Województwo kujawsko-pomorskie

Regionalny Program Operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego ulegał w procesie konsultacji istotnym zmianom, również w zakresie celów programu.

Regionalny Program Operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego ulegał w procesie konsultacji istotnym zmianom, również w zakresie celów programu.

Województwo kujawsko-pomorskie

<ul style="margin:0 20px;">

 • pow. 17 970 km2
 • ludność 2068,3 tys. (w miastach 61,7%)
 • bezrobocie 23,6% (2004 r.)
 • PKB 21 633 zł/os. (2004 r.)
 • komputer w 30,8% gospodarstw domowych, w tym dostęp do Internetu 14,9% gospodarstw domowych
 • liczba studentów 83 tys. (21 wyższych uczelni)
 • główne ośrodki gospodarcze Bydgoszcz, Toruń
 • stolica Bydgoszcz 368,2 tys. mieszkańców
 • W dostępnym obecnie projekcie programu jeden z pięciu celów szczegółowych to zwiększenie zdolności regionu do stosowania technik informacyjnych i komunikacyjnych. Ma być on realizowany przez rozwój szerokopasmowej sieci informatycznej, umożliwiającej dostęp do Internetu, upowszechnianie e-usług, zwłaszcza publicznych, współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami naukowymi oraz administracją. Inny z celów programu - zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu - ma stymulować innowacyjność, w tym stosowanie nowych technologii.

  Jednym z sześciu zapisanych priorytetów jest "Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego". Podstawowym celem tego priorytetu jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowej sieci informatycznej oraz stosowanie w usługach i gospodarce technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Zakładany budżet na realizację projektów w ramach tego priorytetu to 73,85 mln euro.

  Działania w ramach tego priorytetu to m.in. kontynuacja przedsięwzięć związanych z budowaną od 2002 r. Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną, która w głównej warstwie szkieletowej i zarządzaniu oferuje wiele funkcjonalności. W uzupełnieniu planowane jest rozwijanie struktury sieci regionalnej w oparciu o nowe przedsięwzięcia, związane z budową i rozbudową sieci lokalnych oraz budowanie powiatowych i gminnych centrów dostępu, w tym publicznych punktów dostępu do Internetu, systemów zapewniających bezpieczeństwo, systemów poszerzających zakres dostępnych usług.

  Województwo kujawsko-pomorskie

  Wsparcie uzyskają specjalistyczne systemy teleinformatyczne, a także zintegrowane platformy cyfrowe dla usług publicznych we wszelkich kategoriach: e-administracja, e-bezpieczeństwo publiczne, e-zdrowie, e-praca, e-edukacja, systemy informacji przestrzennej GIS, GPS itp. Systemy informatyczne powinny również służyć zbudowaniu i uporządkowaniu zasobów informacyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego. Wspierane będą także projekty z zakresu szeroko pojętej gospodarki elektronicznej.

  W ramach priorytetu 1 "Rozwój infrastruktury technicznej" na wsparcie mogą liczyć projekty inteligentnych systemów transportowych.

  Z kolei w priorytecie "Rozwój infrastruktury społecznej" finansowane może być wyposażenie szkół w dostęp do Internetu, włączenie jednostek służby zdrowia do sieci szerokopasmowych, a oddziałów ratunkowych do zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego.


  TOP 200