Wspólny portal miejskiej edukacji

Portal edukacyjny w Szczecinie informuje rodziców, uczniów, nauczycieli, urzędników o całym procesie nauczania. To pierwszy tak mocno zintegrowany projekt w Polsce.

Wspólny portal miejskiej edukacji
Założone konta ma jednak tylko około 20% wszystkich rodziców. Wśród nauczycieli jest już 80% stałych użytkowników portalu.

Internetowy portal edukacyjny w Szczecinie składa się z trzech modułów: informacyjnego, edukacyjnego i społecznościowego. Jego zadaniem jest zapewnienie mieszkańcom miasta, głównie uczniom, rodzicom i nauczycielom, łatwego dostępu do informacji z dziedziny edukacji oraz usprawnienie przepływu danych między jednostkami oświatowymi w mieście (szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawcze itp.) a urzędem miejskim. Ta platforma elektroniczna ma z jednej strony wspierać proces kształcenia dzieci i młodzieży oraz ułatwiać dostęp do materiałów edukacyjnych, a z drugiej strony sprzyjać nawiązywaniu i poszerzaniu kontaktów między szkołą a uczniami i rodzicami. Jej celem jest także wspomaganie władz miejskich w zarządzaniu oświatą.

Od danych do dyskusji

Moduł informacyjny zawiera informacje o uczniach, ich postępach w nauce i obecności w szkole. Umożliwia szkołom elektroniczną obsługę procesu dydaktycznego. Pozwala też na zarządzanie zadaniami nauczycieli. Wśród wykorzystywanych w nim aplikacji znajdują się m.in.: dziennik elektroniczny (informacje o ocenach oraz frekwencji uczniów, aktualny plan lekcji, informacje o wydarzeniach klasowych), sekretariat (dokumentacja uczniów, niezbędne dla funkcjonowania portalu informacje o nauczycielach i rodzicach), księga nieobecności i zastępstw nauczycieli oraz plan dyżurów nauczycielskich (pozwala dyrektorowi szkoły zarządzać pracą nauczycieli). Jest też wirtualny pokój nauczycielski, czyli program, który umożliwia wewnętrzną komunikację, wyszukiwanie i gromadzenie potrzebnych dokumentów czy zamieszczanie ogłoszeń. Specjalna aplikacja o nazwie "analizator wyników egzaminów zewnętrznych" pozwala dyrekcji i gronu pedagogicznemu na ocenę efektów testów szóstoklasistów czy gimnazjalistów oraz wartościowanie ocen uzyskanych przez maturzystów. Zastosowane w module rozwiązania pozwalają na wzajemną wymianę danych między poszczególnymi aplikacjami.

Wspólny portal miejskiej edukacji

Przykładowy widok panelu rodzica w dzienniku elektronicznym

Zadaniem modułu edukacyjnego jest gromadzenie w jednym miejscu materiałów edukacyjnych w postaci elektronicznej, przydatnych do nauczania poszczególnych przedmiotów szkolnych. Obecnie najbogatszy w takie treści jest dział dotyczący nauczania języka angielskiego. Wszystkich udostępnionych szkołom materiałów edukacyjnych jest około 16,5 tys. W skład modułu wchodzi zestaw aplikacji do przygotowania przez uczniów czy nauczycieli elektronicznych materiałów edukacyjnych, ich prezentacji w czasie lekcji, a także przygotowania zadania, sprawdzianu lub testu do wykonania w domu. Rozwiązanie to składa się z: warstwy e-learningowej (pozwalającej na zarządzanie przygotowanymi materiałami i zadaniami użytkowników); edytora treści (odpowiadającego za tworzenie i edycję zasobów e-learningowych); narzędzi do wizualnej prezentacji treści. Umożliwia to m.in. przygotowanie w prosty sposób scenariuszy lekcji i zadań dla uczniów.

Moduł społecznościowy jest elementem integrującym całość funkcji i zawartości portalu edukacyjnego, gwarantuje zachowanie spójności i użyteczności stosowanych rozwiązań i treści. Daje uczniom, rodzicom i nauczycielom możliwość pełnego korzystania z funkcjonalności mediów społecznościowych dla potrzeb edukacyjnych. "Wiele działań szkół jest opartych na działaniach społecznościowych - konkursach, prezentacjach, koncertach, promocji szkół itd. Działania odbywają się w realnym świecie. Obok tego świata funkcjonuje świat wirtualny. Dlaczego szkoły, niezgodnie z obowiązującymi trendami, nakazującymi bycie i bywanie w wirtualnym świecie, mają stać z boku? Przecież tworzą społeczność. Szkoły powinny uwzględnić to zjawisko w swoich działaniach. Co więcej, wirtualny świat otaczający ucznia jest dla niego szalenie atrakcyjnym, naturalnym środowiskiem życia. Należy to wykorzystać" - tłumaczy motywy wdrożenia modułu społecznościowego Andrzej Feterowski, dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin. Poszczególne funkcje rozwiązań społecznościowych będą udostępniane sukcesywnie, w miarę zainteresowania nimi poszczególnych grup użytkowników i zapewnienia odpowiednich warunków do ich funkcjonowania.


TOP 200