Wsparcie dla strategii

Podobnie jak w przypadku ABC, aplikacje wspierające koncepcję strategicznej karty wyników opierają się na graficznej prezentacji elementów tej koncepcji, takich jak strategia, obszary odpowiedzialności, wskaźniki itp. Niestety, większość obliczeń wymaganych do zapełnienia takiego modelu musi być wykonywana poza aplikacją w odpowiednio skonfigurowanej bazie danych bądź arkuszu kalkulacyjnym. Może to powodować konieczność dużego nakładu pracy związanego z uzyskaniem, przetworzeniem i ładowaniem danych do tego typu aplikacji. Całość kosztów może ulec znacznemu zmniejszeniu, jeśli w odpowiedni sposób zostaną wykorzystane elementy pierwszej warstwy omawianej architektury, np. hurtownia danych.

Wartość dla akcjonariuszy (Shareholders Value)

Oprócz gotowych narzędzi wspierających konkretne koncepcje zarządcze, istnieje także możliwość wykorzystania standardowych aplikacji i technologii, takich jak bazy wielowymiarowe i narzędzia OLAP (OnLine Analytical Processing). Do koncepcji, które mogą być wspierane przez tego typu rozwiązania, oprócz wymienianego już raportowania, można zaliczyć także wartość dla akcjonariuszy (Shareholders Value).

Duża liczba wskaźników oceny kondycji przedsiębiorstwa, a także rozdźwięk między sposobami tej oceny wewnątrz i na zewnątrz organizacji powoduje, iż zarządzający nie mogą sprecyzować celów działalności swego przedsiębiorstwa. Charakter międzynarodowego rynku kapitałowego, na którym coraz większą rolę odgrywają różnego rodzaju fundusze inwestycyjne, powoduje, że spółki akcyjne zmieniają sposób oceny swojej pozycji na rynku. Coraz istotniejsza staje się atrakcyjność dla inwestorów. Aby połączyć oczekiwania inwestorów, ambicje kierownictwa i działania zarządcze, stosuje się koncepcję wartości dla akcjonariuszy. Dzięki zastosowaniu modeli matematycznych, wspartych odpowiednio skonfigurowanym oprogramowaniem analitycznym i raportującym, można uzyskać:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem dzięki informacji zgodnej ze strategią

 • dostarczanie na czas informacji o zyskowności produktów, klientów i kanałów sprzedaży

 • wskazanie, gdzie można polepszyć produktywność czy zmniejszyć koszty.

  Rola systemów informatycznych jest tu istotna w kontekście możliwości definiowania kalkulacji oraz wszechstronnego raportowania wyników.

  Integracja

  Opisane wyżej trendy nie wyczerpują pełnej listy koncepcji wdrażanych w obszarze kontroli finansowej i zarządczej przez przedsiębiorstwa na całym świecie. Liczba stosowanych technik i wspierających je rozwiązań informatycznych powoduje naturalną konieczność powiązania wszystkich tych elementów w jeden.

  Do niedawna jedyne stosowane podejście integracyjne polegało na umożliwieniu przepływu danych z systemów transakcyjnych do systemów analitycznych/prezentacyjnych i z powrotem poprzez odpowiednio do tych potrzeb zbudowaną hurtownię danych. Rozwiązanie takie było o tyle niewygodne, że najczęściej każdy z elementów jego architektury był niezależnie zbudowany i pochodził od innego dostawcy oprogramowania.

  Aby ułatwić wykorzystanie wszystkich elementów wpływających na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwami, postanowiono połączyć najważniejsze z opisanych narzędzi w zestaw produktów. Podejście to zostało wykorzystane przez głównych producentów oprogramowania ERP, którzy takie zestawy nazywają Strategic Enterprise Management. Rozszerzają oni funkcjonalność swoich systemów o zbudowane przez siebie bądź kupione na rynku aplikacje wspomagające koncepcje kontroli zarządczej, umożliwiając nie tylko zmniejszenie kosztów wdrożeń takich rozwiązań, ale także efektywniejsze ich wykorzystanie przez użytkowników.

  W Polsce zastosowanie zarówno opisanych koncepcji, jak i narzędzi informatycznych wygląda różnie. Niektóre przedsiębiorstwa już je wykorzystują. Inne są dopiero na etapie rozważania wdrożenia systemu ERP. Jednak tylko dzięki odpowiedniemu zastosowaniu systemów informatycznych, ich zintegrowaniu można zapewnić efektywne wykorzystanie nowoczesnej kontroli finansowej i zarządczej. Rezultatem tych działań będzie poprawa pozycji przedsiębiorstwa w nieprzewidywalnym środowisku biznesowym i wszystkie wynikające z tego korzyści dla pracowników, kierownictwa i właścicieli.

  Paweł Biarda jest konsultantem w Arthur Andersen.


 • TOP 200