Wspólne zadania

Zyski ze współpracy

Wspólne zadania

Leszek Hołda, prezes , Integrated Solutions. IT może, a nawet i powinien wspierać marketing. Jeśli rozwiązania proponowane przez dział marketingu

nie są akceptowane przez dział informatyki, powinien on wyraźnie określić powody, dla których nie widzi możliwości ich wdrożenia.

Powodem takim zazwyczaj nie jest sama technologia, ale koszt jej implementacji i kwestie związane z zachowaniem bezpieczeństwa.

Rola IT się zmieniła, jeszcze nigdy IT i marketing nie były tak blisko siebie, ale aby z tej relacji wynieść korzyści, obie strony powinny

informować się wzajemnie zarówno o swoich potrzebach, jak i o realnych możliwościach ich realizacji.

Rozszerzająca się współpraca pomiędzy IT i marketingiem ma pozytywny wpływ na efektywność działań i generuje wiele korzyści. W niedawno opublikowanym przez Oracle Socially Driven Collaboration Study 26% marketingu i 36% liderów IT potwierdza, że stale współpracują ze sobą. Niestety, wciąż 20% marketingu i 38% IT współpracuje ze sobą rzadko lub wcale. W przypadku współpracy obu działów korzyści są widoczne – 74% działów marketingu i 71% IT dzięki współpracy zwiększyło efektywność. Dalsze profity, o których donosili, to bardziej czytelny przekaz marketingowy, szybsze wejście na rynek, większa i lepsza adaptacja produktów, mniej defektów w produktach i usługach. Zwłaszcza gdy kampanie marketingowe w dużym stopniu opierają się na komunikacji w kanałach elektronicznych (a jest to dziś powszechne), działy IT i marketingu powinny spotykać się regularnie, żeby upewnić się, że każdy ma tę samą podstawową wiedzę na temat celów projektów.

Choć współpraca pomiędzy działami jest coraz częstsza, dalej kuleje, jeśli chodzi o dobór rozwiązań technologicznych potrzebnych marketingowi do pracy. Jak wynika z badań, marketing wciąż odgrywa za małą rolę w zamawianiu i wybieraniu dla siebie rozwiązań IT. W praktyce nie tak często marketingowcy stoją za wyborem potrzebnych im narzędzi. Jak pokazuje nie tak dawne badanie ITSMA i VisionEdge Marketing, działy marketingu w firmach nie określają, jakiej technologii potrzebują (59%), nie rekomendują technologii (45%), nie wybierają rozwiązań IT (46%), a 15%. nie odgrywa żadnej roli w ich zamawianiu. Jeśli marketing nie przejmie proaktywnej roli w decydowaniu o marketingowej technologii, to, jak stwierdza Scott Brinker, autor Chief Marketing Technologist Blog, nie będzie miał kontroli nad inicjatywami dotyczącymi zakupów i wdrożeń nowoczesnych, informatycznych narzędzi marketingowych.

Zobacz również:

  • Technologia w służbie marketingu. Premierowy raport Grupy K2 dotyczący wykorzystania technologii w działaniach marketingowych branży e-commerce
Rola, jaką odgrywa marketing w zamawianiu wspomagających jego pracę rozwiązań IT

• precyzuje, jakich technologii potrzebuje – 41%

• rekomenduje technologie IT – 55%

• wybiera technologie – 54%

• zamawia technologie – 40%

• dział marketingu nie odgrywa znaczącej roli w zamówieniach IT, inne działy wybierają, rekomendują i zamawiają rozwiązania technologiczne – 15%

Źródło: ITSMA/VEM Marketing Performacne, Management Survey, 2012

Procent firm, które zamierzają zwiększyć wydatki na cyfrowe narzędzia marketingowe

• social media – 61

• aplikacje mobilne – 58

• CRM – 54

• aplikacje analizujące zachowania klientów – 51

• aplikacje na tablety – 48

• zarządzanie treścią – 47

• narzędzia do pracy grupowej – 45

• analityka predykcyjna – 43

• zarządzanie kampaniami – 42

• search engine optymalization – 42

• marketing e-mailowy – 40

• narzędzia oceny klienta – 36

• zrównoważona karta wyników i kokpity menedżerskie – 33

• zarządzanie reputacją – 32

Źródło: Gartner

Jakie są korzyści ze współpracy IT i marketingu (wskazania w %)

Marketing
IT
Bardziej dokładne i sugestywne informacje marketingowe 54 51
Szybsze wejście na rynek z nowymi produktami i usługami 47 43
Lepsze przyjęcie produktów i usług 40 42
Redukcja kosztów projektu 23 36
Mniej defektów w oferowanych produktach i usługach 26 27
Rosnący współudział budżetów 13 17
Nie ma korzyści 2 2
Inne 2 2

Źródło: Badanie Oracle „The Socially Enabled Enterprise” przy współudziale Social Media Today i Leader Networks, 2013


TOP 200