Wspomaganie huty

Szkło przetworzone

Przy przetwórstwie szkła surowcem jest stosunkowo niezróżnicowane szkło płaskie produkowane na linii głównej. Różnorodność półproduktów jest zatem mniejsza. Drugim etapem procesu jest ich montaż stosownie do zamówień.

Trudności mogą dotyczyć dotrzymania terminu realizacji i nadmiernych zapasów. Może także pojawić się sprzeczność między dążeniem do wykorzystania urządzeń (czyli łączeniem zleceń, zmianami harmonogramu) a zasadą sterowania przetwórstwem szkła zgodnie z zamówieniami klientów i dotrzymywania terminu realizacji. Skutkiem będą wtedy trudności z zaplanowaniem zasobów półproduktów, wzajemne podbieranie materiału między różnymi zleceniami produkcyjnymi itp.

Wsparcie informatyki

Informatyka może pomóc zapobiegać tym problemom. System informacyjny musi być zbudowany, tak aby pomagał uwiarygodnić i skrócić czas produkcji i ogólny czas realizacji zamówienia. Zwiększa się dzięki temu dokładność prognoz i planów oraz zdolność reakcji na zmiany popytu. Główne zadanie stawiane informatyce w tym przedsiębiorstwie to uzyskiwanie informacji niemal w momencie zadania pytania. Podejmujący decyzje w firmie muszą śledzić sytuacją w niej na bieżąco, a nie z kilkudniowym opóźnieniem. Aplikacje IFS w dziedzinie wyrobów gotowych wspomagają takie funkcje, jak: rejestracja i opracowanie zamówień klienta, przyjęcie wyprodukowanego szkła z linii głównej do magazynu, planownie pakowania dostaw, planowanie transportu dla zamówień klienta, planowanie pobrań z magazynu i kompletowanie dostawy, rejestracja pakowania, rejestracja wysyłki, emisja dokumentów wysyłkowych i ewentualnie eksportowych, fakturowanie, obsługa zwrotów i reklamacji. Finansowy skutek zachodzących ruchów magazynowych i fakturowania przesyłany jest do odpowiednich modułów aplikacji IFS Finanse w postaci poleceń księgowania. Planowanie produkcji na linii głównej odbywa się poza systemem, jakkolwiek w procesie planowania wykorzystywane są dane zarówno o stanach magazynowych, jak i istniejących zamówieniach klientów. Planowanie może być dodatkowo wspierane modułem informacji marketingowej, który pozwala na rejestrację prognoz wielkości sprzedaży, budżetowanie przychodów i kosztów, analizy plan - wykonanie, weryfikację planu na podstawie przyjętego portfela zamówień, analizę sprzedaży itp. Moduł ten nie jest w chwili obecnej wdrażany w Sandomierzu.

System współpracuje też z komputerem sterującym linią główną. W wyniku tego przekazanie szkła z linii głównej wraz z rejestracją w magazynie i wydrukiem etykiety zawierającej opis pakietu szkła odbywa się automatycznie. Wymiana informacji obejmuje również dane statystyczne i dotyczące jakości produkowanego przez linię główną szkła, umożliwiając sporządzenie różnorodnych raportów produkcyjnych. Aplikacje IFS zapewniają też wsparcie dla procedur kontroli jakości i postępowania z odchyleniami.

Rejestracja zamówienia klienta. Pracownicy Działu Realizacji Zamówień wprowadzają zamówienia klienta. Podawane informacje obejmują kod pozycji katalogu handlowego, liczbę zamówień, kod i liczbę opakowań, propozycję pakowania (wspólnie z innymi zamówieniami lub osobno), a także inne informacje.

Przyjęcie szkła z linii głównej. Komputer linii głównej drukuje etykietę zawierającą kod pozycji magazynowej, numer pakietu i ilość. Kod pozycji magazynowej został podzielony na 6 części określających: kod materiału, kod operacji, grubość, szerokość i wysokość tafli oraz liczbę tafli w pakiecie. Dla ułatwienia obsługi etykiet ich numery są również drukowane w postaci kodu kreskowego. Dane te przekazywane są z komputera linii głównej do aplikacji IFS.

Pakiet automatycznie jest przyjmowany do magazynu, a następnie przewożony w miejsce składowania. Pracownik magazynowy dokonuje adnotacji o lokalizacji w celu późniejszego zarejestrowania w systemie. Dzięki temu zachowuje się dokładną informację o położeniu danego pakietu: bez tego niemożliwe byłoby sprawne prowadzenie

wydań, gdyż trudno byłoby odszukać odpowiedni pakiet spośród kilku czy kilkunastu tysięcy.

Planowanie pakowania. O ile to możliwe, podczas rejestracji zamówienia klienta określa się również sposób pakowania. Zarówno liczba, jak i rodzaj opakowań może być później zmieniona. Istnieje też możliwość wskazania, czy zamówione szkło ma być pakowane oddzielnie, czy razem ze szkłem z innej linii zamówienia. Taki przypadek ma miejsce wówczas, gdy kilka rodzajów szkła wysyłanych jest na stojakach mieszczących kilka pakietów.


TOP 200