Wspólny dostęp

Sektor publiczny na całym świecie jest coraz bardziej zainteresowany korzystaniem z centrów usługowych w dziedzinie IT.

Sektor publiczny na całym świecie jest coraz bardziej zainteresowany korzystaniem z centrów usługowych w dziedzinie IT.

W liceum ogólnokształcącym w Otmuchowie k. Opola jest wszystko, czego szkoła może w dziedzinie IT potrzebować. Jest sieć bezprzewodowa, są pracownie komputerowe, jest szerokopasmowy, bezprzewodowy dostęp do Internetu. Wszyscy nauczyciele mają laptopy, funkcjonuje telefonia IP, która łączy szkołę z urzędem gminy i innymi placówkami dydaktyczno-oświatowymi w gminie.

Informatyka nie jest tam tylko jednym z przedmiotów nauczania. Służy również jako narzędzie do wspierania procesu dydaktycznego i zarządzania placówką. Jest wykorzystywana w nauczaniu różnych przedmiotów oraz do wspomagania pracy nauczycieli i dyrekcji szkoły. Uczniowie, rodzice i pedagodzy mają dostęp do różnych aplikacji i programów, takich jak e-dziennik czy multimedialne podręczniki. Możliwe jest także przeprowadzanie elektronicznych klasówek i testów z automatycznym generowaniem zestawień wyników. Rodzice mogą być powiadamiani przez Internet o postępach w nauce ich dzieci.

W otmuchowskim liceum nie ma jednak żadnej rozbudowanej infrastruktury technicznej potrzebnej do obsługi wykorzystywanych w szkole rozwiązań. Nie ma serwerów, nie ma administratorów systemów, nie ma serwerów bazodanowych, nie ma fizycznie zlokalizowanych zasobów programów edukacyjnych. To wszystko znajduje się w obsługującym szkołę Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. Stamtąd pobierane są programy i aplikacje potrzebne nauczycielom i uczniom, tam pracują specjaliści dbający o prawidłowe funkcjonowanie systemu.

Pilotażowy projekt w Otmuchowie jest częścią programu "e-szkoła" realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, ośrodki kształcenia nauczycieli, wydawnictwa szkolne oraz firmy z branży informatycznej. W realizacji w Otmuchowie brały udział: Cisco, Intel i Microsoft. Projekt prowadzony jest na podstawie porozumienia z Opolskim Kuratorium Oświaty i pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. "Chciałbym, aby ten projekt i wdrożenie systemu w Otmuchowie pokazały kierunek, w którym powinien nastąpić dalszy rozwój edukacji w Polsce" - powiedział Sławomir Kłosowski, sekretarz stanu w MEN.

Taniej i lepiej

Z badań przeprowadzonych niedawno przez firmę A.T. Kearney, a sponsorowanych przez firmę Cisco wynika, że sektor publiczny na całym świecie jest coraz bardziej zainteresowany korzystaniem z centrów usługowych, w tym również w dziedzinie IT. Raport "Centra usługowe w administracji publicznej: tworzenie platformy zapewniającej lepsze usługi publiczne po niższych kosztach" (The Shared Services in Government: Building a Platform for Better Public Services at Lower Cost) pokazuje, że tworzenie centrów usługowych spowodowało znaczną poprawę poziomu obsługi oraz obniżenie kosztów działalności. Po wdrożeniu takiego rozwiązania poszczególne agencje, instytucje i urzędy przestają dublować gromadzenie informacji i uzyskują wspólny dostęp do funkcji finansowych, administracyjnych, informatycznych itp.

Piotr Skirski

Piotr Skirski

Dzięki takiemu podejściu sektor publiczny może wykorzystywać nowe technologie dla zwiększania produktywności i efektywności swoich działań oraz zapewnienia obywatelom i firmom nowych usług i korzyści. Redukcja kosztów jest nadal najważniejszym czynnikiem skłaniającym instytucje administracji publicznej do łączenia i współużytkowania funkcji zaplecza i funkcji obsługi klienta. Widać jednak, że coraz większego znaczenia nabiera także poprawa jakości obsługi obywateli. Czołową rolę w tym zakresie odgrywa obecnie Kanada. W Australii, Austrii, Niemczech, Holandii, Nowej Zelandii, Wlk. Brytanii czy Stanach Zjednoczonych inicjatywy związane z tworzeniem centrów usługowych koncentrują się głównie na redukcji kosztów, aby zmniejszyć obciążenia nakładane na podatników i zrównoważyć finanse publiczne.

Na podstawie danych z Raportu Gershona, opublikowanego w Wlk. Brytanii oraz statystyk z Australijskiego Urzędu ds. Gospodarki Informacyjnej (Australian National Office for the Information Economy) firma Cisco szacuje, że łączne oszczędności administracji publicznej na całym świecie wynikające z wykorzystania centrów usługowych mogą w ciągu 10 lat osiągnąć poziom 3,3 bln USD. To tyle samo, ile wyniosły roczne wydatki na służbę zdrowia w 2005 r. na całym świecie. Taki sam ma być też, według wstępnych szacunków, budżet federalny Stanów Zjednoczonych na rok 2008.

Infrastruktura dla wszystkich

Dla Computerworld komentuje Piotr Skirski, dyrektor ds. sektora publicznego, Cisco Systems Poland

Dla sprawnego funkcjonowania sektora publicznego jest potrzebna odpowiednia infrastruktura, która będzie zapewniała możliwość realizacji niezbędnych funkcji poszczególnym służbom, instytucjom czy urzędom. Budowa infrastruktury jest dzisiaj zadaniem kluczowym - jeżeli jest infrastruktura, można na nią nakładać kolejne aplikacje, programy, rozwiązania, funkcjonalności.

Każde miasto, gmina czy województwo ma pewne potrzeby, które mogą być zaspokojone dzięki technikom informacyjnym. Trzeba te potrzeby odpowiednio zlokalizować i zdefiniować, a potem zastanowić się nad możliwościami ich spełnienia, wykorzystując IT tam, gdzie dają one szanse stworzenia skutecznych, optymalnych rozwiązań.

Z przedstawicielami sektora publicznego, administracji rządowej czy samorządowej trzeba dzisiaj rozmawiać w perspektywie funkcjonalności. Konkretne rozwiązania techniczne, cały back office to już domena specjalistów i należy im ją pozostawić. Z przedstawicielami administracji publicznej trzeba mówić o infrastrukturze potrzebnej do realizacji zadań niezbędnych w zarządzaniu państwem, regionem, miastem czy gminą i gwarantującej efektywne, racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Mamy w tej chwili w kraju wiele pojedynczych, odosobnionych projektów. Każdy chce mieć aplikacje i urządzenia na własny użytek, nie myśląc o zapewnieniu łączności między nimi. Taki sposób wydawania publicznych pieniędzy jest bardzo nieefektywny, nieracjonalny. Trzeba więc myśleć o integrowaniu istniejących i planowanych rozwiązań. Obserwujemy, że wśród decydentów rośnie świadomość potrzeby koordynowania podejmowanych w sektorze publicznym przedsięwzięć.


TOP 200