Województwo dolnośląskie

Cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 określono jako "podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawę konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju".

Cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 określono jako "podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawę konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju".

Województwo dolnośląskie

<ul style="margin: 0 20px;">

 • pow. 19 948 km2
 • ludność 2900 tys. (w miastach 71,1%)
 • bezrobocie 18,5% (2006)
 • PKB 24 632 zł/os. (2004)
 • komputer w 31% gospodarstw domowych, w tym dostęp do Internetu 17,1% gospodarstw domowych
 • liczba studentów ok. 166,4 tys. (33 wyższe uczelnie )
 • główne ośrodki gospodarcze: Wrocław, Wałbrzych, Legnica
 • stolica Wrocław, 600 tys. mieszkańców
 • Autorzy programu wyjaśniają, że konkurencyjność dotyczy osiągania sukcesów w aspekcie gospodarczym, zarówno w krajowej, jak i europejskiej rywalizacji. Zrealizowanie celów programu wymaga większej aktywności gospodarczej opartej na wiedzy i innowacyjności, czemu mają sprzyjać przedsięwzięcia związane z modernizacją, wdrażaniem nowych technologii, wspieraniem rozwoju działalności badawczo-rozwojowej, a także współpracą przedsiębiorców i ośrodków naukowych. Mają też temu służyć przedsięwzięcia związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

  Realizacji zadań zapisanych w programie ma służyć 11 priorytetów. Problematyki społeczeństwa informacyjnego dotyczy priorytet nr 2 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku". Główny cel tego priorytetu zdefiniowano jako "wspieranie konkurencyjności regionu poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwainformacyjnego".

  Możliwość osiągnięcia tego celu jest uwarunkowana zmniejszeniem dystansu w dostępie i wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, jaki dzieli Dolny Śląsk od lepiej rozwiniętych regionów Unii Europejskiej. Dodatkowo konieczne jest zmniejszenie dysproporcji w dostępności i wykorzystaniu usług w różnych częściach regionu, szczególnie pomiędzy aglomeracjami miejskimi a obszarami wiejskimi i małymi miastami.

  Preferencje dla regionów wiejskich to element polityki "cyfrowego włączenia" osób, które dotąd nie miały okazji w pełni korzystać z nowoczesnych technologii informacyjnych. Z tego powodu wsparcie uzyskają też projekty ułatwiające dostęp do technologii informacyjnych osobom niepełnosprawnym i starszym.

  Sieci i zasoby

  Województwo dolnośląskie

  Wdrażanie priorytetu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku" powinno się przyczynić do poprawy działania instytucji publicznych, w tym usprawnienia funkcjonowania administracji. Technologie informacyjne powinny wpływać też na usprawnienie mechanizmów komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelamii przedsiębiorcami, ułatwiać budowanie zasad współuczestniczenia i społecznego partnerstwa, poprawiać jakość obsługi.

  Program operacyjny zakłada, że preferowane powinny być przedsięwzięcia, które mają znaczenie szersze niż lokalne projekty zmierzające do integracji na poziomie regionalnym lub krajowym.

  Planowanie, wybór i realizacja projektów będą następować według kryteriów uwzględniających dalszy postęp technologiczny, a także zasad otwartego dostępu i neutralności technologicznej.

  Przyjęto, że podstawowym praktycznym wyzwaniem jest realizacja projektów, ukierunkowanych na poprawę stanu rozwoju infrastruktury, w tym:

  • budowa lub rozbudowa regionalnych i lokalnych bezpiecznych szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, szczególnie naobszarach wiejskich;
  • rozwój bezpiecznych systemów teleinformatycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
  • tworzenie publicznie dostępnych punktów dostępu do Internetu jako uzupełnienie sieci, szczególnie tam gdzie zapewnienie powszechnej, bezpośredniej dostępności jest nadal problemem.

  Z kolei poprawa wykorzystania zasobów informacyjnych i nowoczesnych usług za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych powinna być osiągana poprzez realizację projektów ukierunkowanych na rozwój publicznych usług elektronicznych o zasięgu lokalnymi regionalnym:

  • budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury informacyjnej administracji publicznej, tak by zapewnić bezpieczny i skuteczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznejw administracji;
  • tworzenie lub udoskonalanie usług i aplikacji służących obsłudze obywateli i przedsiębiorców, w tym użycie podpisu elektronicznego i wykorzystanie elektronicznego obiegu dokumentów;
  • tworzenie lub udoskonalanie zasobów informacyjnych w formie cyfrowej oraz systemów przetwarzania i archiwizacji danych dla potrzeb obywateli i przedsiębiorców, w tym systemów informacji przestrzennej.

  W ramach priorytetu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego" wsparcie uzyskają również projekty związane z kształceniem kadr wdrażających i obsługujących nowe systemy informacyjne.

  Przyjęto, że całkowity budżet na realizację projektów w ramach priorytetu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku" będzie wynosił 119, 887 mln euro.

  Dla dolnośląskiego programu operacyjnego przyjęto tzw. indykatywny plan inwestycyjny, gdzie w ramach priorytetu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego" wskazano dwa projekty inwestycyjne:

  • Dolnośląska Sieć Szkieletowa- 40 mln euro
  • budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej, II etap realizacji- 1, 82 mln euro

  Działania z zakresu problematyki społeczeństwa informacyjnego w innych priorytetach

  • Przedsiębiorstwa i innowacyjność - priorytet 1
   • małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa wdrażające technologie informacyjne
   • tworzenie infrastruktury proinnowacyjnej (parki technologiczne)
   • infrastruktura badawczo-rozwojowa placówek naukowych
  • Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne - priorytet 4
   • system monitoringu środowiska naturalnego i ostrzegania przed zagrożeniami
  • Turystyka - priorytet 6
   • systemy informacji turystycznej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • Edukacja - priorytet 8
   • wyposażenie placówek edukacyjnych w sprzęt komputerowy, oprogramowanie
   • kształcenie nauczycieli z wykorzystaniem technologii informacyjnych


  TOP 200