Województwo świętokrzyskie

Problematykę społeczeństwa informacyjnego można skojarzyć już z celem generalnym, który sformułowano jako "poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki".

Problematykę społeczeństwa informacyjnego można skojarzyć już z celem generalnym, który sformułowano jako "poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki".

Województwo świętokrzyskie

<ul style="margin:0 20px;">

 • pow. 11,708 tys. km2
 • ludność 1288,7 tys. (w miastach 45,5%)
 • bezrobocie 22% (2004 r.)
 • PKB 16 911 zł (2003 r.)
 • komputer w 30% gospodarstw domowych, w tym 12% podłączonych do Internetu
 • studenci 65 tys.
 • stolica Kielce 209,5 tys. mieszkańców
 • Znajduje to potwierdzenie w sześciu kierunkowych celach szczegółowych, z których drugi w kolejności to "Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz powiązań pomiędzy sektorem badań i rozwoju a gospodarką". Również druga w kolejności oś priorytetowa to "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu".

  Innowacyjność przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie wiedzy i badań naukowych są określone jako kluczowe czynniki decydujące o konkurencyjności gospodarki. Ponieważ ocena gospodarki województwa pod kątem innowacyjności wypada wyjątkowo niekorzystnie, to do najważniejszych zadań zaliczono: wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego, tworzenie płaszczyzn współpracy przedsiębiorców z ośrodkami naukowymi, transfer nowoczesnych technik i technologii. W ramach programu rozbudowie i modernizacji ma podlegać infrastruktura teleinformatyczna wykorzystywana przez lokalne ośrodki uczelniane.

  W programie operacyjnym znalazło się godne odnotowania i odważne, jak na polskie warunki, stwierdzenie, że sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne zaczynają decydować w większym stopniu o konkurencyjności regionu i możliwości rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw niż tradycyjnie rozumiana infrastruktura. W związku z tym najbardziej istotny jest rozwój regionalnych sieci teleinformatycznych. Jest on widziany jako środek do zwiększenia dostępu do informacji, powstawania nowych form działalności gospodarczej oraz usług, wspomagania środowiska gospodarczego, usług publicznych i edukacji.

  Na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia z zakresu wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów, rozwoju usług i aplikacji dla obywateli i przedsiębiorców, a także działania nastawione na promocję atrakcyjności inwestycyjnej regionu, kreowanie wizerunku regionu, regionalnych produktów i turystyki.

  Województwo świętokrzyskie

  Realizacja zakładanych w programie planów ma poprawić dostęp do taniego szerokopasmowego Internetu. Nowe projekty inwestycyjne mają być komplementarne wobec przedsięwzięć realizowanych w ramach ZPORR na lata 2004-2006 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wśród projektów kluczowych wymienia się kontynuację już realizowanego projektu "e-Świętokrzyskie", w tym budowę sieci lokalnych (48 mln euro).

  Przewiduje się, że na realizację projektów w ramach osi priorytetowej "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" zostanie przeznaczonych ogółem 119,5 mln euro.

  Pomimo ewidentnych związków problematyki społeczeństwa informacyjnego z warunkami realizacji takich priorytetów, takich jak wzrost przedsiębiorczości, wzrost jakości infrastruktury społecznej, wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, program operacyjny nie wymienia przy ich omawianiu technologii informacyjnych. Należałoby zatem sądzić, że wdrażanie usług i aplikacji teleinformatycznych powinno być realizowane raczej w ramach priorytetu "Społeczeństwo informacyjne".

  Projekty powiązane z problematyką społeczeństwa informacyjnego

  E-Świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej – wdrożenie elektronicznej obsługi obywatela.

  Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego – 8 mln zł.

  Budowa preinkubatora/inkubatora przedsiębiorczości – 1, 5 mln zł.

  Telemedycyna.

  Budowa portalu edukacyjnego – Świętokrzyskie Centrum Edukacji

  na Odległość.

  Interesujący komentarz znalazł się jednak w omówieniu projektów z dziedziny transportu - oś priorytetowa "Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu". Ponieważ obecnie zasadą jest budowa linii światłowodowych wzdłuż nowych dróg, preferowane będą przedsięwzięcia drogowe, mające pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego. W ramach tego priorytetu wsparcie mogą również uzyskać inteligentne systemy transportu.

  Strategia Innowacji

  Program operacyjny przywołuje inny dokument przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wspólnie z lokalnymi wyższymi uczelniami - "Strategię Rozwoju Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013". Projekty wskazane w "Strategii Innowacji" mają być traktowane priorytetowo. Ośrodkiem koordynacyjnym wdrażania strategii ma być spółka Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

  Priorytetowe projekty powiązane z problematyką społeczeństwa informacyjnego zapisane w "Strategii Innowacji" to:

  • Budowa regionalnych i lokalnych sieci szerokopasmowych, centrów zarządzania sieciami, platform elektronicznych i bezpiecznych systemów transmisji danych.
  • Budowa publicznych punktów dostępu do Internetu.
  • Budowa systemów informacji przestrzennej.
  • Wdrażanie projektów elektronicznego obiegu dokumentów, archiwizacji, elektronicznych usług dla ludności.
  • Upowszechnianie technologii informacyjnych w procesach edukacyjnych.
  • Tworzenie przedsiębiorstw opartych na wiedzy, wirtualnych i e-biznesu.
  • Upowszechnianie technologii informatycznych w działalności instytucji publicznych i gospodarczych.

  Cele osi priorytetowej "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost pot

  • poprawa powiązań między podmiotami działającymi na rzecz innowacyjności i gospodarką
  • tworzenie i rozbudowa sieci teleinformatycznych oraz rozwój systemów usług elektronicznych, w tym dla podmiotów gospodarczych;
  • wzrost dostępności kompleksowo wyposażonych terenów inwestycyjnych
  • poprawa wizerunku regionu, jego potencjału gospodarczego i turystycznego


  TOP 200