Wielki urząd podkarpacki

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) to największy zrealizowany w Polsce projekt z zakresu cyfrowych usług publicznych.

System e-Adminstracji wdrożony w województwie podkarpackim obejmuje swoim zasięgiem 160 jednostek samorządu terytorialnego. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 92,57 mln zł. (85 proc. nakładów pokryto ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa "Społeczeństwo informacyjne"). Dotąd nie realizowano jeszcze w naszym kraju projektu informatyzacji usług publicznych na taką skalę.

Zasadniczym celem budowy systemu było podniesienie efektywności działań administracji publicznej oraz jakości i dostępności jej usług świadczonych dla obywateli. Aby cel ten zrealizować należało zbudować jednolite środowisko teleinformatyczne gwarantujące sprawne działanie urzędów i będące podstawą do dalszego rozwoju usług ICT. Oznaczało to modernizację infrastruktury teleinformatycznej administracji lokalnej, zakupienie sprzętu, zidentyfikowanie procedur obsługi i standardów informatycznych oraz wdrożenie odpowiednich rozwiązań IT (w tym systemu do obiegu dokumentów) - Zamawiający nie dysponowali w swoich zasobach strukturami informatycznymi odpowiednimi dla wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów (EOD). Wdrożenie EOD pozwoliło na uruchomienie dostępu do e-usług w całym województwie i tym samym lepszą obsługę obywateli - mówi Tomasz Thiede Dyrektor Projektu, Atos IT Services.

Zobacz również:

  • Administracja w chmurze Microsoft

Rekordowy projekt w rekordowym czasie

Projekt był skomplikowany i wymagał doświadczonego wykonawcy/integratora, który podjąłby się takiego zadania. Przetarg na realizacje przedsięwzięcia wygrała firma Atos IT Services Sp. z o. o. Podwykonawcą została firma Sputnik, której udział wynosił 20 proc. kontraktu. Choć Atos ma ogromne doświadczenie w integracji i wdrażaniu złożonych projektów informatycznych na całym świecie, to projekt podkarpacki był dla niego pierwszym tak wielkim przedsięwzięciem w sektorze administracji publicznej. - PSeAP był jednym z największych projektów w sektorze publicznym. Dla każdej organizacji byłby on dużym wyzwaniem. Atos realizował już w Polsce projekty o podobnej skali, chociaż w nieco innych obszarach i nie w tym sektorze. - mówi Dyrektor Działu odpowiedzialnego za realizację projektu w Atos, Krzysztof Komorowski.

W ramach wykonania i wdrożenia PSeAP firma Atos odpowiadała za modernizację infrastruktury informatycznej, dostawę sprzętu i oprogramowania systemowego oraz wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego. Atos skutecznie zintegrował w harmonijną całość wiele obszarów - począwszy od zaprojektowania infrastruktury i systemu, poprzez zaproponowanie modelu usług, a skończywszy na precyzyjnym doborze sprzętu.

W ramach modernizacji infrastruktury firma zbudowała wewnętrzne sieci LAN w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, sieci WAN (w celu połączenia jednostek z Centrum Przetwarzania Danych), dostarczyła i uruchomiła 158 serwerów, 5861 komputerów PC wraz z monitorami i 945 komputerów typu notebook, 217 infomatów (urządzeń do zdalnej obsługi petentów), 262 urządzeń wielofunkcyjnych do przyjmowania dokumentów i 1370 zestawów do składania podpisu cyfrowego. Dzięki zastosowaniu infomatów dostęp do usług publicznych z poziomu tych urządzeń umożliwia skorzystanie z usług każdemu z mieszańców, niezależnie od tego, czy posiada on w swoim gospodarstwie domowym sprzęt komputerowy czy też nie.

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów wdrożony w Jednostkach Samorządu Terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego objął ok. 7 tys. użytkowników. Ponadto, wszystkie urzędy mogą korzystać z integracji z ogólnopolską platformą ePUAP (elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej). Dodatkowo, w skali województwa uruchomiono centralną skrzynkę podawczą na wypadek gdyby ePUAP nie zapewnił koniecznej funkcjonalności. Nad projektem pracował ogromny sztab wszelkiego rodzaju specjalistów: ponad 30 architektów systemu, konsultantów, dokumentalistów, kierowników zespołów oraz 150 inżynierów i specjalistów IT, którzy pracowali również w siedzibach zamawiającego. Projekt został zrealizowany w 13 miesięcy, co przy tak dużym jego skomplikowaniu można uznać za czas rekordowy. Zgodnie z harmonogramem 31 października 2014 firma Atos przekazała PSeAP do eksploatacji.

Dzięki PSeAP dwa miliony mieszkańców województwa podkarpackiego uzyskało dostęp do 420 różnych usług elektronicznych. - Mieszkańcy Podkarpacia będą teraz mieli możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych drogą elektroniczną- mówi Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego. Poprawie uległ stan infrastruktury w regionie, co pozwoli nie tylko uruchamiać kolejne usługi w urzędach, ale też może przyczynić się do dalszego rozwoju usług teleinformatycznych w skali regionu jak np. telefonia IP, a także różnych nowych projektów społeczeństwa informacyjnego.

Projekt PSeAP w liczbach

- 6000 wyodrębnionych wymagań formalnych dotyczących realizacji projektu i dostaw sprzętu.

- 36 tys. dostarczonych elementów projektu (sprzętu, oprogramowania, dokumentacji itp.).

- 84 dokumenty (ponad 2500 stron dokumentacji, w tym prawie 1000 stron dokumentacji technicznej).

- blisko 100 tys. stron wydrukowanej dokumentacji (materiałów szkoleniowych, podręczników, dokumentacji technicznej itp.) dla 160 jednostek i ich 240 lokalizacji.

- ponad 3 tys. protokołów przekazania i odbioru.

- 158 serwerów, 5861 komputerów PC wraz z monitorami, 945 komputerów typu notebook, 217 infomatów (urządzeń do zdalnej obsługi petentów), 262 urządzeń wielofunkcyjnych do przyjmowania dokumentów i 1370 zestawów do składania podpisu cyfrowego

- dokonano 160 odrębnych odbiorów dla każdej z 18 grup zadań (w każdej Jednostce Samorządu Terytorialnego)

(źródło: Atos)

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200