Wspomaganie huty

Etapy

Pod względem funkcjonalnym pierwszy etap obejmował najważniejsze dla firmy części systemu, tj. system finansowygospodarkę magazynową, dystrybucję, wsparcie dla planowania produkcji i obsługę zleceń produkcyjnych wymiarów ścisłych; inne moduły o mniejszym znaczeniu, jak np. IFS/Zakupy są wdrażane w drugim etapie. Prace drugiego etapu zintensyfikowano w lutym b r. Rozwiązanie zbudowane na bazie aplikacji IFS kładzie duży nacisk na planowanie, a nie tylko na kontrolę. System nie pretenduje do objęcia wszystkich przejawów działalności, ale został wdrożony zgodnie z kryterium opłacalności: tam, gdzie zysk z jego zastosowania jest wyższy niż koszty, został wdrożony, a nawet zmodyfikowany. Ważną cechą rozwiązania jest również wyraźne rozdzielenie funkcji decyzyjnej i wspierania decyzji przez dostarczanie informacji: funkcjonalność i przepływ informacji w systemie dopasowane są do procesu podejmowania decyzji. System nie usiłuje podejmować decyzji za użytkownika, tam gdzie jest to niewskazane, aczkolwiek z technicznego punktu widzenia byłoby możliwe.

Produkcja i handel

Produkcja huty Pilkington Sandoglass składa się z dwóch rodzajów procesów. Pierwszy z nich to produkcja szkła płaskiego. Proces ten zachodzi w tzw. linii głównej. Z kilku surowców otrzymuje się kilkaset pozycji wyrobów gotowych. Ponieważ są one stosunkowo typowe, zakłada się, że będą utrzymywane odpowiednie zapasy magazynowe tych wymiarów. Produkcja sterowana jest przede wszystkim stanem zapasów magazynowych. Drugi proces to przetwórstwo szkła.

Surowcem jest mało zróżnicowane szkło płaskie produkowane na linii głównej; następnie poddawane obróbce zgodnie z zamówieniami klientów. Ze względu na nieraz jedyne w swoim rodzaju wymagania odnośnie produktu gotowego, produkcja sterowana jest zamówieniami klientów.

Szczegółowo proces produkcji wyrobów gotowych można scharakteryzować następująco:

1. Występuje duża liczba produktów końcowych w porównaniu z liczbą surowców. Wyroby gotowe są pozycjami typowymi.

2. Wyroby są produkowane przy użyciu takiego samego procesu i kolejności operacji. Na linii głównej można wykonać wiele produktów różniących się parametrami. Niektóre pozycje różniące się parametrami można wykonać równocześnie, natomiast zmiana grubości, jakości i rodzaju szkła wymaga przestawienia parametrów linii głównej.

3. Maszyny i urządzenia są wyspecjalizowane i kapitałochłonne. Linia główna to urządzenie długości niemal 500 m, pracujące w ruchu ciągłym.

4. Produkty tylko raz przechodzą przez daną operację.

5. Występuje tendencja, żeby produkować jak najwięcej w jednostce czasu. Pozawala to na lepsze wykorzystanie kapitałochłonnej linii głównej. Ponieważ podstawowym miernikiem efektywności jest wykorzystanie urządzeń, największym problemem jest przerwa w procesie produkcji.

6. Znaczące zmiany procesu produkcji wymagają dużych inwestycji.

7. Istniejące moce produkcyjne nie są elastyczne. Ze względów technologicznych i procesowych niemożliwe są duże zmiany wydajności. Linia produkuje ze stałą wydajnością: towar albo się z niej odbiera, albo zwraca w postaci stłuczki.

8. Zbilansowanie wydajności poszczególnych procesów na linii głównej powoduje, że nie występują wąskie gardła. Jedynym wąskim gardłem może być pakowanie w skrzynie.

Jakie problemy?

Jakie zatem mogą pojawić się problemy? Po pierwsze, wskutek wahań koniunktury, złego przepływu informacji i błędnego planowania może wystąpić tendencja do nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. Po drugie, mogą pojawić się kłopoty z odpowiednim poziomem obsługi klienta. Jakość tej obsługi zależy od odpowiednich zapasów w magazynach oraz łatwo dostępnej i wiarygodnej informacji o stanie towarów w magazynach i zamówieniach, pozwalającej na właściwe ustalenie daty wysyłki i jej dotrzymanie. Po trzecie, planowanie produkcji napotyka problemy wynikające z wahań popytu. Produkcja musi być starannie zaplanowana ze względu na kapitałochłonność procesu produkcji i straty surowca przy zmianie produkowanego asortymentu. Przy planowaniu powinny być brane pod uwagę zarówno stany magazynowe, jak i istniejący portfel zamówień. Wtedy rozwiązany będzie również czwarty potencjalny problem, to znaczy zbyt powolna z punktu widzenia działu realizacji zamówień reakcja działu produkcji.


TOP 200