Województwo podlaskie

Problematyka społeczeństwa informacyjnego pojawia się jako oś priorytetowa nr 4. Podejmowane działania będą dotyczyć przede wszystkim budowy infrastruktury szerokopasmowych sieci dostępowych, a także rozwoju usług elektronicznych i aplikacji, poprawy dostępu do informacji publicznej w administracji, usług gospodarki elektronicznej, e-admnistracji, e-edukacji, e-zdrowia, e-bezpieczeństwa.

Problematyka społeczeństwa informacyjnego pojawia się jako oś priorytetowa nr 4. Podejmowane działania będą dotyczyć przede wszystkim budowy infrastruktury szerokopasmowych sieci dostępowych, a także rozwoju usług elektronicznych i aplikacji, poprawy dostępu do informacji publicznej w administracji, usług gospodarki elektronicznej, e-admnistracji, e-edukacji, e-zdrowia, e-bezpieczeństwa.

Województwo podlaskie

<ul style="margin:0 20px;">

 • pow. 20180 km2
 • ludność 1999 tys. (w miastach 59%)
 • bezrobocie 13,5% (2006 r.)
 • PKB 18056 zł/os. (2004 r.)
 • dostęp do Internetu bd.
 • liczba studentów ok. 53 tys.(19 wyższych uczelni)
 • główne ośrodki gospodarcze Białystok
 • stolica Białystok 291,7 tys. mieszkańców
 • Szczególnymi preferencjami zostaną objęte projekty ukierunkowane na wyrównywanie dysproporcji w dostępie do sieci i usług na obszarach wiejskich i w małych miastach.

  Wsparcie uzyskają również projekty budowy sieci szkieletowych, szerokopasmowych sieci lokalnych i regionalnych oraz tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu. W ramach tego priorytetu mają też powstawać platformy elektronicznego dostępu do zasobów informacyjnych oraz system informacji przestrzennej GIS.

  Województwo podlaskie

  Budżet przeznaczony na realizację projektów bezpośrednio z obszaru społeczeństwa informacyjnego wynosi 59,878 mln euro. Za projekt kluczowy uznano wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, z budżetem 30 mln euro.

  Wiele projektów dotyczących rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej oraz budowy społeczeństwa informacyjnego będzie realizowanych również w innych osiach priorytetowych.

  Kiedy w programie jest mowa o jego ogólnych celach, to wyraźnie brakuje odniesień potwierdzających rozumienie znaczenia dostępu do technologii informacyjnych. Na przykład podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej, pierwszy z pięciu celów szczegółowych, jest widziane przede wszystkim w kontekście infrastruktury drogowej i bazy dydaktycznej. Nie wspomina się w tym miejscu o dostępności infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym potrzebie zapewnienia potencjalnym inwestorom teleinformatycznych łączy szerokopasmowych, usług i przygotowanych specjalnie dla nich aplikacji. Zapobieganiu procesom wyludniania wsi też mają służyć głównie inwestycje w sieci drogowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

  Cel osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne"

  UPOWSZECHNIENIE stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.


  TOP 200