Województwo lubuskie

Ani główny, ani szczegółowe cele Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, jak również żaden z priorytetów wskazanych w programie nie odnoszą się wprost do problematyki społeczeństwa informacyjnego.

Ani główny, ani szczegółowe cele Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, jak również żaden z priorytetów wskazanych w programie nie odnoszą się wprost do problematyki społeczeństwa informacyjnego.

Województwo lubuskie

<ul style="margin:0 20px;">

 • pow. 13 989 km2
 • ludność 1023,2 tys. (w miastach 64,2%)
 • bezrobocie 23,3% (2005)
 • PKB 21 641 zł/os. (2004)
 • liczba studentów 34,5 tys. (8 wyższych uczelni)
 • główne ośrodki gospodarcze – Zielona Góra, Gorzów Wlkp.
 • stolica Zielona Góra, 119 tys. mieszkańców
 • Wskazania odnośnie do tej sfery aktywności znalazły się jednak w zakresach tzw. obszarów działań. W sferze działań w zakresie budowy kapitału materialnego mieści się zapewnienie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego. W sferze działań związanych z budową kapitału ludzkiego mieszczą się działania związane ze wzmocnieniem potencjału systemu edukacyjnego w zakresie tworzenia społeczeństwa informacyjnego.

  "Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu" to pierwszy z priorytetów zapisanych w RPO. Głównym jego celem jest rozwój cywilizacyjny i wzrost gospodarczy regionu poprzez inwestycje infrastrukturalne. Dotyczy to też rozwoju społeczeństwa informacyjnego, jednego z najważniejszych wyzwań stojących przed władzami samorządów. Działania obejmą budowę i rozbudowę regionalnych i lokalnych sieci szerokopasmowych i centrów zarządzania sieciami oraz tworzenie i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie województwa, powiatów i gmin, w tym przygotowanie administracji publicznej do elektronicznego obiegu dokumentów, archiwizacji danych, a także organizację publicznych punktów dostępu do Internetu. Zakłada się realizację 40 projektów do 2013 r., z tym że w informacji o budżecie tego priorytetu nie przedstawiono podziału na poszczególne kategorie.

  W ramach priorytetu "Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu" wsparcie mogą uzyskać następujące rodzaje projektów związanych z problematyką społeczeństwa informacyjnego:

  • Podstawowa infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
  • Uzbrojenie terenów pod inwestycje.
  • Inteligentne systemy transportu.
  • Rozwój aplikacji i systemów dla administracji publicznej.
  • Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-kształcenie, e-integracja);
  • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe).

  Drugi priorytet "Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego" obejmuje m.in. działania związane z budową infrastruktury dla badań i rozwoju technologicznego, w tym szybkich sieci łączących ośrodki badawcze. Wsparcie mogą też uzyskać projekty związane z opracowaniem i wdrażaniem usług i aplikacji dla małych i średnich firm w zakresie handlu elektronicznego.

  Można zakładać, że w ramach priorytetu "Poprawa jakości życia mieszkańców", który obejmuje wyposażenie infrastruktury edukacyjnej, będą się mieścić przedsięwzięcia związane z e-edukacją, chociaż z opisu to nie wynika.


  TOP 200