcyjne na wymiary ścisłe i szkło przetworzone. Zlecenia otrzymują niski status, co umożliwia ich przeplanowanie przed skierowaniem do realizacji. Można też zmodyfikować listy materiałów i operacji w przypadku, gdy klient zamówi nietypowy wyrób. Jest to bardzo przydatne w przetwórstwie, gdyż wiele zamówień jest niepowtarzalnych (np. dodatkowe otwory, nadruki, szlifowanie itd.).

Planowanie i zwolnienie zlecenia produkcyjnego. Istnieje możliwość zmiany liczby zamówionego produktu bądź terminu realizacji. Na tym etapie można też uzgodnić opakowanie. W planowaniu uwzględnia się wynikające z utworzonych zleceń obciążenie gniazd produkcyjnych: w przypadku przekroczenia zwykłego poziomu mocy produkcyjnych zlecenie należy przeharmonogramować. Po zaplanowaniu zlecenie kierowane jest do realizacji.

Raportowanie operacji i przyjęcie wyrobu gotowego. Zwolnione zlecenie produkcyjne jest drukowane. Wydruk zawiera opis materiałów potrzebnych do realizacji oraz kolejnych operacji. Po każdej z operacji można raportować jej czas i liczbę wykonanego półproduktu. Po wykonaniu wyrobu gotowego jest on przyjmowany do magazynu. Dalszy tok postępowania jest identyczny z pakowaniem i wysyłką wyrobów gotowych.

Jak wynika z opisu podstawowych funkcji systemu, są one podporządkowane głównym zadaniom wynikającym ze strategii firmy, czyli zapewnieniu wiarygodnej informacji o istniejących zapasach dla potrzeb zleceń produkcyjnych, dystrybucji i planowania oraz utrzymania krótkiego czasu realizacji zamówień dzięki odpowiedniemu obiegowi informacji. Jednym z potwierdzeń przydatności systemu była ostatnio przeprowadzona inwentaryzacja. Wykazała ona ok. 98% wiarygodność zapisów lokalizacyjnych oraz praktycznie 100% wiarygodność ilościową. Należy spodziewać się dalszego wzrostu wiarygodności ewidencji, gdyż obecny rezultat obejmuje również zapisy wykonywane w pierwszych miesiącach wdrożenia, kiedy personel nie był jeszcze przyzwyczajony do pracy w nowym systemie.

Społeczna otoczka

10 czerwca rozpocznie się wdrożenie oprogramowania wspomagającego produkcję w starej części przedsiębiorstwa. Przez trzy, cztery miesiące będzie trwał etap wdrażania podczas szkoleń oraz wprowadzania danych z dotychczas funkcjonujących małych systemów, a następnie po podjęciu decyzji przez zarząd o rozpoczęciu pracy zgodnie z wymogami nowego systemu, dalsze etapy wdrożenia będą się odbywały już na funkcjonującym systemie. Największe trudności sprawi zapewne zsynchronizowanie funkcjonowania zakładu z pracą systemu informatycznego.

Załoga Pilkingtona w Sandomierzu jest pozytywnie nastawiona do zmian, które ją czekają. Sprzyja temu rozbudowany system szkoleń. Dotyczą one zarówno wprowadzanego systemu informatycznego, jak i pracy zgodnie z wymaganiami normy ISO 9000, czyli zapewniania jakości. Większość kadry kierowniczej przechodzi kompleksowe szkolenie w dziedzinie zarządzania i biznesu w jednej z wyższych szkół. Obowiązuje zasada, że szkolenia zewnętrzne organizowane są dla osób kluczowych w zakładzie. Natomiast potem mają one obowiązek przekazywania wiedzy pozostałym. Jest to tańszy i efektywniejszy sposób szkolenia pracowników

Informatycy w Sandomierzu (8 osób) należą do grona najważniejszych ludzi w przedsiębiorstwie. Tę wysoką pozycję atwo wyjaśnić ogromną rolą informatyki w odnoszeniu sukcesów przez przedsiębiorstwo. W przygotowaniu jest raport, który wykaże, ile kosztowałoby funkcjonowanie firmy, jeśli nie byłoby systemu informacyjnego albo nastąpiłaby jego awaria. Już teraz wiadomo, że w tej sytuacji działalności huty byłaby pod dużym znakiem zapytania.


TOP 200