Wi-Fi Passpoint - przełączanie bez granic

Wi-Fi Passpoint to program certyfikacyjny oparty na specyfikacji HotSpot 2.0, promowany i tworzony przez organizację Wi-Fi Alliance. Opisuje mechanizmy bezpiecznego przełączania i transmisji w ogólnodostępnych sieciach bezprzewodowych.

Uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej w standardzie 802.11 wymaga manualnego przyłączania się do określonego punktu dostępowego, uwierzytelnienia z wykorzystaniem mechanizmów bezpieczeństwa, a także wykonania kilku innych czynności, w tym potwierdzenia warunków korzystania z dostępu. Jeżeli wystąpi konieczność przemieszczenia się i nawiązania łączności z innym systemem bezprzewodowym, przedstawiony proces należy przeprowadzić ponownie. Opracowywane są więc technologie upraszczające cały proces przełączania – istnieje ich kilka, rozwijanych i promowanych przez różne organizacje.

Standardy przełączania

IEEE tworzy standard 802.11u, który jest uzupełnieniem zestawu standardów sieci bezprzewodowych 802.11. Specyfikacja powstała w 2011 roku. Definiuje zestaw rozszerzeń protokołów 802.11, zapewniający realizację mechanizmów przełączania, bezpiecznej transmisji, a także automatycznego odkrywania i łączenia się z sieciami Wi-Fi. W specyfikacji pojawił się nowy zestaw informacji, udostępnianych w procesie odkrywania i przyłączania się do sieci. Umożliwia to podjęcie lepszych decyzji związanych z wyborem wykorzystywanej infrastruktury bezprzewodowej. Standard 802.11u ma za zadanie rozszerzyć listy dostępnych parametrów procesu przyłączania się do sieci oraz zapewnić automatyzację tego procesu. Inne zadania to automatyczne przełączanie między różnymi sieciami Wi-Fi (roaming), bezpieczne uwierzytelnienie użytkowników, zarządzanie jakością pakietów QoS.

Zobacz również:

Niezależnie od IEEE organizacja Wi-Fi Alliance pracowała nad specyfikacją Hotspot 2.0, która wykorzystywała najważniejsze mechanizmy 802.11u. Wersja specyfikacji HotSpot 2.0 była gotowa na początku 2012 roku. Program certyfikacyjny HotSpot 2.0 nazwano określeniem Wi-Fi Alliance Passpoint. Passpoint pojawił się na rynku w ramach dwóch faz, określających kolejność wprowadzania poszczególnych funkcji.

Passpoint jest standardem automatyzującym i zabezpieczającym większość aspektów przyłączenia się do sieci Wi-Fi. Eliminuje potrzebę podania nazwy użytkownika i hasła w celu przyłączenia się do sieci Passpoint Wi-Fi, nawet gdy realizujemy ten procespo raz pierwszy. W celu przyłączenia się do sieci użytkownik wykorzystuje jednorazowy plik rejestracji (także kartę SIM i inne metody), który spowoduje automatycznie zalogowanie się do danej sieci oraz wszystkich roamingowych partnerów danego operatora.

Passpoint wymaga od urządzeń bezprzewodowych przeprowadzenia jednorazowego procesu wyboru, uwierzytelniania i zabezpieczenia transmisji w sieci. Czynność ta wykonywana jest automatycznie, bez pośrednictwa użytkownika. W dalszym etapie klient Wi-Fi może przełączać się automatycznie pomiędzy wszystkimi dostępnymi punktami bezprzewodowymi należących do danej grupy, bez konieczności wielokrotnego uwierzytelniania się i ręcznego wyszukiwania sieci. Co ważne, funkcje te działają nawet pomiędzy grupami sieci bezprzewodowych, zlokalizowanymi w różnych częściach świata.

Natomiast organizacja Wireless Broadband Alliance tworzy specyfikację Next Generation HotSpot. Funkcje zawarte w tym rozwiązaniu mogą stworzyć podstawy do systemów odciążających sieci LTE. NGH to mechanizmy umożliwiające wprowadzenie przełączania pomiędzy różnymi operatorami i technologiami sieci. Pozwala to połączyć środowisko komórkowe z Wi-Fi w ramach dużej, międzynarodowej siatki przełączania. WBA realizuje testy umożliwiające połączenie sieci operatorów z przykładowo urządzeniami certyfikowanymi dla Wi-Fi Passpoint.


TOP 200