Województwo wielkopolskie

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 nie określa problematyki społeczeństwa informacyjnego jako odrębnego priorytetu.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 nie określa problematyki społeczeństwa informacyjnego jako odrębnego priorytetu.

Pojawia się ona jednak jako kategoria interwencji w dwóch z sześciu głównych priorytetów: "Potencjał gospodarczy regionu" oraz "Infrastruktura o podstawowym znaczeniu dla rozwoju" - w sumie z budżetem przekraczającym 91 mln euro. We wcześniejszej wersji programu operacyjnego przewidywano dodatkowe 13,4 mln euro na projekty kwalifikowane jako usługi i aplikacje dla obywateli w ramach priorytetów "Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów rozwojowych" oraz "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego".

Województwo wielkopolskie

<ul style="margin:0 20px;">

 • pow. 29,826 km2
 • ludność 3365,3 tys. (w tym w miastach 57,3%)
 • bezrobocie 12,7% (2006 r.)
 • PKB 22 256 zł (2003 r.)
 • 50% osób ma dostęp do Internetu w domu
 • studenci 161 tys. (33 wyższe uczelnie – głównie w Poznaniu)
 • Poznań, 572 tys. mieszkańców
 • W strukturze urzędu wojewódzkiego działa od ponad roku Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

  Potencjał gospodarczy regionu

  W programie operacyjnym przyjmuje się, że najważniejsze dla wzmocnienia potencjału gospodarczego regionu jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Podstawowymi czynnikami budowania konkurencyjnej pozycji ma być innowacyjność oraz tworzenie powiązań kooperacyjnych i współpraca z ośrodkami naukowymi. Inkubowaniu sieci współpracy ma sprzyjać organizacja tzw. klastrów, które są od jakiegoś czasu promowane w polityce unijnej. Od strony instytucjonalnej ma temu służyć utworzenie Wielkopolskiej Sieci Innowacji oraz budowa Poznańskiego Inkubatora Zaawansowanych Technologii.

  Wielkopolscy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie inwestycyjne, szczególnie na projekty wdrożeniowe, które zwiększają szanse eksportowe. Specjalna pomoc przewidziana jest też dla innowacyjnych przedsiębiorców tworzących miejsca pracy w obszarach o niewielkiej aktywności gospodarczej. Aktywizacji tego rodzaju obszarów mają sprzyjać inwestycje infrastrukturalne, w tym budowa sieci telekomunikacyjnych.

  W ramach tego priorytetu na projekty kwalifikowane w kategorii interwencji "Społeczeństwo informacyjne" przewiduje się przeznaczenie kwoty 10,8 mln euro, w tym:

  • Infrastruktura telekomunikacyjna (sieci szerokopasmowe) - 2,1 mln euro.
  • Usługi i aplikacje dla małych i średnich przedsiębiorstw (elektroniczny handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci) - 4,3 mln euro.
  • Inne działania mające na celu poprawę dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do technologii informacyjnych (ICT) - 4,3 mln euro.

  Pewne środki są również częścią składową inaczej kwalifikowanych projektów, np.

  • Oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze oraz centra kompetencji.
  • Transfer technologii, wspieranie badań i rozwoju technologicznego.
  • Przygotowanie terenów inwestycyjnych.

  Infrastruktura o podstawowym znaczeniu dla rozwoju

  Województwo wielkopolskie

  Poprawa stanu infrastruktury jest niezbędna dla zwiększenia konkurencyjności województwa wobec innych regionów Unii Europejskiej. Przyrównanie do standardów europejskich, a nie słabszych regionów w Polsce, pozwala lepiej oceniać cywilizacyjne znaczenie nowoczesnej infrastruktury drogowej, transportowej, teleinformatycznej i energetycznej dla przepływu towarów, usług, osób i informacji.

  Szczególne znaczenie przypisano poprawie stanu infrastruktury w tych obszarach, gdzie słabiej oddziaływają naturalne rynkowe mechanizmy, związane z tranzytowym położeniem trasy Warszawa-Berlin. Podstawowe znaczenie nadano rozbudowie regionalnej sieci szkieletowej, pozwalającej uzyskać dostęp do nowoczesnych usług szerokopasmowych we wszystkich ośrodkach regionu. Na wsparcie będą mogły liczyć również projekty sieci dostępowych, organizacja publicznych punktów dostępu do Internetu i wdrażanie społecznie użytecznych aplikacji z zakresu: e-admnistracji, e-edukacji, e-zdrowia, e-kultury.

  W ramach tego priorytetu na projekty kwalifikowane jako kategoria interwencji "Społeczeństwo informacyjne" przewiduje się przeznaczenie kwoty 80,5 mln euro, w tym:

  • Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) - 40,2 mln euro.
  • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania innowacje, treści cyfrowe) - 8 mln euro.
  • Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-admnistracja, e-kształcenie, e-integracja) - 32,18 mln euro.

  Projekty kluczowe

  Wybierając projekty o znaczeniu strategicznym, Zarząd Województwa zadecydował, że 7 spośród 16 ma bezpośredni lub potencjalny związek z technologiami informacyjnymi:

  • Konsorcjum założone przez Politechnikę Poznańską oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zbuduje Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych - 195 mln zł.
  • Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa to projekt prowadzony przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe we współpracy z województwem i jednostkami samorządów gminnych i powiatowych - 130 mln zł.
  • Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu - projekt prowadzony przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu - 15 mln zł.
  • Poznańska Karta Aglomeracyjna, która w założeniach mogłaby zawierać dane osobowe potrzebne do załatwiania spraw w urzędach, w tym umożliwiać uzyskanie świadczeń społecznych, być biletem komunikacji miejskiej, kartą parkingową, legitymacją uczniowską i studencką, elektroniczną portmonetką - projekt wdrażany przez Urząd Miasta Poznania - 32 mln zł.
  • Inkubator Technologiczny w Kaliszu - 19,5 mln zł.
  • Regionalny Instytut Transferu Technologii - projekt prowadzony przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - 15,22 mln zł.
  • Przebudowa budynku pokoszarowego na cele Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informacyjnych - 2,5 mln zł.


  TOP 200