Wideo

Wideo - kolejny omawiany przez nas środek przekazu z grupy nowych mediów - oznacza różne zastosowania magnetowidów, kaset oraz kamer wideo. Niezwykle istotne jest współdziałanie sprzętu wideo z innymi urządzeniami (głównie monitorem) i systemami. Do tych ostatnich należą wszelkiego rodzaju systemy telewizyjne - zarówno tradycyjne (przekaz naziemną drogą radiową), jak i kablowe czy satelitarne - telewizyjne systemy wideograficzne, m.in. teletekst i wideoteks, oraz komputery.

Wideo - kolejny omawiany przez nas środek przekazu z grupy nowych mediów - oznacza różne zastosowania magnetowidów, kaset oraz kamer wideo. Niezwykle istotne jest współdziałanie sprzętu wideo z innymi urządzeniami (głównie monitorem) i systemami. Do tych ostatnich należą wszelkiego rodzaju systemy telewizyjne - zarówno tradycyjne (przekaz naziemną drogą radiową), jak i kablowe czy satelitarne - telewizyjne systemy wideograficzne, m.in. teletekst i wideoteks, oraz komputery.

Użyteczność komputera w urządzeniach wideo jest wielostronna i można wyodrębnić kilka grup jego zastosowań.

Po pierwsze, komputer jest obecny w samym sprzęcie wideo. Dzięki niemu realizuje się wiele funkcji, między innymi możliwość zaprogramowania magnetowidu tak, aby nagranie zostało dokonane w określonym czasie, oraz wykonywanie pewnych funkcji kamery wideo. Można tu też zaliczyć dokonywanie zapisu cyfrowego, co jest o tyle ważne, że - jak wszystko na to wskazuje -elektroniczne środki przekazu, w tym wideo, będą integrowane właśnie na bazie cyfrowego zapisu obrazu i dźwięku.

Po drugie, już obecnie działają na świecie systemy, takie jak niemiecki VPS (Video-Programm-System). Zasada ich działania polega m. in. na tym, że telewizja emituje razem z sygnałami danego programu także jego sygnał identyfikacyjny, magnetowid zaś programuje się na ten sygnał, a nie na czas. W ten sposób unika się kłopotów związanych ze zmianą czasu i przerwami w emisji oraz umożliwia rezygnację ze wstawek w rodzaju reklam itp. Zbyteczne jest uzasadnianie roli komputera w tych systemach zarówno po stronie nadawcy, jak i odbiorcy.

Po trzecie wreszcie, komputer może działać ze sprzętem wideo jako urządzenie zewnętrzne. Najogólniej mówiąc, współdziałanie takie polega na przekształcaniu za pomocą komputera zarejestrowanego na wideo obrazu i dźwięku i ewentualnie ponownym jego rejestrowaniu. Zakres takich zastosowań sięga od tzw. blue-boxu przez video-art aż do komputerowo wspomaganej animacji.

Wątpliwości może budzić traktowanie wideo jako odrębnego środka przekazu, wydaje się bowiem, że jest to raczej narzędzie do rejestrowania przekazów innych mediów - przede wszystkim telewizji. Pewne jednak względy przemawiają za samodzielnym charakterem tego medium. Są to między innymi: wyodrębniony rynek kaset, ustalony zakres tematyczny i zakres gatunków twórczości oraz pewien dominujący typ estetyki (lub może jej brak) powielany w dziełach.

Skutki społeczno-kulturowe różnych zastosowań wideo, samodzielnych i w połączeniu z innymi mediami, są bardzo różnorodne. Warto wymienić przynajmniej niektóre z nich.

Zjawiskiem ciekawym i mającym duże znaczenie społeczne jest tak zwana telewizja przesunięta w czasie, polegająca na nagrywaniu bieżących programów telewizyjnych i oglądaniu ich w innym, dogodnym dla odbiorcy czasie. Pozwala to na znaczne uniezależnienie się odbiorcy od sztywnej struktury programowej telewizji oraz na znacznie wnikliwszą percepcję (możliwości wykorzystania zwolnienia, zatrzymania taśmy lub wielokrotnego odtworzenia). W Polsce, między innymi ze względu na wysoką cenę taśmy, zjawisko to występuje - jak się zdaje -w niewielkiej skali.

Innym skutkiem zastosowań wideo, mającym także duże znaczenie społeczne, jest tak zwane komunikowanie poziome, czyli komunikowanie między odbiorcami - za pośrednictwem nadawcy (centrali) lub z jego pominięciem. Najczęściej do tego rodzaju komunikowania dochodzi w systemach telewizji kablowej, przy czym wideo jest ich niezbędnym składnikiem. Istnieją też przykłady realizowania komunikowania poziomego tylko za pomocą sprzętu wideo, np. szerzenie pewnych treści wyłącznie wśród mniejszości społecznych lub etnicznych.

Jeszcze jednym sposobem wykorzystania wideo, mającym istotne skutki społeczne, może być rozpowszechnianie różnego rodzaju treści, często o charakterze politycznym, w nieoficjalnym (drugim) obiegu lub funkcjonowanie tzw. undergro-und w zakresie pewnych treści i form artystycznych, zazwyczaj awangardowych, nie mających szans zdobycia masowego rynku.

Jest też wiele innych, w tym - co warte podkreślenia - edukacyjnych zastosowań wideo. W Polsce charakter wykorzystania tego środka przekazu nie skłania do optymizmu, ponieważ w masowej skali wideo postrzegane jest jako medium służące przede wszystkim rozrywce.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200