Województwo lubelskie

Społeczeństwo informacyjne nie pojawia się jako hasło w żadnym z celów ani w tytułach priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego na lata 2007-2013, chociaż w innym dokumencie - Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego - jest przyjęte jako jeden z celów operacyjnych. Urząd Marszałkowski przygotował też w 2004 r. dokument pt. Program Wojewódzki "Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa Lubelskiego", ale w programie operacyjnym, w kontekście przyszłych projektów, jest on przywołany tylko w związku z projektem kluczowym Systemu Informacji Przestrzennej.

Społeczeństwo informacyjne nie pojawia się jako hasło w żadnym z celów ani w tytułach priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego na lata 2007-2013, chociaż w innym dokumencie - Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego - jest przyjęte jako jeden z celów operacyjnych. Urząd Marszałkowski przygotował też w 2004 r. dokument pt. Program Wojewódzki "Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa Lubelskiego", ale w programie operacyjnym, w kontekście przyszłych projektów, jest on przywołany tylko w związku z projektem kluczowym Systemu Informacji Przestrzennej.

Województwo lubelskie

<ul style="margin:0 20px;">

 • pow. 25 tys. km2
 • lludność 2185 tys. (w miastach 46,7%)
 • bezrobocie bd.
 • PKB 16 777 z/os. (2004 r.)
 • liczba studentów 55 tys. (20 wyszych uczelni)
 • stolica – Lublin 355 tys. mieszkaców
 • W programie operacyjnym o przyszłości technik informacyjnych jest mowa dopiero w wyjaśnieniu do jednego z trzech celów szczegółowych programu - zwiększenie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez restrukturyzację i lepsze wykorzystanie innowacji. Mówi się tam, że rozwój i wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych będzie pośrednio wpływać na wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki.

  Rozwój społeczeństwa informacyjnego stanowi też jeden z obszarów działań związanych z realizacją priorytetu II "Infrastruktura ekonomiczna". Cel tego priorytetu to stworzenie przyjaznego otoczenia dla inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej w regionie. W ramach tego priorytetu wspierane będą m.in.:

  • kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych, obejmujące infrastrukturę teleinformatyczną;
  • rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej i powiązanych z nią usług na poziomie lokalnym i ponadregionalnym (m.in. usług publicznych, edukacyjnych).

  Województwo lubelskie

  Program operacyjny zawiera załącznik z kartami działań, które na podstawie referencyjnych wytycznych rządowych określają wszystkie rodzaje projektów mogących uzyskać wsparcie. Trudno z tego wnioskować, które zostaną zakwalifikowane jako rzeczywiście realizowane projekty. Są tam m.in.: budowa i rozbudowa regionalnych lub lokalnych sieci szerokopasmowych, centra zarządzania, systemy wspierające zarządzanie w administracji, elektroniczny obieg dokumentów, bazy danych, podpis elektroniczny, publiczne punkty dostępu do Internetu, systemy informacji kulturalnej i turystycznej, telemedycyna itp.

  Na działania kwalifikowane jako projekty społeczeństwa informacyjnego w planie finansowym w ramach priorytetu "Infrastruktura ekonomiczna" jest przeznaczona kwota 67,99 mln euro.

  Wśród projektów kluczowych jeden z nich zawiera istotny komponent informatyczny. Jest to Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Lubelszczyzny, z orientacyjnym budżetem 10 mln euro.


  TOP 200