Wierzący, mało praktykujący

Hasło IT governance w Polsce rzadko kojarzone jest z najbardziej istotnym jego elementem, czyli kulturą organizacyjną IT. Najczęściej wiąże się je z zapewnieniem wydajności systemów IT.

IT governance, tak naprawdę, nie jest niczym nowym. Od kiedy zaczęto mówić o zarządzaniu IT jako odrębnej dziedzinie nauk o zarządzaniu, trwają poszukiwania sposobów na efektywny nadzór nad IT. Główne założenia IT governance opierają się na tych samych zasadach, co w przypadku ładu korporacyjnego. Tak jak corporate governance ma zapewnić przejrzystość w kierowaniu firmą oraz realizację, za pośrednictwem kadry zarządzającej, celów właścicieli, tak IT governance ma na celu budowę przejrzystej organizacji IT, która by efektywnie wspierała działalność rynkową firmy.

W praktyce oznacza to podjęcie działań w czterech głównych obszarach zarządzania działem IT:

- budowa strategii wykorzystania informatyki, która wynikałaby bezpośrednio z misji firmy oraz celów biznesowych;

- dostarczanie wartości, które można realizować poprzez zarządzanie inwestycjami w IT i kontrolę kosztów operacyjnych oraz zarządzanie ryzykiem informatycznym, co pomaga w ochronie wartości już posiadanych;

- wprowadzenie przejrzystego i efektywnego podziału odpowiedzialności i stylów podejmowania decyzji w obszarach funkcjonowania IT, takich jak: pryncypia zarządzania IT, inwestycje, architektura, infrastruktura, aplikacje biznesowe;

- budowa architektury IT w oparciu o zestawy dobrych praktyk i optymalną strukturę organizacyjną działu IT oraz w zgodności z obowiązującymi regulacjami.

76%

respondentów nie mierzy dojrzałości procesów informatycznych.

Wszystkie wyżej wymienione działania są de facto jedynie narzędziami, które mają pomóc w osiągnięciu najważniejszego celu IT governance - lepszego dopasowania informatyki do biznesu. Wdrożenie mechanizmów kontrolnych i narzędzi nie wystarczy jednak do zmiany postrzegania działu IT i utartych modeli zachowania wśród jego kadr. Aby dopasowanie rzeczywiście miało miejsce, ważna jest zmiana kultury organizacyjnej działu informatyki i sposobu komunikowania się ze stroną biznesową. Właśnie ta strona IT governance jest niezwykle ważna dla wdrożenia ładu w IT.

Kto jest odpowiedzialny za IT governance w organizacji? Źródło: Ankieta IT Governancew Polsce 2009

Kto jest odpowiedzialny za IT governance w organizacji? Źródło: Ankieta IT Governancew Polsce 2009

Odpowiedzi na pytanie, jak zarządzanie IT wygląda w Polsce, dostarczają wnioski płynące z Ankiety IT Governance 2009. Badanie to zostało przeprowadzone we współpracy trzech równorzędnych partnerów: Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego, firmy DOBIS i firmy MSG Consulting. Było badaniem przekrojowym, mającym na celu ustalić poziom wdrożenia zasad ładu korporacyjnego w działach IT polskich firm oraz instytucji publicznych. Objęto nim te podmioty, w których informatyka odgrywa znaczącą rolę w funkcjonowaniu całej organizacji. Próba badawcza została wybrana z dostępnych baz teleadresowych, w tym z rankingu największych firm dziennika "Rzeczpospolita". Spośród badanych organizacji 53 wypełniły ankietę w całości.

Wśród badanych znalazły się zarówno małe organizacje, liczące mniej niż 50 pracowników (15%) lub przynoszące mniej niż 10 mln złotych przychodu (23%), jak i duże, z ponad 1500 pracownikami (26%) lub z ponad 750 mln złotych przychodu (35%). Spośród branż, najliczniej reprezentowany był sektor produkcyjny (30% firm), handel i sprzedaż (26%). Wśród innych znajdowały się m.in. firmy z branż: transportowej, energetycznej, opieki zdrowotnej.

Wśród osób, które wyraziły zainteresowanie tematyką IT Governance, większość (62%) stanowili specjaliści lub menadżerowie IT. Drugą, licznie reprezentowaną grupą, byli dyrektorzy działów IT (CIO), którzy stanowili 24% respondentów.


TOP 200