Województwo pomorskie

Ani cel strategiczny, ani cele szczegółowe Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 nie odnoszą się wprost do problematyki społeczeństwa informacyjnego lub technologii informacyjnych, które są, co najwyżej, środkiem do realizacji innych działań.

Ani cel strategiczny, ani cele szczegółowe Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 nie odnoszą się wprost do problematyki społeczeństwa informacyjnego lub technologii informacyjnych, które są, co najwyżej, środkiem do realizacji innych działań.

Województwo pomorskie

<ul style="margin:0 20px;">

 • pow. 18 293 km2
 • ludność 2199 tys. (w miastach 67,3%)
 • bezrobocie 15,5% (2006 r.)
 • PKB 23 616 zł/os. (2004 r.)
 • dostęp do Internetu 24,8% gospodarstw domowych
 • liczba studentów ok. 100 tys. (28 wyższych uczelni)
 • główne ośrodki gospodarcze Gdańsk, Gdynia
 • stolica Gdańsk, 457 tys. mieszkańców, aglomeracja Trójmiasto ponad 800 tys.
 • Chociaż to raczej kwestia semantyczna, to autorzy programu najwyraźniej wolą posługiwać się pojęciem "społeczeństwo wiedzy", nadając też taką nazwę jednej z osi priorytetowych. Znajduje to potwierdzenie w tabelach tłumaczących relacje programu operacyjnego z wytycznymi wspólnotowymi i rządowymi. To, co w dokumentach Komisji Europejskiej lub w dokumentach rządu polskiego nazywa się społeczeństwem informacyjnym, w pomorskim, regionalnym programie operacyjnym odnosi się do budowy społeczeństwa wiedzy.

  Budowa społeczeństwa wiedzy, dzięki tworzeniu lepszych warunków infrastrukturalnych dla upowszechniania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także dzięki finansowaniu rozwoju usług elektronicznych dla ludności i biznesu, jest środkiem realizacji celu nr 1 - Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz wzrost kompetencji mieszkańców.

  Społeczeństwo wiedzy

  "Społeczeństwo wiedzy" jest drugą w kolejności osią priorytetową wymienioną w programie. W jej ramach przewidziano wsparcie dla następujących rodzajów działań:

  • Rozwój infrastruktury naukowej i dydaktycznej. W tej kategorii mieszczą się zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania. Preferowane mają być przedsięwzięcia zlokalizowane poza miastem.
  • Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - dotyczy to przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej. Rozbudowie i modernizacji ma podlegać sieć szkieletowa do miast powiatowych i gmin, a także sieci miejskie i sieci dostępowe zapewniające publiczny, szerokopasmowy dostęp do usług elektronicznych i Internetu. Zakłada się, że wartość pojedynczego projektu w tej kategorii nie może być niższa niż 500 tys. euro.
  • Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego, rozumiany jako wdrażanie zintegrowanych, interaktywnych, publicznych usług elektronicznych dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów i turystów. Projekty mają zapewniać bezpieczeństwo, a także uwzględniać wymagania standaryzacyjne, by umożliwiać integrację z nowymi systemami. Wartość pojedynczego projektu nie powinna być niższa niż 250 tys. euro.

  Wymieniane są różne typy przedsięwzięć, które mogą liczyć na dofinansowanie:

  • Rozwój usług e-Administracji oraz przebudowa zaplecza informatycznego do obsługi administracji.
  • Bezpieczeństwo usług elektronicznych, w tym wdrożenie podpisu elektronicznego w administracji.
  • e-Edukacja, nauczanie na odległość, doskonalenie zawodowe.
  • Rozwój regionalnych zasobów informacyjnych dla promocji turystyki i kultury.
  • Telemedycyna.
  • Telepraca.

  Województwo pomorskie

  W województwie pomorskim występują znaczne różnice, jeżeli chodzi o dostępność łączy szerokopasmowych. To w znaczący sposób wpływa na możliwość upowszechniania elektronicznych usług publicznych. Ma być zwrócona szczególna uwaga na działania zmierzające do niwelowania tych różnic.

  Program operacyjny powołuje się na "Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Pomorskiego", która określa ramy wyboru preferowanych projektów. Zakłada się, że w roku docelowym 2015 zostanie zrealizowanych 15 projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego w ramach osi priorytetowej - "Społeczeństwo wiedzy". Ta oś priorytetowa obejmuje również finansowanie rozwoju uczelnianej bazy naukowo-dydaktycznej. Łącznie budżet tej osi priorytetowej zamyka się kwotą 82,606 mln euro.

  Działania z zakresu problematyki społeczeństwa informacyjnego w innych osiach priorytetowych

  Rozwój i innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach

  • Informatyzacja przedsiębiorstw.
  • Instrumenty wspierające innowacyjność, transfer technologii - wdrożenia muszą dotyczyć również technologii informacyjnych oraz związanych z nimi usług i aplikacji (nie wymienia się ich jako osobnej kategorii).
  • Elektroniczne portale dla biznesu.

  Funkcje miejskie i metropolitalne

  • Budowa zintegrowanych systemów zarządzania ruchem.
  • Zintegrowane systemy monitoringu na potrzeby bezpieczeństwa i porządku publicznego w miastach.
  • Kompleksowe uzbrojenie terenów pod nowe inwestycje.

  Regionalny system transportowy

  • Budowa i modernizacja dróg powinna być wykorzystywana jako okazja do budowy infrastruktury towarzyszącej, m.in. traktów światłowodowych.
  • Budowa systemu organizacji ruchu i zarządzania bezpieczeństwem ruchu.
  • Modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

  Środowisko i energetyka przyjazna środowisku

  • Budowa systemu zarządzania informacją o środowisku, w tym monitowania, kontroli, prognozowania, ostrzegania i reagowania.
  • Budowa systemu informacji meteorologicznej.
  • Monitorowanie stanu zagrożenia powodziowego.
  • System informacji przestrzennej GIS.

  Turystyka i dziedzictwo kulturowe

  • Integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej.
  • Monitoring ruchu turystycznego.

  Ochrona zdrowia i system ratownictwa

  • Budowa i wyposażenie regionalnego centrum koordynacji ratownictwa (numer 112).

  Lokalna infrastruktura podstawowa

  • Budowa i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej oraz wyposażenie terenów pod inwestycje ma być wykorzystane do budowy innej infrastruktury towarzyszącej, w tym sieci teleinformatycznych.


  TOP 200