Witamy w nowych trudnych czasach

W UE trwają dyskusje na temat budżetu na lata 2014-2020. Nie wiadomo, czy Polska będzie miała do dyspozycji tyle funduszy, ile w tej perspektywie finansowej.

Witamy w nowych trudnych czasach

Byłem ostatnio na pewnej konferencji, na której jeden z prelegentów z Dużego Urzędu z wielką swadą opowiadał o dalekosiężnych planach rozwoju systemów IT aż do roku 2020. Wszystko miało oczywiście być finansowane z "funduszy". Na uwagę z sali, że jeszcze nie wiadomo, jak to będzie z funduszami strukturalnymi w tzw. nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, padła odpowiedź, że "oczywistą oczywistością jest, iż Komisja będzie wspierała eGovernment" (cytat). Tak więc, zdaniem prelegenta, jasne i oczywiste jest, że jeśli czegoś nie uda się zrobić do roku 2013, dokończymy w nowej perspektywie. Tyle że to wcale nie jest taka "oczywista oczywistość", przynajmniej w świetle roboczych dokumentów, jakie już nadchodzą z Brukseli. Co ciekawe, to w czasie polskiej prezydencji Komisja Europejska ogłosi, w którym kierunku zamierza modernizować swoją politykę regionalną. Warto więc się przyjrzeć, jakie to nowe czasy nadchodzą.

Nowe ramy finansowania w duchu Europa 2020

W ostatnim przeglądzie unijnego budżetu Komisja Europejska przedstawiła zarys nowej strategii polityki regionalnej, a szczególności wypowiedziała się na temat roli i zakresu tzw. funduszy strukturalnych. Kluczowym elementem ma być ścisła integracja wszystkich polityk Unii Europejskiej - w tym polityki regionalnej - ze strategią "Europa 2020". Wspólnym mianownikiem tej reformy ma być ukierunkowanie polityki europejskiej na innowacyjność, kreatywność i poprawę konkurencji oraz następujące propozycje:

1. Państwa członkowskie i regiony mają skoncentrować zasoby krajowe i unijne na możliwie niewielkiej liczbie priorytetów, stanowiących odpowiedź na konkretne wyzwania strategii Europa 2020. Komisja chce to osiągnąć poprzez ścisłe powiązanie priorytetów polityki regionalnej z przewodnimi inicjatywami strategii Europa 2020.

2. Komisja proponuje wprowadzenie przepisów, stanowiących zachętę dla krajów członkowskich do efektywnego wykorzystania środków finansowych w kluczowych obszarach strategii Europa 2020, tj.: ochrona środowiska, działania na rzecz modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego, edukacji, badań i innowacji.

3. Wprowadzony zostanie system sankcji finansowych i zachęt dla krajów Unii Europejskiej. Z jednej strony Komisja Europejska sugeruje wprowadzenie zasady zawieszania lub anulowania części płatności z unijnego budżetu, a także bezwarunkowego zamykania nieefektywnie funkcjonujących działań.

Z drugiej jednak strony - na poziomie Unii Europejskiej - miałaby zostać ustanowiona specjalna rezerwa na wykonanie, będąca czynnikiem zachęcającym do osiągania założeń i celów strategii Europa 2020 oraz powiązanych celów krajowych. W trakcie przeglądu śródokresowego wydzielona część budżetu byłaby alokowana na rzecz tych państw członkowskich i regionów, których programy wniosły największy - w odniesieniu do punktu wyjścia - wkład w realizację celów i założeń strategii.


TOP 200